§ 1. Поняття та значення принципів цивільного процесуального права

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Проблема принципів кожної галузі права, втому числі цивільного процесуального права, обумовлюється тим, що прин­ципи відбивають суть, характер та основні риси цій галузі. Тому для правильного і повного розкриття поняття, значення та ме­ханізму дії принципів цивільного процесуального права необхі­дно зробити аналіз окремих норм та інститутів цієї галузі права та інститутів судочинства, в яких і діють принципи. Ця пробле­ма ускладнюється і тим, що у цивільно-процесуальній літературі та судовій практиці питання про поняття і зміст принципів ви­рішується по-різному.

Одні автори під принципами цивільно-процесуального пра­ва розуміють загальні керівні нормативні положення, на яких по­будовано цивільний процес. Принципи у даному випадку розг­лядаються як норми права, лише з більш загальним змістом.

На думку інших принципи цивільного процесуального пра­ва — корінні основи цивільного процесу. Деякі вчені під прин­ципами права розуміють теоретичні положення, які виражають необхідність визначення засобів та форм регулювання процесу­альних правовідносин. Врешті-решт є і такі, які зводять принци­пи цивільно-процесуального права до основних ідей, положень з питань здійснення правосуддя в цивільних справах, що закріп­лені нормами даної галузі права.

Термін «принципи» у перекладі з латинської означає «ос­нова», «первоначало». У визначенні змісту цього терміну (у різних авторів) є раціональна зернина. Але кожне з них не зовсім точно відображає суть даного унікального правового явища. Виходячи з досягнень сучасної правової принципів цивільного процесуального права необхідно зводи­ти до наступного.

Як ідеї, уявлення про суд та правосуддя принципи виникають історичгіо раніше за галузі права. Далі вони стають концентрова­ним відображенням дійсності, об'єднують норми права в органіч­не ціле у цілях єдності правового регулювання; відбиваються у со­ціальній правосвідомості, визначають перспективи розвитку проце­суального права, оскільки вони менш схильні до змін, ніж усе право.

Отже, принципами цивільного процесуального права є ос­новні ідеї, уявлення про суд та правосуддя, які закріплені в ци­вільному процесуальному праві і внаслідок цього стали його ос­новними положеннями, якісними особливостями, що визначають характер цивільного процесуального права, порядок його засто­сування та перспективи подальшого розвитку.

Значення принципів цивільного процесуального права поля­гає в їх впливі на нормотворчу діяльність. При внесенні будь-яких змін у законодавство нормотворчі органи не повинні допуркати суперечності нових норм права діючим його принципам. Вели­ке значення мають принципи права і в правозастосовчій діяль­ності: вони визначають основні форми і методи діяльності суду та інших учасників процесу при здійсненні правосудця в цивільних справах, сутність процесуальної форми цивільного судочинства. Порушення принципів цивільно-процесуального права, як прави­ло, тягне за собою скасування рішення суду першої інстанції.

Так, рішенням Луцького міського суду, залишеним без зміни ухвалою судової колегії в цивільних справах Волинського облас*-ного суду, К. відмовлено у позові до С. про відібрання дитини.

Президія Волинського обласного суду задовольнила протест заступника голови Верховного Суду України і у постанові про направлення справи на новий розгляд вказала на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 ЦПК особам, які не володіють укра­їнською мовою, забезпечується право робити заяви, давати по­яснення і показання, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою, а також користуватися послугами перекладача.

Позивачка у скарзі в порядку нагляду посилалася на те, що судочинство велося українською мовою, але оскільки вона не во­лодіє нею досконало, то не зовсім розуміла зміст пояснень відпо­відача та свідків. За таких обставин, коли суд не виконав покла­деного на нього обов'язку забезпечити ведення судового проце­су відповідно до побажання позивачки і не з'ясував питання про мову судочинства і необхідність участі у справі перекладача, постановлені судові рішення підлягають скасуванню, а справа — направленню на новий розгляд1.

Але такі наслідки в судовій практиці бувають не завжди, тому обґрунтованою уявляється рекомендація О. Т. Боннера про не­обхідність передбачити в ЦПК правило, згідно з яким порушен­ня судом будь-якого принципу цивільно-процесуального права повинно тягти за собою скасування рішення2.