Глава 61. Договори транспортного експедирування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 

 

 

При перевезенні вантажу виникає необхідність виконання комплексу допоміжних заходів, пов’язаних з відправленням та одержанням вантажу: зокрема, їх маркуванням, завантаженням і вивантаженням, доставкою на станцію (в порт) відправлення або зі станції (порту) призначення на склад одержувача тощо. Їх виконання покладається на осіб, спеціально підготовлених та уповноважених на таку діяльність на підставі договору транспортного експедирування.

За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу (ч.1 ст.929 ЦК України).

Правове регулювання договору транспортного експедирування здійснюється Главою 65 ЦК України та транспортними статутами.

Договір транспортного експедирування є публічним.

Юридичні ознаки договору: взаємний, консенсуальний (коли експедитор організує виконання експедиційних послуг) або реальний (коли експедитор надає експедиційні послуги із ввіреним йому вантажем), відплатний.

Договір експедиції може містити елементи кількох видів договорів: перевезення, доручення, комісії, підряду, зберігання тощо, які тісно переплітаються в одному юридичному факті (договорі).

Сторонами договору є клієнт – сторона, якій надають послуги, та експедитор – сторона, яка надає послуги. Клієнтами за договором можуть бути будь-які особи зацікавлені в одержанні експедиційних послуг. Експедитором може бути лише підприємець (комерційна організація чи фізична особа), який одержав ліцензію на здійснення транспортно-експедиційної діяльності.

Предметом договору є послуги, пов’язані з перевезенням вантажу. Послуги можна поділити на основні (по організації перевезення, укладення договору перевезення) та додаткові, які можуть охоплювати будь-які питання транспортування вантажу (перевiрка кiлькостi та стану вантажу, його завантаження та вивантаження, сплата мита, зборiв i витрат, покладених на клiєнта, зберiгання вантажу до його одержання у пунктi призначення, одержання необхiдних для експорту та iмпорту документiв, виконання митних формальностей).

Форма договору: письмова. При цьому недодержання сторонами письмової форми не має наслідком недійсність договору за правилами ст.218 ЦК України. Для виконання певних обов’язків клієнт повинен видати експедиторові довіреність.

Строк договору визначається характером взаємовідносин сторін.

Змістом договору є права та обов’язки сторін, які визначаються законом і домовленістю між сторонами за договором. Так, експедитор має право залучати до виконання своїх обов’язків інших осіб (ст.932 ЦК України), якщо це доцільно або сам експедитор не в змозі виконати ті чи інші доручення клієнта. Однак, якщо має місце порушення умов договору, експедитор відповідає перед клієнтом за дії інших осіб, залучених ним.

Експедитор має право на одержання від клієнта плати за надані послуги, що й підтверджує оплатний характер договору транспортного експедирування. Розмір плати визначається договором, якщо інше не встановлено законом. Однак, якщо розмір плати не встановлений, клієнт повинен виплатити експедитору розумну плату (ст.931 ЦК України).

Крім того, експедитор має право відкласти виконання своїх обов’язків за договором транспортного експедирування до надання документів та іншої інформації про властивості вантажу, умови його перевезення, а також іншої інформації, необхідної для виконання експедитором обов’язків, встановлених договором, у повному обсязі (ч.3 ст.933 ЦК України).

Законодавець (ст.935 ЦК України) відносить до особливостей договору транспортного експедирування право експедитора або кредитора односторонньо відмовитися від договору, попередивши про це другу сторону в розумний строк. Тобто, застосовуються норми про представництво.

За договором транспортної експедиції експедитор зобов’язаний виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу. При цьому, законодавець розрізняє основні та додаткові обов’язки. Так, основним обов’язком експедитора є надання послуг юридичного характеру, які направлені на організацію перевезення вантажу: а) організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, обраним експедитором або клієнтом; б) укласти від свого імені або від імені клієнта договір перевезення вантажу та інші. А додатковими обов’язками експедитора є надання послуг фактичного характеру, необхідних для доставки вантажу, а саме: а) перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та вивантаження; б) сплата мита, зборів і витрат, покладених на клієнта; в) зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення; г) одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних формальностей тощо.

Відповідальність сторін за договором може бути як прямою, так і регресною. Це пов’язано з тією обставиною, що експедитор є посередником між відправником, перевізником і одержувачем, тому порушення ним умов договору може привести до відповідальності як клієнта перед перевізником, так і експедитора перед перевізником (за умови, що дані особи не співпадають).

Залежно від характеру порушень, відповідальність за договором транспортного експедирування може мати місце як у формі сплати неустойки, так і відшкодування збитків. Наприклад, у разі порушення клієнтом обов’язку щодо надання документів та інформації про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інформації, необхідної для виконання експедитором своїх обов’язків, клієнт відповідає за збитки, завдані експедиторові (ч.4 ст.933 ЦК України). Також, сторона, яка заявила відмову від договору транспортного експедирування, зобов’язана відшкодувати другій стороні збитки, завдані їй у зв’язку із розірвання договору (ст.935 ЦК України).