§ 1. Загальна характеристика касаційного оскарження та перевірки судових рішень і ухвал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Однією з найважливіших гарантій передбаченого ст. 55 Конституції України права на судовий захист є винесення суда­ми законних та обґрунтованих судових постанов. У переважній більшості випадків суди першої інстанції постановляють законні та обґрунтовані рішення. Але в судовій практиці ще нерідко зус­трічаються судові помилки. Для їх усунення цивільне процесуаль­не законодавство і передбачає касаційний перегляд рішень та ухвал, які постановлені судами першої інстанції. Саме тому ка­саційна перевірка рішень та ухвал є також гарантією здійснення права на судовий захист. Якщо сторони та інші особи, які брали участь у справі, не згідні з рішенням суду, вважають його неза­конним та необґрунтованим, то по їх скарзі справа буде розгля­датися у суді касаційної інстанції.

Перегляд у касаційному порядку рішень та ухвал суду першої інстанції є, крім того, засобом здійснення судового нагляду з боку вищестоящого суду. В ході здійснення цього нагляду касаційний суд перевіряє законність та обґрунтованість судових постанов, виправляє допущені помилки, тим самим сприяє здійсненню пра­восуддя в цивільних справах. Поряд з виправленням помилок судів першої інстанції діяльність касаційних судів має велике зна­чення і в формуванні судової практики.

Характеризуючи суть касації, деякі автори традиційно ствер­джують, що вона є одним з видів перегляду судових постанов. Цілком прийнятна характеристика касації і як правового інституту. Досить часто її визначають і як стадію цивільного судочин­ства1. Остання характеристика є спірною і не цілком відповідає процесуальному законодавству.

Розділ IV ЦПК має назву «Провадження справ у касаційній і наглядній інстанціях». Отже, касацію закон іменує проваджен­ням, а не стадією цивільного процесу. На наш погляд, це цілком вірно, оскільки касаційному провадженню, як і позовному, при­таманні певні стадії. Касаційне провадження, як і кожне інше, порушується внаслідок процесуальної ініціативи: скарги, каса­ційного подання. У касаційному провадженні можна виділити і стадію підготовки справи до розгляду. ЦПК детально регламен­тує також стадію розгляду справи у суді касаційної інстанції.

Своєрідність діючої системи касації обумовлюється рядом особливостей: суд касаційної інстанції перевіряє цивільну спра­ву з юридичної та фактичної сторін, отже, перевіряє законність та обґрунтованість рішення, а не перевирішує справу, як апеля­ційний суд; він не зв'язаний межами касаційної скарги, а перевіряє справу у повному обсязі і по колу осіб, і по колу правовідносин (ст. 310 ЦПК); провадження по справі у суді касаційної інстанції здійснюється в процесуальній формі, тобто у спеціально визна­ченому процесуальним законом порядку (статті 289-326 ЦПК). Однією з важливих особливостей цієї форми є її строковість (ст. 291і ЦПК).