§ 3. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв'язків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

В інвестиційній діяльності, зокрема в капітальному будівництві, застосову­ються практично всі договірні типи: підряд, поставка, перевезення. Крім того, в межах договірних типів використовуються і окремі різновиди: договори в галузі проведення розвідок і проектування, здійснення шефмонтажу устаткування і пусконалагоджувальних робіт, будівництва. Усі ці договори опосередковують від­носини, які технологічно пов'язані між собою і тому потребують єдиного ком­плексного врегулювання. Головне місце посідають підрядні договори, оскільки за їхньою допомогою регулюються відносини з приводу виконання робіт, які мають найбільшу питому вагу в інвестиційній діяльності.

Договори підрядного типу, що їх застосовують у будівництві, доцільно класи­фікувати відповідно до характеру робіт і сфери виконання їх. Можна виділити такі групи підрядних договорів: 1) на виконання проектних і розвідувальних ро­біт; 2) на виконання будівельних, монтажних і спеціальних робіт; 3) на виконан­ня пусконалагоджувальних робіт і шефмонтажу устаткування; 4) на виконання інших допоміжних робіт1.

Тривалий період у літературі точилися дискусії з приводу правової природи і самостійності окремих видів договорів, що застосовуються в будівельному проце­сі. Найбільші суперечки викликав договір на виконання проектних і розвідуваль­них робіт. Якщо питання про самостійність договору підряду на капітальне будів­ництво було розв'язано в законодавстві позитивно, то доля інших підрядних договорів, які тісно пов'язані з будівництвом і становлять єдиний технологічний процес, залишилася поза межами законодавчого регулювання. Саме це і стало приводом для твердження, що договір на виконання проектних і розвідувальних робіт, як і інші підрядні договори в будівництві, слід розглядати як різновид до­говору підряду на капітальне будівництво, оскільки проектування є однією із ста­дій капітального будівництва в широкому розумінні. Висловлювалася думка про те, що підрядні відносини з приводу проектування мають регулюватися тими са­мими нормами глави 8 Основ цивільного законодавства Союзу РСР, що й підряд на капітальне будівництво. Однак більшість авторів обстоювала самостійність до­говору на виконання проектних і розвідувальних робіт, маючи на увазі, що він характеризується власним предметом регулювання, іншим порядком виконання зобов'язань, а також приймання і оплати робіт.

Під час розробки нового ЦК України знову постало питання про співвідно­шення підрядних договорів у будівництві. Його рішення передбачає певні зміни в оцінках природи договорів і перспектив їх регулювання. На відміну від ЦК УРСР, у новому ЦК України не передбачається самостійне регулювання догово­ру підряду на капітальне будівництво, оскільки усі підрядні договори містяться в єдиній главі і мають єдиний уніфікований режим правового регулювання. У ме­жах окремих видів підрядних договорів, на які, однак, поширюються загальні норми про підряд, передбачається регулювання відносин, що складаються в бу­дівництві під час виконання проектних і розвідувальних, а також науково-дослід­них і конструкторських робіт. Крім того зазначається, що особливості виконання окремих видів підрядних робіт і їх оплати передбачаються ЦК України та іншими нормативними актами.

Отже, у межах єдиного договірного типу — підряду — і в інвестиційній ді­яльності, складовою якої є капітальне будівництво, застосовуються різні види до­говорів на виконання робіт у галузі проектування, будівництва, монтажу устат­кування та його налагодження. Ці договори охоплюють відносини між замовником і підрядником з приводу виконання певних робіт (створення нового об'єкта або його реконструкція, розширення, технічне переоснащення) і можуть мати певну специфіку, зокрема зумовлену тим, що об'єкт неможливо відокреми­ти від місця його експлуатації.

Складність виробничого процесу, тривалість його в часі та інші особливості відображаються на структурі договірних відносин.

Як правило, замовник укладає договір будівельного підряду з однією буді­вельною організацією, яка виступає як підрядник. Проте, враховуючи специфіку будівельного виробництва і багатопрофільність характеру робіт, ця будівельна організація може доручити виконання певних обсягів монтажних або інших спе­ціалізованих робіт іншій організації на підставі самостійного договору субпідря­ду. Таким чином, у складі учасників договірних відносин беруть участь замов­ник, підрядник і спеціалізована організація — субпідрядник. Якщо відносини будуються за наведеною схемою, то укладається договір підряду і договір субпід­ряду, решту функцій замовника виконує підрядник. Така схема дістала назву генерального підряду, а підрядник іменується генеральним підрядником. Як правило, генеральний підрядник — це одна організація, яка виконує загальнобудівельні роботи і координує роботу субпідрядників, яких може бути кілька.

Якщо підрядна організація без залучення субпідрядників власними силами і засобами виконує повний обсяг робіт, то відносини будуються за схемою звичай­ного підряду.

Проте договори на виконання монтажних та інших спеціалізованих робіт із відповідними організаціями може укладати не лише генеральний підрядник. Такі договори може укладати безпосередньо замовник з організацією, що має викону­вати роботи. В цьому разі укладатиметься не договір субпідряду, а прямий дого­вір підряду. Слід мати на увазі, що укладення прямих договорів між замовником і спеціалізованими організаціями відбувається лише за згодою генерального під­рядника.

Таким чином, система звичайного підряду характеризує просту структуру до­говірних зв'язків, а система генерального підряду — складну.