§ 4. Наука цивільного процесуального права

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Іаука цивільного процесуального права, як і будь-яка правова наука, вивчає певну сферу соціальної практики і є скла­довою частиною правознавства. Як частина правознавства вона має свій предмет, певну, тільки їй притаманну галузь пізнання.

Предметом юридичної науки є держава і право в цілому, за­кономірність функціонування держави і права. Галузеві правові науки, у тому числі і наука цивільного процесуального права, вивчають насамперед відповідну галузь права.

Наука цивільного процесуального права вивчає, таким чи­ном, однойменну галузь права. Однак цим не вичерпується її предмет. З розвитком науки її предмет постійно розширюється, тому ідо з'являються нові галузі, які вимагають самостійного вив­чення. Сучасний стан науки цивільного процесуального права дозволяє вирішувати питання, які стосуються прогнозування роз­витку судової влади та правосуддя, тенденцій та шляхів розвит­ку цивільного процесуального законодавства, його окремих інститутів та ін.

Оскільки предмет науки цивільного процесуального права до­статньо складний, то його можна певним чином структурувати. На нашу думку, в предметі науки цивільного процесуального права виділяються кілька відносно самостійних, але логічно пов'язаних проблем: теорії та методології науки; цивільного процесуального права як галузі права та цивільного процесуального законодавства; цивільного процесу та його окремих інститутів; порівняльного пра­вознавства; міжнародного цивільного процесу; судової практики.

Таким чином, предмет науки цивільного процесуального права свідчить про те, що вона включає широкий комплекс спе­ціальних знань, у межах та за допомогою яких здійснюється тео­ретично-прикладне дослідження функціонування судової влади та правосуддя в цивільних справах. З урахуванням цього можна уявити систему науки цивільного процесуального права, яка складається з кількох частин.

1. Поняття науки, її предмет, метод, система, соціальні функ­ції, співвідношення із загальною теорією держави і права та іншими юридичними науками, історія науки.

2. Судова влада та правосуддя, вчення про процесуальний за­кон, предмет, метод, систему та принципи цивільного процесуального права, вчення про цивільні процесуальні пра-вовідносини, вчення про докази та ін.

3. Поняття цивільного процесу, його стадії, право на звернен­ня до суду за судовим захистом, процесуальна діяльність суду та інших учасників процесу тощо.

4. Цивільний процес іноземних держав.

5. Розгляд цивільних справ з іноземним елементом.

6.  Поняття та значення судової практики, форми судової практики тощо.

Існує думка, що наука цивільного процесуального права вив­чає не тільки питання, що виникають у зв'язку з функціонуван­ням судової влади та правосуддя в цивільних справах, але й пи­тання організації та діяльності несудових органів, які здійснюють захист цившьних прав, — нотаріату, третейських та товариських судів. Ця думка спірна і більшістю вчених не підтримана. Однак хоча ці питання і не належать до системи науки цивільного про­цесуального права, за традицією, що склалась, вони розгляда­ються в однойменній навчальній дисципліні та входять до змісту даного навчального курсу.