§ 5. Протокол судового засідання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Протокол судового засідання є одним з важливіших процесуальних документів, в якому повинен бути відображений весь хід судового розгляду справи. Протокол складається про кожне судове засідання і про кожну окрему судову дію, проведе­ну поза судовим засіданням. Недоброякісний протокол судово­го засідання утруднює перевірку законності і обґрунтованості судового рішення по справі вищестоящим судом.

Зміст протоколу судового засіданні визначається ст. 198 ЦПК. Зокрема, в протоколі судового засідання зазначається: рік, місяць, число і місце, а також час початку судового засідання; найменування і склад суду; прізвища секретаря, прокурора, сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, представника громадської організації або трудового колективу, свідків, експер­та і перекладача; розглядувана справа; відомості про вручення повісток і причини неявки викликаних до суду сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, перекладачів; всі розпорядження головуючого; роз'яснення судом сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов'язків, зокрема права заявляти відводи, а також роз'яснен­ня представникові громадської організації або трудового колек­тиву його процесуальних прав; заяви і клопотання Сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, а також представника гро­мадської організації або трудового колективу; основний зміст пояснень сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, думка громадської організації або трудового колективу, викладена їх представником, а також показання свідків, усне роз'яснення екс­пертом свого висновку і відповіді на поставлені йому додатково запитання; подані в судовому засіданні письмові і речові докази, про їх огляд, а якщо ці докази не додаються до справи, — номер, дата, зміст письмових доказів, а також ознаки і властивості речо-вих доказів; ухвали суду, постановлені під час розгляду справи без виходу до нарадчої кімнати; зміст судових дебатів; про проголо­шення рішення і час закінчення судового засідання в даній справі.

Протоколи судового засідання веде секретар судового засі­дання. У складній справі протокол судового засідання повинен бути остаточне оформлений і підписаний протягом трьох днів після закінчення судового засідання. Протоколи підписують головуючий в судовому засіданні і секретар. Секретар судового засідання несе відповідальність поряд з головуючим за якісну і своєчасну підготовку протоколу. Секретарю може бути заявле­ний відвід з тих же мотивів, що і судці.

Процесуальною гарантією правильності відображення в про­токолі судового засідання ходу судового розгляду, пояснень і по­казань учасників процесу є право сторін та інших осіб, які брали участь у справі, знайомитися з протоколом судового засідання і протягом трьох днів після підписання протоколу по давати свої зауваження з приводу допущених в протоколі неправильностей або неповноти протоколу (ст. 200 ЦПК).

Головуючий розглядає зауваження на протокол і в раз.і зго­ди з зауваженнями засвідчує їх правильність. В разі незгоди го­ловуючого з поданими зауваженнями вони вносяться на розгляд судового засідання у тому ж складі суду, який розглядав справу, а якщо це неможливо, зауваження розглядаються судом, у складі якого повинні бути двоє з суддів, які брали участь у розгляді спра­ви. В необхідних випадках викликаються особи, які подали зау­важення на протокол.

Розглянувши зауваження, суд виносить ухвалу, якою по­свідчує правильність зауважень або відхиляє їх. В разі пропуску строку для подання зауважень головуючий залишає їх без роз­гляду, якщо не знайде підстав для поновлення строку. Якщо спра­ву розглядав суддя одноособове, він розглядає зауваження на протокол одноособове. Зауваження на протокол у всіх випадках приєднуються до справи. Зауваження на протокол судового за­сідання повинні бути розглянуті протягом п'яти днів з дня їх по­дання (ст. 201 ЦПК).