§ 4. Джерела регулювання підрядних відносин у будівництві

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

За умов існування СРСР правове регулювання відносин у капітальному бу­дівництві (і суміжних з ним) здійснювалося союзним законодавством. Республі­канські нормативні акти в цій сфері якщо і приймалися, то тільки дублювали зміст союзних. В умовах формування самостійного українського законодавства основні напрями правового регулювання капітального будівництва і суміжних з ним сфер визначаються Законом України "Про інвестиційну діяльність" та нор­мами ЦК УРСР, де цим питанням присвячено главу 29.

Постановою Верховної Ради України "Про порядок тимчасової дії на терито­рії України окремих актів законодавства Союзу РСР" від 12 вересня 1991 р. пе­редбачено, що до прийняття відповідних актів законодавства України на її тери­торії застосовуються акти законодавства СРСР з питань, які не врегульовані законодавством України за умови, що вони не суперечать Конституції та законам України.

Тому серед джерел правового регулювання капітального будівництва України залишаються на певний час законодавчі і підзаконні акти колишнього СРСР.

Так, Постановою Ради Міністрів СРСР від 26 грудня 1986 р. були затвердже­ні Правила про договори підряду на капітальне будівництво. Певні зміни внесено в порядок застосування їх Постановою Ради Міністрів СРСР "Про впорядкування системи економічних (майнових) санкцій, що застосовуються до підприємств, об'єднань і організацій" від ЗО липня 1988 р. Порядок укладення і виконання до­говорів субпідряду регулюється Положенням про взаємовідносини організацій — генеральних підрядників з субпідрядними організаціями, затвердженим постано­вою Держбуду СРСР і Держплану СРСР від 3 липня 1987 р. Щодо правового ре­жиму договору на виконання проектних і розвідувальних робіт, то він встанов­лений нормативним актом, прийнятим понад ЗО років тому і через це є явно застарілим. Правила про договори на виконання проектних і розвідувальних ро­біт, про які йдеться, були затверджені Держбудом СРСР, Держпланом СРСР і Міністерством фінансів СРСР 25 травня 1959 р. Багатосторонні контракти в ка­пітальному будівництві регулюються Тимчасовим положенням про контракт у капітальному будівництві, затвердженим Держбудом СРСР 13 березня 1989 р.

Важливе місце серед джерел правового регулювання посідають постанови Уряду СРСР. Деякі з них присвячені загальним питанням, як, наприклад, Поста­нова Ради Міністрів СРСР "Про деякі заходи щодо поліпшення стану справ у ка­пітальному будівництві" від ЗО вересня 1989 p., інші — окремим проблемам, як, наприклад, Постанова Ради Міністрів СРСР "Про прийняття в експлуатацію за­кінчених будівництвом об'єктів" від 23 січня 1981 р. (з відповідними змінами від 24 квітня 1984 p.). Важливу роль у регулюванні розрахунково-кредитних відно­син відіграють Правила фінансування і кредитування будівництва, затверджені Постановою Ради Міністрів СРСР від 10 січня 1987 р.

Протягом останніх років впроваджується метод будівництва об'єктів "під ключ". Відносини між учасниками такого будівництва регулюються відповідно до Положення про організацію будівництва об'єктів "під ключ", яке затверджене Постановою Держбуду СРСР від 10 листопада 1989 р.

З метою поліпшити організацію контрактних взаємовідносин у будівництві в 1993 р. науково-технічна рада Міністерства України у справах будівництва та ар­хітектури затвердила Положення про підрядні контракти у будівництві України. Цей акт врахував вимоги законодавства, певний вітчизняний та зарубіжний дос­від правового регулювання відносин між учасниками будівництва та особливості становлення ринкових відносин у будівництві. Положення визначає порядок під­готовки, складання та виконання підрядних контрактів на будівництво об'єктів і має рекомендаційний характер.

Одним з найновіших законодавчих актів у сфері будівництва став Закон України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" від 6 квітня 2000 р.

У зв'язку з прийняттям нового ЦК України, а також певними трансформація­ми будівельної галузі в цілому більшість нормативно-правових актів у сфері бу­дівельного підряду потребує докорінного оновлення.