Глава 51 ДОГОВІР ПРО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ І ПОШУКОВИХ РОБІТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Юридична природа договору про виконання проектних і пошукових робіт до цього часу викликає дискусії і не безпідставно. Справа в тому, що проектні і пошукові роботи виконуються на замовлення заінтересованих осіб і замовникові мають бути передані готові результати робіт, проте не уречевлені у будь-якому матеріальному об'єкті. Цим зазначений договір дуже схожий на підрядні дого­вори. Крім того, у ЦК України норми про цей договір входять до глави "Підряд" і становлять його § 4, який називається "Підряд на проектні і пошукові роботи" (статті 906—910). Так само і в ЦК Російської Федерації, в якому § 5 "Підряд на виконання проектних і пошукових робіт" є однією з частин глави 37 "Підряд". Оскільки ЦК Російської Федерації вже прийнято, то можна припустити, що роз­робники ЦК України не просто запозичили структуру цієї глави, а й додержують­ся тієї самої концепції.

Проте не можна так беззастережно договір про виконання проектних і пошу­кових робіт віднести до типу підрядних. Деякі дослідники зазначають, що у процесі виконання проектних і пошукових робіт можуть мати місце певні еле­менти творчості, але у принципі їх може виконувати будь-який фахівець відпо­відної кваліфікації1.

З таким трактуванням характеру зазначених робіт важко погодитися. Якщо йдеться про невеликі за обсягом і прості за складністю роботи, то з таким висновком можна й погодитися. Але ж коли йдеться про складні і великі спо­руди, зокрема будівництво атомної електростанції, то навряд чи можна у такому випадку обійтися звичайними спеціалістами і без творчого підходу. І в пошу­кових, і в проектних роботах такого роду необхідний саме творчий підхід. Вико­нання такого роду пошукових і проектних робіт потребує досить енергійних творчих пошуків, в іншому разі зазначені роботи будуть виконані на низькому науково-технічному рівні і навряд чи відповідатимуть вимогам безпеки тощо.

Тому видається, що при виконанні пошукових і проектних робіт ознака твор­чості не просто можлива, а й необхідна, без неї не може бути належного резуль­тату цих робіт. З огляду на цю обставину договори про виконання пошукових і проектних робіт мали б бути віднесені до договорів про виконання творчих робіт.

Ще одним доводом на користь зазначеного висновку є те, що результати пошукових і проектних робіт не можуть бути уречевлені у будь-якому матеріальному об'єкті. Цим подібні роботи істотно відрізняються від звичайних підрядних робіт, чим відрізняються і самі договори.

Звертає на себе увагу ще одна обставина. У ЦК України, ЦК Російської Фе­дерації, підручниках договори, про які йдеться, прийнято називати договорами про "проектні та пошукові роботи". Зазначені роботи в цілому завжди передують будівництву. Але майже будь-якому більш-менш значному будівництву завжди передують пошукові роботи, а вже потім проводяться проектні роботи. Тому варто було б ці договори так і називати — договори про "пошуково-проектні роботи", а не "проектно-пошукові роботи". Запропонована назва більше відповідає їх суті, вже не кажучи про те, що це взагалі два окремі види робіт, отже договорів.

Значення договорів про виконання пошукових і проектних робіт важко переоцінити. При розгорнутому будівництві вони необхідні і від їхньої якості залежить якість будівництва того чи іншого об'єкта. Останнім часом є випадки, коли капітально збудовані будівлі падають чи обвалюються саме тому, що необхідні пошукові та проектні роботи було проведено якраз без того творчого елемента, на низькому науково-технічному рівні, їх мають виконувати не тільки спеціалізовані організації, а й фахівці високої творчої кваліфікації.

Зазначений договір і договір будівельного підряду тісно пов'язані з капітальним будівництвом. Будь-яке капітальне будівництво не можливе без попередніх пошукових і проектних робіт. Договір будівельного підряду може укладатися як за наявності технічної документації, затвердженої у встановлено­му порядку, так і без неї. У тому разі, якщо такої технічної документації немає, сторони домовляються, хто з них має забезпечити будівництво необхідною технічною документацією. Замовник і підрядник не завжди можуть власними силами розробити таку документацію. Підготовчі роботи до розробки технічної документації, тобто пошукові роботи, як і самі проектні роботи, потребують спеціальних знань, їх можуть виконати лише спеціалізовані організації. І не просто спеціалізовані, а часто організації, які мають спеціальну ліцензію на право здійснювати такого роду роботи. Потрібен вищий рівень кваліфікації, якщо замовник не бажає припуститися фатальної помилки.

Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р.1 (із змінами та доповненнями) передбачає ряд пошукових і пошуково-проектних робіт, які мо­жуть здійснюватися лише на підставі виданих у встановленому порядку ліцензій2.

Як уже зазначалося, пошукові та проектні роботи за своїм характером — це різні види робіт, і вони часто оформляються окремими договорами. Пошукові роботи, як правило, передують проектним роботам. Але пошукові роботи не є обов'язковими в усіх випадках будівництва. Будівництво деяких нескладних об'єктів часто проводиться без попередніх пошукових робіт. У разі здійснення складного будівництва його проектування просто неможливе без попередніх пошукових робіт. Тому зазначені види робіт часто оформляються окремо на виконання пошукових робіт і окремо на виконання проектних робіт. Проте здебільшого ці роботи оформляють одним договором.

Стаття 906 ЦК України дає таке визначення договору на проведення про­ектних і пошукових робіт: "За договором підряду на проведення проектних і пошукових робіт підрядчик зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язаний прийняти та оплатити їх".

З наведеного визначення випливає, що договори про виконання пошукових і проектних робіт є договорами підрядного типу, отже на них поширюються правила про підрядні договори.

Зазначені договірні відносини регулювалися спеціальними нормативними актами колишнього СРСР. Нині в Україні договори про виконання пошукових і проектних робіт регулюються відомчими нормативними актами. Певною мірою ці договірні відносини регулюються також законами України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р.1 , "Про основи містобудування" від 16 листо­пада 1992 р.2 та "Про іноземні інвестиції" від 19 березня 1996 р.3

Предметом договору про виконання пошукових і проектних робіт є виконан­ня обумовлених договором робіт. Пошукові та проектні роботи мають викону­ватися на основі технічного завдання на пошукові роботи та проектування, а також інших вихідних даних, необхідних для складання проектної та іншої технічної документації. Таке завдання може підготувати також за дорученням за­мовника сам підрядчик. У такому разі завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його затвердження замовником.

Технічне завдання на виконання пошукових чи проектних робіт — документ досить складний, великий за обсягом, тому його мають розробляти тільки фахівці. Наприклад, необхідно здійснити пошукові роботи на прокладання лінії метро в бік житлового масиву Троєщина. На виконання цієї роботи необхідно скласти технічне завдання, розробка якого також вимагає значного обсягу робіт. Треба визначити трасу майбутнього пролягання лінії метро, а вже потім роз­починати пошукові роботи.

Пошукові роботи — це розвідка майбутнього місця забудови, дослідження його грунтів, майбутньої траси дороги, трубопроводів, ліній комунікацій тощо. Пошукові роботи мають на меті виявити місце, яке найбільш підходить для спо­рудження будівлі чи прокладання дороги, лінії електропередачі тощо.

При будівництві складних, великих за обсягом споруд пошукові роботи необхідні. Вони мають забезпечити вихідні дані для проектантів і становлять початкову стадію проектування. Пошукові роботи проводяться з метою техніко-економічного обгрунтування вибору району і конкретного місця будівництва, комплексного вивчення природних умов району, можливості використання місцевих будівельних матеріалів, джерел водопостачання, транспортного сполу­чення, прокладання комунікацій тощо. Іншими словами, завданням пошукових робіт є підготовка необхідних даних для розробки техніко-економічного обгрун­тування будівництва і наступного складання технічної документації.

Другий етап підготовчих до будівництва робіт — проектування, яке має за­вершитися комплексом технічної документації. Вона складається з техніко-економічного обгрунтування, креслень, схем, пояснювальної записки до них, специфікації тощо, які визначають обсяг і зміст робіт.

За загальним правилом, проектування об'єкта будівництва може здійснюватися за одну або дві стадії. Одна стадія проектування складається лише з робочого проекту і зведеного кошторису, її застосовують для нескладного будівництва або будівництва за серійним проектом. Для складнішого будів­ництва спочатку розробляється технічний проект зі зведеним кошторисом, а вже потім на його основі — робочий проект (робоча документація) з конкретним кошторисом.

Як уже зазначалося, виконання пошукових і проектних робіт, зокрема для складного будівництва має творчий характер, що відображено у змісті зазна­чених договорів. Хоч ці договори і належать до типу підрядних, у них є елементи творчого характеру, які певною мірою обумовлює зміст прав та обов'язків за цим договором.

Своєчасне та якісне виконання пошукових і проектних робіт — основний обов'язок виконавця робіт. Стаття 907 ЦК України передбачає, що робота має бути виконана відповідно до вихідних даних на пошук і проектування та умов до­говору. Будь-які відхилення як від технічного завдання, так і вимог самого дого­вору мають обов'язково узгоджуватися із замовником. При виконанні проекту­вання виконавець повинен також додержуватися будівельних норм і правил, встановлених технічних вимог та інших обов'язкових нормативів.

Не менш важливим обов'язком виконавця робіт є його обов'язок погоджу­вати вже готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі по­треби — разом із замовником з компетентними державними органами та орга­нами місцевого самоврядування. З огляду на це положення виконавець зобов'язаний передати замовникові для погодження весь комплект технічної до­кументації, дати необхідні пояснення, обгрунтувати доцільність запропонованих проектних рішень, вибору конкретних будівельних матеріалів, місця будівництва, прокладання траси тощо. Замовник перевіряє відповідність технічної документації нормативно-технічним вимогам і своєму технічному за­вданню і, якщо не виявиться розбіжностей, погоджує технічну документацію.

У договорі бажано обумовити строк, протягом якого замовник зобов'язаний розглянути подану йому технічну документацію.

У передбачених законом випадках виконавець зобов'язаний також погодити розроблену документацію з відповідними державними органами та органами місцевого самоврядування. У цьому погодженні має брати участь і замовник. Вони разом мають розробити і погодити свої дії щодо погодження документації з компетентними державними органами та органами місцевого самоврядування.

У процесі погодження технічної документації з компетентними державними органами та органами місцевого самоврядування можуть виявитися певні прора-хунки, відхилення від встановлених вимог, які треба обов'язково усунути. Усу­нення виявлених недоліків здійснюється за рахунок сторони, з вини якої вони були допущені. Якщо це помилки технічного завдання, виданого замовником, то виявлені недоліки технічної документації мають бути усунуті за рахунок за­мовника, в інших випадках — за рахунок виконавця робіт.

Погоджена у встановленому порядку з усіма компетентними державними органами та органами місцевого самоврядування, а також із самим замовником технічна документація передається йому. Відповідно до ст. 909 ЦК України підрядник зобов'язаний передати замовникові готову проектно-кошторисну документацію, а також результати пошукових робіт у формі відповідної документації, що додається до проектно-кошторисної.

Важливий обов'язок виконавця робіт — не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну документацію будь-яким третім особам. Передача зазначе­ної документації третім особам може мати місце лише на підставі письмового до­зволу замовника.

Заборона виконавцю робіт передавати результати виконаних робіт третім особам зумовлена тим, що зазначену роботу виконано за рахунок замовника, його коштом, тому і право розпоряджатися нею належить саме замовникові. Технічна документація, яка є результатом виконаних пошуково-проектних робіт, може становити певну службову, комерційну чи будь-яку іншу конфіденційну таємницю, вона має певну вартість, що належить замовникові. Саме тому без його дозволу зазначена документація не може передаватися третім особам.

Нарешті, обов'язком виконавця робіт є також його гарантія, що виконана за договором проектно-кошторисна документація не містить таких елементів, які б давали право третім особам перешкодити чи обмежити її використання.

Під третіми особами у цьому разі звичайно розуміють компетентні державні органи, органи місцевого самоврядування, з якими проектно-кошторисну документацію не було погоджено у встановленому порядку, а їх вимоги не додер-жано. До третіх осіб належать також будь-які інші фізичні чи юридичні особи, інтереси яких може зачіпати використання розробленої проектно-кошторисної до­кументації (наприклад, виключні права на використання архітектурного проекта, на основі якого розроблено проектно-кошторисну документацію).

Якщо з боку зазначених третіх осіб будуть заявлені претензії до замовника, то виконавець зобов'язаний виступити на боці замовника і спростувати висунуті претензії. Якщо ж претензії не будуть спростовані, то виконавець зобов'язаний відшкодувати замовникові заподіяні збитки.

Виконавець зобов'язаний забезпечити необхідну якість виконаних пошу­кових і проектно-кошторисних робіт. За ст. 910 ЦК України, виконавець за дого­вором про виконання пошукових та проектних робіт несе відповідальність за недоліки проектно-кошторисної документації та результати пошукових робіт, включаючи і недоліки, що їх буде виявлено згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кош­торисної документації і даних пошукових робіт. У такому разі на вимогу за­мовника виконавець пошукових і проектних робіт зобов'язаний усунути виявлені недоліки проектно-кошторисної документації за свій рахунок. Виконавець у разі потреби має здійснити додаткові пошукові роботи і відповідно до одержаних ре­зультатів безплатно переробити проектно-кошторисну документацію, а також відшкодувати завдані збитки, якщо законом або договором не передбачено інше.

Отже, виконавець робіт відповідає за заподіяні збитки за загальними правилами. Проте у договорі чи законі може бути передбачено інше, зокрема обмеження розміру відповідальності вартістю виконаних робіт, стягнення не збитків, а лише виключної неустойки тощо.

У свою чергу замовник зобов'язаний передати виконавцеві завдання та вихідні дані на проведення пошукових робіт і проектування. Стаття 945 ЦК України передбачає, що за договором про виконання пошукових і проектних робіт замовник зобов'язаний передати виконавцеві завдання на здійснення за­значених робіт та інші вихідні дані, необхідні для розробки проектно-кошторисної документації. У завданні замовника визначається предмет пошукових і проектних робіт, у тому числі вимоги до їх якості. Підготовка такого завдання часто вимагає виконання досить значного обсягу робіт і спеціальної фахової підготовки, які сам замовник не має змоги виконати. Для підготовки такого технічного завдання замовник може залучити спеціальні організації, у тому числі й самого виконавця.

Замовник відповідно до ст. 908 проекту ЦК України зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену договором ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або ж в іншому порядку, передбаченому договором. Оплата може проводитися за окремо вико­нані пошукові роботи і окремо за проектно-кошторисну документацію. Крім того, замовник зобов'язаний відшкодувати виконавцеві додаткові витрати, пов'язані зі змінами технічного завдання чи інших вихідних даних для виконання робіт за до­говором, які були зумовлені обставинами, що не залежали від виконавця.

Одним із важливих обов'язків замовника є використання проектно-кош­торисної документації, одержаної від виконавця, тільки на цілі, передбачені дого­вором, не передавати її третім особам і не розголошувати дані, що містяться в ній без згоди виконавця. Проте в договорі можуть бути передбачені права за­мовника використовувати проектно-кошторисну документацію не тільки для спорудження обумовленого договором об'єкта, а й для інших цілей. У договорі, зокрема, може бути передбачено право замовника розмножувати зазначену документацію для наступної її реалізації.

Договір може передбачати також обов'язок замовника надавати виконавцеві робіт ті чи інші послуги, необхідні для успішного і якісного виконання по­шукових і проектних робіт. Зазначені види й обсяги послуг визначаються у до­говорі.

Замовник відповідно до договору зобов'язаний всіляко сприяти виконавцеві. Це сприяння може полягати у наданні виконавцеві додаткових нормативно-технічних матеріалів, необхідних для виконання робіт, у виділенні своїх фахівців для допомоги, яких виконавець може включити до групи проектування, у пере­дачі виконавцеві додаткових вихідних даних, необхідних для розробки проектно-кошторисної документації, тощо.

Замовник також зобов'язаний разом з виконавцем брати участь у погодженні готової проектно-кошторисної документації з компетентними державними орга­нами та органами місцевого самоврядування.

На замовникові лежить також обов'язок відшкодувати виконавцеві додаткові витрати, спричинені зміною вихідних даних для пошукових і проектних робіт внаслідок обставин, що не залежать від виконавця.

У разі вчинення до виконавця третіми особами позову у зв'язку з недоліками розробленої проектно-кошторисної документації або виконаних пошукових робіт замовник зобов'язаний залучити до справи самого виконавця. Частіше це буває у випадках, коли замовником на виконання пошукових і проектних робіт виступає організація, яка водночас є підрядчиком за договором будівельного підряду. У такому разі будівельна організація відповідає перед замовником буді­вельних робіт за будь-які недоліки спорудженого об'єкта, в тому числі й ті, які спричинені недоліками проектно-кошторисної документації чи даних пошукових робіт. Вона зобов'язана відшкодувати заподіяні збитки своєму замовникові, але має право на регресний позов до виконавця пошукових і проектних робіт.