ВСТУП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

З прийняттям 16 січня й підписання Президентом України 6 березня 2003 р. нового Цивільного кодексу України цивільне право в Україні отримало стабільну основу для свого подальшого розвитку і вишколу фахівців. Власне цю мету й переслідує дана робота.  Вона виходить з того що сучасне цивільне право в принципі є єдиним і повинно відповідати його основним засадам: неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;  неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених законом;  свобода договору;  свобода підприємництва; судовий захист цивільного права та інтересу;  справедливість, добросовісність та розумність.

Сучасний вектор розвитку цивільного права відповідає ідеям його гармонізації та універсалізації.   Здебільше це адаптаційний вектор розвитку сучасного цивільного права в його  Європейській версій, що засновується на  aki communiter. Його основу складає ідея про визначальну цінність права, його верховенство над законом, поділ права на приватне та публічне, можливість застосування прецеденту та широкому застосуванні договору для врегулювання відносин між автономними суб’єктами права.  На націольному рівні можуть бути певні особливості, але не настільки суттєві щоб мова йшла про особливе цивільне право України. Скоріше мова йде про його прояви в формальному (позитивному) праві і доктрині в Україні.

Розробка й прийняття нового ЦК України пройшла довгий і непростий шлях від усвідомлення неможливості в ринкових відносинах регулювати майнові та особисті немайнові відносини на основі ЦК УРСР 1963р., що був орієнтований на мету побудови комунізму, до протистояння з доктриною господарського права і необхідності чіткого розмежування предмету  і методів правового регулювання одних і тих же відносин, політичного протистояння. Це проявилось і у необхідності подолання вето Президента України, повторного його прийняття. Як би там не було через 10 років з моменту прийняття Постанови Верховної Ради України ми все таки маємо новий Цивільний кодекс України. У процесі роботи над проектом він майже  втратив головну свою концептуальну ідею, дві книги, низку договірних інститутів.

 Може він не в повній мірі відповідає його концепції як своєрідної конституції громадянського суспільства та основного акту приватного права, призваного  максимально детально врегулювати відносини приватного характеру,  що визначально в нього вкладалася розробниками. Не всі його положення є безспірними як і дуалізм приватного права, але  головне те, що є нарешті основний закон громадянського суспільства у якому на основі  майже тритисячолітнього регулювання  майнових відносин товарного характеру сконцентровано передові досягнення цивілістичної науки, що відповідають сучасному етапу розвитку України.

Як зазначив Голова Верховної Ради України  Володимир Литвин до моменту введення нового ЦК в дію є ще час і можливість на основі аргументованих пропозицій внести зміни. І вони безперечно будуть і повинні бути. Але після того як будуть усвідомлені і критично проаналізовані всі його положення.

Із прийняттям ЦК України виникла потреба в популяризації його положень, критичному аналізі допущених помилок, обґрунтування необхідності їх виправлення, а саме головне підготовки правознавців на його основі. Це спричинено тим, що ряд новел появилось буквально в останній момент. Вони не досить апробовані на практиці тому практики потребують вишколу.

Цим томом кафедрою цивільно-правових дисциплін Національного університету внутрішніх справ започатковано шеститомний курс лекцій  з цивільного права  в Україні який складатиметься: Том 1 – “Загальні положення цивільного права”; Том другий – “Особисті немайнові права фізичних осіб”; Том третій – “Речеві права”; Том четвертий – “Право інтелектуальної власності”; Том п’ятий – “Зобов’язальне право” (Книга перша – “Загальні положення про зобов’язання”; Книга друга – “Договірне право”; Книга третя – “Охоронні зобов’язання”); Том шостий – “Спадкове право”.

Запропоновані лекції є однією  перших спроб осмислення положень нового ЦК України   саме через лекційний, найбільш популярний і значимий для формування майбутнього фахівця напрям його підготовки. Цей курс відображає пануючі в науці цивільного права України доктрини, власні погляди авторів лекцій, усталеності навчальних курсів. Проте в лекціях є ряд новел, що можуть бути використані і в науковій роботі.

Крім досконалого знання ЦК України сучасний фахівець повинен розуміти сутність тих чи інших цивілістичних конструкцій, генезу і чинники їх формування, альтернативні конструкцій, шляхи врегулювання цих відносин у інших нормативних актах.

В тексті лекцій використані такі скорочення:

Цивільний кодекс України – ЦКУ;

Цивільний кодекс Української РСР 1963р. - ЦК УРСР;

Господарський кодекс України –ГКУ:

Кодекс про шлюб та сім’ю Української РСР – КпроШС.

Сімейний кодекс України – СКУ;

Земельний кодекс України – ЗКУ;

Цивільно-процесуальний кодекс України – ЦПК У;

Господарський процесуальний кодекс України – ГПКУ;

Кодекс торгівельного мореплавства України – КТМУ;

Закон України – ЗУ;

Кабінет Міністрів України – КМУ;

Національний банк України – НБУ;

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України –ЄДРПОУ.

В лекціях запозичені теоретичні розробки та методологічні підходи провідних цивілістів України, Російської Федерації, Казахстану, країн сталих цивільних порядків. Зроблена спроба проаналізувати основні теоретичні концепції окремих інститутів цивільного права, запропоновані власні бачення їх сутності та конструкції. Основу лекційного курсу  складає позитивне законодавство України і, перш за все, новий ЦКУ.

Ми щиро вдячні рецензентам за скрупульозне ознайомлення із запропонованими текстами лекцій, слушні зауваження та поради.  Творчий колектив наперед висловлює вдячність за критичні зауваження фахівців та запрошує їх до співпраці над даним курсом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колектив авторів:

 

І.В. Бандурка, кандидат юридичних наук,  замісник директора економіко-правового факультету Національного політехнічного університету – лекція 21 (разом з Р.Б.Шишкою);

О.Л. Зайцев,  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету внутрішніх справ – лекції 20 (§ 2 разом з Р.Б.Шишкою), 21;

Л.В. Красицька,  кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри цивільно-правових дисциплін Донецького інституту внутрішніх справ – лекція 17 (§ 3 разом з Р.Б.Шишкою);

В.А.  Кройтор, кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету внутрішніх справ – лекція 10 (разом з Р.Б.Шишкою), наукове редагування;

Р.В.Мавліханова, старший викладач Макіївського економіко-гуманітарного інституту -§ 1 глави 12 (разом з Р.Б.Шишкою);

Л.М. Мандрика, здобувач  кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету внутрішніх справ – лекція 17 (§1 разом з Р.Б.Шишкою);

Є.О. Мічурін кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету внутрішніх справ – лекції 11(§ §  1,4 разом з Р.Б.Шишкою).12, 13 (§  1 разом з Р.Б.Шишкою), 14, 15, 16;

Є.О. Петров викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Донецького інституту внутрішніх справ - лекція 19 ( § § 1 і 2);

М.О.Самойлов, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету внутрішніх справ – лекція 4;

О.В.  Смотров кандидат юридичних наук, викладач цивільно-правових дисциплін Національного університету внутрішніх справ – лекція 25;

Я.О. Чапічадзе кандидат юридичних наук,   доцент кафедри  правових основ підприємницької діяльності Національного університету внутрішніх справ – лекція 7 ( § 5 разом з Р.Б.Шишкою),

Р.Б. Шишка, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету внутрішніх справ – лекції 1,2,3,5,6,8,9,10  (разом з В.А.Кройтором), §§  1-2 леції 12; § 6 лекції 16, 18, разом з Л.М.Мандрикою,  22 (разом з І.В.Бандуркою),  23, 24, наукове редагування;

О.Р. Шишка, ад’юнкт кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету внутрішніх справ - лекція 19 (§ §  3 і 4)