§ 3. Підготовка справи до розгляду у суді касаційної інстанції

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Після прийняття касаційної скарги або подання проку­рора у касаційному провадженні необхідно здійснити низку дій по підготовці цивільної справи до касаційного розгляду. Метою цієї стадії касаційного провадження є забезпечення своєчасного, все­бічного, об'єктивного розгляду справи судом касаційної інстанції.

Підготовка справи до касаційного розгляду у суді першої інстанції здійснюється суддею, який виконує відповідні дії: в ме­жах місячного строку призначає день розгляду справи в суді ка­саційної інстанції (ст. 294 ЦПК); не пізніше наступного дня після дня одержання скарги або подання надсилає їх копії всім особам, які брали участь у справі, одночасно повідомляє їх про час та місце касаційного розгляду справи (особи, які подають скарги безпосередньо до суду, про час та місце касаційного розгляду сповіщаються усно з підписом на касаційній скарзі); вживає не­обхідних заходів до забезпечення справи матеріалами (прийнят­тя пояснень на скаргу, подання, заяв про приєднання до каса­ційної скарги, нових і додаткових матеріалів); приймає відкли­кання подання або заяву про відмову від касаційної скарги; при наявності клопотань осіб, які брали участь у справі, ознайомлює їх з усіма матеріалами справи, додатковими і новими матеріала­ми, які надійшли до суду після розгляду справи по суті; надсилає по закінченні касаційного строку скаргу, подання разом із спра­вою до суду касаційної інстанції (ст. 294 ЦПК).

Подальша підготовка цивільної справи до розгляду в суді ка­саційної інстанції здійснюється суддею касаційного суду, який ви­конує такі підготовчі дії: вивчає справу (визначає предмеїлсорру, перевіряє правильність кваліфікації спірних правовідносин, вивчає суть оскарженої судової постанови та доводи касаційної скарги або касаційного подання, перевіряє додержання порядку порушення касаційного провадження); визначає склад учасників касаційного провадження; ліквідує недоліки підготовки справи до касаційного розгляду, які були допущені судом першої інстанції (надсилає копії касаційної скарги або подання особам, які брали участь у справі, повідомляє їх про час та місце касаційного розгляду справи та ін.); вживає заходів по забезпеченню справи додатковими матеріалами; приймає відкликання подання або заяви про відмову від скарги, якщо вони подаються касатором; вирішує питання про можливість розгляду справи в строк, визначений у суді першої інстанції; в разі особливої складності справи або в інших виняткових випадках ста­вить перед головою суду питання про перенесення розгляду спра­ви на відповідний строк (ст. 291і ЦПК); повідомляє осіб, які беруть участь у справі, про перенесення розгляду справи в суді касаційної інстанції; включає дану цивільну справу до списку справ, які будуть розглянуті судом касаційної інстанції.