ВСТУПНЕ СЛОВО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 

 

Шановний читачу!

Ви тримаєте в руках перший навчальний посібник з “Цивільного права України”, який підготовлений авторським колективом Хмельницького інституту регіонального управління та права.

Третя кодифікація приватного законодавства, що ознаменувалась прийняттям 16 січня 2003 року Цивільного кодексу України, відкрила нову епоху ствердження та розбудови нашої держави.

Характерними ознаками цієї трансформації, насамперед, є розвиток конституційних положень про соціальну значущість та пріоритетність людини, її прав та охоронюваних законом інтересів. Важливість такого гуманістичного правового світогляду ще на початку ХХ сторіччя обґрунтував видатний дореволюційний цивіліст Й.О.Покровський у своїй фундаментальній праці “Основные проблемы гражданского права”. Беззаперечно, що такий підхід до ролі та місця людини у системі соціальних пріоритетів не лише дасть можливість адаптувати національне законодавство до стандартів Європейського Союзу, але й прискорить процес створення та розвитку в Україні громадянського суспільства.

Ще однією суттєвою ознакою новітньої цивілістичної доктрини є відмова від адміністративно-правової планової системи управління економікою і перехід на засади вільного ринкового регулювання та конкуренції. Цьому сприяли і закріплення нових підходів до свободи підприємницької діяльності, свободи договору, рівності форм власності тощо. Таке бачення розвитку правового регулювання економічних процесів в поєднанні з виваженою податковою політикою повинно забезпечити стрімке фінансово-економічне зростання добробуту як України в цілому, так і кожного громадянина зокрема.

Однак, реформування цивільного законодавства мало і цілу низку суттєвих проблем. Насамперед, попри намагання переважної більшості розробників, до яких входили кращі науковці та практики України, Цивільний кодекс так і не став єдиним кодифікованим актом в сфері приватноправового регулювання та охорони суспільних відносин. Причин цьому більш ніж достатньо: це і прийняття окремим актом Сімейного кодексу України, і вилучення книги, яка регулювала міжнародні приватно правові відносини, і прийняття Господарського кодексу України. На наше переконання, така розрізненість близьких по духу нормативно-правових актів не лише може створити непотрібну конкуренцію між їх нормами, але й породить цілу низку проблем, що пов'язані з єдиним та одноманітним застосуванням приватного законодавства.

І саме висвітленню переваг нового Цивільного кодексу, його основних положень, а також вирішенню проблем при їх застосуванні у сучасний період, присвячена дана праця. В ній авторський колектив спробував викласти власне бачення регулювання суспільних відносин в аспекті нового цивільного законодавства.

Особлива перевага даного видання з-поміж інших аналогічних, на нашу думку, полягає в його інституційності. Підручники саме такого кшталту мали надзвичайну популярність в Стародавньому Римі. В них, поряд з високим теоретичним рівнем та дотриманням усіх вимог методичного оформлення матеріалу, суміщалась загальнодоступність у формі викладу. І така структура навчального посібника дає нам сподівання, що він віднайде свою популярність не лише серед студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників, а також і в колі професійно непідготовленого читацького загалу, який прагне оволодіти основами правових знань у сфері регулюванні приватноправових відносин. Адже надзвичайно важливо окрім фундаментальних теоретичних розробок, проводити також і популяризацію цивільно-правових знань.

Ми переконані, що видання даного посібника є одним з перших кроків створення нової цивілістичної школи на базі Хмельницького інституту регіонального управління та права, проявом його самобутності і результатом реалізації наукового потенціалу. Окрім цього, авторський колектив був би щиро вдячний усім, хто виявить свої побажання щодо вдосконалення структури та змісту даної праці, а Ваші пропозиції неодмінно ляжуть в основу їх подальших наукових досягнень.

 

З повагою до читача,

 

 

Голова Наглядової ради

Хмельницького інституту регіонального

управління та права,

кандидат наук з державного

управління, доцент,

народний депутат України                                                 Віталій Олуйко