Глава 46. Договір ренти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 

 

 

Рента відноситься до нових цивільно-правових договорів, поява якого пов’язана із переходом України до ринкових відносин.

За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов’язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в і іншій формі (ст.731 ЦК України).

Правове регулювання договору здійснюється Главою 56 ЦК України.

Юридичні ознаки договору: односторонній, реальний та відплатний.

Договору ренти характерні специфічні ознаки, які свідчать про його самостійність серед інших цивільно-правових договорів про передачу майна у власність: а) зміст ренти полягає в обов’язку одної особи надати утримання іншій особі, яке для останньої часто є єдиним джерелом одержання засобів існування; б) відносини ренти носять триваючий, стабільний характер; в) характерна ознака ренти алеаторність (ризик, від лат. аlea – гральна кістка, випадок), тобто існує ризик в тому, що розмір рентних платежів буде більшим або, навпаки, меншим вартості відчуженого під виплату ренти майна.

Сторонами договору є одержувач ренти та платник ренти.

Істотною умовою договору є умова про предмет. Предметом договору є майно (не лише речі та їх сукупність, але й майнові права та обов’язки, зокрема інформація, результати інтелектуальної діяльності та виключні права на них, виконання робіт та надання послуг), яке передається під виплату ренти, а також сама рента (як в грошовій формі, так і шляхом надання речей, виконання робіт або надання послуг).

До договору ренти, згідно ст.734 ЦК України, можуть застосовуватися в субсидіарному порядку загальні положення про купівлю-продаж та про договір дарування. Якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за плату, то до відносин сторін щодо передання майна застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, - положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору.

Форма договору: письмова та підлягає нотаріальному посвідченню, а щодо передачі нерухомого майна - державній реєстрації.

Способи забезпечення виконання зобов’язань щодо виплати ренти: застава та страхування. Так, у разі передання під виплату ренти земельної ділянки або іншого нерухомого майна одержувач ренти набуває право застави на це майно (ч.1 ст.735 ЦК України). Звідси випливає, що платник ренти має право відчужувати майно, передане йому під виплату ренти, лише за згодою одержувача ренти. А у разі відчуження майна іншій особі до неї переходять обов’язки платника ренти. Також, може встановлюватися обов’язок платника ренти застрахувати ризик невиконання ним своїх обов’язків за договором ренти (ч.3 ст.735 ЦК України).

В ст.736 ЦК України передбачається відповідальність платника за прострочення виплати ренти у вигляді обов’язку платника ренти сплачувати одержувачеві ренти проценти.

ЦК України виділяє такі різновиди договору ренти – безстрокову ренту (постійну) та строкову.

Особливості договору безстрокової ренти (постійної): а) обов’язок виплачувати ренту не обмежується будь-яким строком, зокрема й строком життя або існування її одержувача. Тобто право на одержання ренти може переходити у спадщину, а якщо її одержувачем є некомерційна юридична особа – переходити у порядку правонаступництва до створених юридичних осіб; б) ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого безоплатно несе платник ренти, а у разі передання його за плату - платник має право вимагати відповідно припинення зобов’язання щодо виплати ренти або зміни умов її виплати.

Договір безстрокової ренти припиняється, крім загальних підстав припинення цивільно-правових договорів, у разі (ст.740 ЦК України):

 відмови платника від договору ренти;

 розірвання договору на вимогу одержувача, якщо: а) платник безстрокової ренти прострочив її виплату більш як на 1 рік; б) платник безстрокової ренти порушив свої зобов’язання щодо забезпечення виплати ренти; в) платник безстрокової ренти визнаний неплатоспроможним або виникли інші обставини, які явно свідчать про неможливість виплати ним ренти у розмірі і в строки, що встановлені договором; г) в інших випадках, встановлених договором ренти.

Правові наслідки розірвання договору безстрокової ренти: якщо майно передано у власність платника ренти безоплатно, то одержувач ренти має право вимагати від платника ренти виплати суми ренти; а якщо майно передано у власність платника ренти за плату, то одержувач ренти має право вимагати від платника ренти виплати річної суми ренти та вартості переданого майна (ст.741 ЦК України).

Особливості договору строкової ренти: а) є підставою виникнення строкових зобов’язань під виплату рентних платежів протягом певного строку; б) зобов’язання можуть припинятися лише платником ренти на загальних підставах; в) випадкове знищення або випадкове пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк не звільняє платника ренти від обов’язку виплачувати її до закінчення строку виплати ренти на умовах, встановлених договором ренти.