Глава 31. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 

 

Важливим напрямком розвитку економіки, зокрема в аграрному секторі є селекційні дослідження, які є об'єктами інтелектуальної власності, продуктом творчої діяльності людини. Селекція являє собою еволюцію рослин і тварин, яка направляється волею людини.

Правова охорона селекційних досягнень, окрім ЦК України здійснюється: Міжнародною конвенцією про охорону селекційних досягнень (1961), ЗУ “Про охорону прав на сорти рослин”[47], “Про племінну справу у тваринництві”[48] та ін.

Об'єктами прав інтелектуальної власності на селекційні досягнення є: сорт рослин і порода тварин. Зупинимось на їх характеристиці.

Сорт – це окрема група рослин у рамках нижчого з відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови надання правової охорони, може бути визначена ступенем вияву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів; може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем вияву принаймні однієї з цих ознак; може розглядатися як єдине ціле  з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту. Категоріями сорту є клон, гібрид, лінія, популяція.

Об'єктом права на сорт є і селекційне досягнення у рослинництві, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є:

новим (матеріал сорту не був відомий  цивільному обороту на дату видачі патенту);

вирізняльним (чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, який є загальновідомим);

однорідним (результати розмноження сорту співпадають з його ознаками);

стабільним (ознаки сорту залишаються незмінними після його розмноження).

Заявка про видачу патенту на сорт подається до ДДІВ. Експертизу на патентоспроможність сорту проводить Державна комісія України з випробовування та охорони сортів рослин Міністерства аграрної політики України.

2. Порода тварин – створена людиною численна група тварин загального походження, яка має генеалогічну структуру і властивості, які дають змогу відрізнити її від інших тварин цього самого виду і кількісно достатні для розмноження як однієї породи.

Заявка на нову породу подається до Міністерства аграрної політики України, де вона підлягає експертизі. Якщо експертиза підтверджує патентоспроможність породи, то видається правоохоронний документ.

Право інтелектуальної власності на сорт рослин і породу тварин становлять: особисті немайнові права, засвідчені державною реєстрацією; майнові права інтелектуальної власності, засвідчені патентом; майнове право інтелектуальної власності, засвідчене державною реєстрацією.

ЦК України встановлює наступні строки чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і породу тварин:

30 років, починаючи з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації;

35 років – для дерев та винограду починаючи з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації.