Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 

 

 

 

 

 

 

Цивільне право

 

 

навчальний посібник

 

 

 

За загальною редакцією

Р.О.Стефанчука

 

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

Київ

2004

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист №    від                         2003р)

 

Рекомендовано до друку

Вченою радою Хмельницького інституту

регіонального управління та права

(протокол №4  від 29 грудня 2003р)

 

Авторський колектив:

Білоусов Ю.В., доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент – глави 12; 69-72

Ватрас В.А. викладач кафедри – глави 24; 26-35; 59; 74; 75; 98

Домбровський С.Ф., доцент кафедри, Заслужений юрист України – глави 64-66

Зелінський А.М., асистент кафедри – глави 96; 97

Лозінська С.В., доцент кафедри, кандидат юридичних наук – глава 99

Нагнибіда В.І., асистент кафедри – 76; 77; алфавітно-предметний покажчик

Нижний С.В., викладач кафедри – глави 25; 36; 37 (у співавторстві зі Стефанчуком Р.О.); 67; 68; 73

Русу С.Д., доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент – глави 39-58; 60; 61; 63; 78-84; 90; 92; 94; 95

Стефанчук М.О., асистент кафедри – глави 11; 14

Стефанчук Р.О., завідуючий кафедрою, кандидат юридичних наук – глави 1-10; 15-20; 23; 37 (у співавторстві з Нижним С.В.); 38; 62; 85-89; 91; 93; 100

Чорна Ж.Л., викладач кафедри – глава 89

Чудик-Білоусова Н.І., старший викладач кафедри – глави 13; 21; 22

 

Рецензенти:

Я.М. Шевченко – завідуюча відділом проблем цивільного, підприємницького та трудового права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Є.О. Харитонов - завідуючий кафедрою цивільного права Одеської національної юридичної академії, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

В.М. Коссак – завідуючий кафедрою цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор

 

 

Цивільне право: навчальний посібник / За заг. ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка, 2004. - ???с.

 

ISBN ????????????

 

Навчальний посібник підготовлений колективом кафедри цивільно-правових дисциплін Хмельницького інституту регіонального управління та права на основі нового цивільного законодавства, зокрема Цивільного кодексу України.

В ньому системно викладено загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права, речові права, права на об'єкти інтелектуальної власності, зобов'язальне право, спадкове право та порівняльне (компаративістське) цивільне правознавство. Особлива роль відведена новаціям в сфері приватноправового регулювання в Україні та перспективам його розвитку у зв’язку з інтеграцією України до Європейського Союзу. При написанні навчального посібника використовувалась нормативно-правова база станом на 1 січня 2004 року.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів та юридичних факультетів навчальних закладів неюридичного профілю.

 

ББК ???????