§ 6. Заява прокурора про визнання незаконними правового акта органу, рішення чи дії службової особи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Відповідно до Закону України від 5 листопада 1991 р. «Про прокуратуру» однією з функцій прокуратури є нагляд за додер­жанням законів усіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами (ст. 5 Закону).

При виявленні порушень закону прокурор має право опроте­стувати акти Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів Украї­ни, уряду Автономної Республіки Крим, міністерств і відомств, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, органі­зацій, громадських об'єднань, а також рішення і дії посадових осіб.

Протест на акт, що суперечить закону, приноситься проку­рором, його заступником до органу, який його видав, або до вищестоящого органу. У такому ж порядку приноситься протест на незаконні рішення чи дії посадових осіб.

У протесті прокурор ставить питання про скасування акта або приведення його у відповідність із законом, а також припи-Шйй#-незаконної дії посадової особи, відновлення порушено­го права.

Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов'язковому розгляду відповідним органом або посадовою осо­бою у десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в цей же строк повідомляється прокурору.

У разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду прокурор може звернутися із заявою до суду про визнання неза­конними правового акта органу, рішення чи дії службової осо­би, крім акта, перевірку законності якого віднесено до компе­тенції Конституційного Суду України.

Заяву до суду може бути подано прокурором протягом п'ят­надцяти днів з моменту одержання повідомлення про відхилен­ня протесту або якщо протест не був розглянутий у встановле­ний десятиденний строк.

Заява прокурора подається до районного (міського) суду, відповідного військового суду за місцерозташуванням органу чи роботи службової особи, акт яких було опротестовано.

До заяви прокурор повинен додати матеріали, які послужи­ли підставою принесення протесту в порядку нагляду, а орган чи посадова особа — матеріали, які послужили підставою відхилен­ня протесту.

Про порушення цивільної справи суддя виносить ухвалу. Заява прокурора розглядається суддею одноособове в десятиден­ний строк з дня її надходження у відкритому судовому засіданні з участю прокурора і представника органу чи службової особи, які постановили рішення про відхилення протесту або не розгля­нули протест у встановлений строк після його надходження.

Неявка у судове засідання без поважних причин представни­ка органу, службової особи не перешкоджає розглядові заяви прокурора. Якщо судця визнає явку представника органу чи по­садової особи обов'язковою, він відкладає розгляд справи і повто­рює виклик. При повторній неявці прокурора, представника орга­ну чи посадової особи в судове засідання без поважних причин або неповідомленні ними про причини неявки на другий виклик суд залишає заяву без розгляду, якщо він не вважає за можливе вирі­шити справу на підставі наявних матеріалів (ст. 173 ЦПК).

Суддя, встановивши, що опротестовані акт органу, рішення чи дія службової особи не відповідають вимогам закону, постановляє рішення про задоволення заяви, визнання акта органу, рішення чи дії службової особи незаконними та про їх скасування і стягнення судових витрат з службової особи, яка видала незаконний акт.

Якщо буде встановлено, що опротестовані акт органу, рішен­ня чи дія службової особи не суперечать вимогам закону, суддя по­становляє рішення про відмову у задоволенні заяви (ст. 24819 ЦПК).

На рішення суду може бути подана касаційна скарга або вне­сено касаційне подання прокурора.