Глава 41. Особливості договору поставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 

 

 

Поставка відноситься до найбільш поширених договорів у підприємницькій діяльності, так як оптовий оборот товарів, відносини між професійними продавцями і покупцями традиційно розглядаються як поставка.

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений  строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього грошову суму (ст.712 ЦК України).

Правове регулювання здійснюється спеціальними правилами, закріпленими в §3 гл.54 ЦК України, ГК України, ЗУ “Про поставки продукції для державних потреб”[62], Положеннях про поставки продукції виробничо-технічного призначення та про поставки товарів народного споживання[63], а також іншими актами.

Юридичні ознаки договору: взаємний, консенсуальний та відплатний.

Сторони договору: постачальник (юридичні або фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю) та покупець (фізичні або юридичні, які набувають товар для здійснення підприємницької діяльності)

Істотними умовами договору є умова про предмет. Предметом договору є товар, що набувається покупцем для використання його у підприємницькій діяльності або інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням.

До істотних умов традиційно відносять умови про ціну та строк поставки. Щодо ціни поставки, то застосовуються загальні правила купівлі-продажу. А відносно строку поставки, то договір може бути укладений на 1 рік, на строк більше одного року (довгостроковий договір) або на інший строк, визначений угодою сторін. Однак строк не є істотною умовою, оскільки, якщо він не визначений, то договір вважається укладеним на 1 рік.

Форма договору: письмова. Він може оформлятися наступними способами:

1) складається один документ, який підписується сторонами (класичний);

2) обмін листами, телеграмами, телетайпами тощо, підписаними стороною, яка їх надсилає;

3) прийняття до виконання замовлень.

При укладенні договорів застосовують уніфіковані форми замовлень, протоколів розбіжностей, придатні для машинної обробки.

За загальним правилом, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом (ч.1 ст.651 ЦК України). Однак, в Положеннях про поставки продукції передбачені випадки, коли покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору, попередивши про це контрагента за 1 місяць: а) при поставці продукції з відхиленнями за якістю від стандартів, технічних умов, іншої документації, а також зразків (еталонів); б) при визнанні банком покупця неплатоспроможним; в) при завищенні постачальником ціни на продукцію та в інших випадках передбачених законодавством.