§ 2. Поняття та значення договору будівельного підряду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Згідно зі ст. 894 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник зо­бов'язується збудувати і здати в установлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), пере­дати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи і оплатити їх.

Таким чином, договір будівельного підряду відповідно до наведеного визна­чення слід віднести до двостороннього, консенсуального й сплатного. Перехід до ринкової економіки зумовив необхідність нових підходів до визначення і само­го поняття підрядного договору в будівництві і його правової природи.

Новий ЦК України, на відміну від ЦК УРСР, не виділяє договір будівельного підряду в самостійний договірний вид, а відтак на нього поширюються всі загаль­ні положення, передбачені для підрядних договорів.

Нові умови господарювання, приватизація економіки внесли відповідні корек­тиви у регулювання підрядних договірних відносин у будівництві. Якщо в умовах адміністративно-командної економіки договір підряду на капітальне будівництво був виключно плановий, то в умовах ринкової економіки головним регулятором має стати сам договір.

Нове законодавство не обмежує і коло суб'єктів договірних відносин у будів­ництві лише юридичними особами, як це було в ЦК УРСР. Розвиток вільного під­приємництва і в цьому питанні визначив відповідні зміни, які забезпечують рівні права будь-яких власників, незалежно від форми їх власності.

Відносно суто юридичних характеристик цього договору слід зазначити, що підрядні договори в будівництві є двосторонніми, тобто кожна із сторін має і пра­ва, і обов'язки. Договір підряду в будівництві завжди сплатний, це випливає на­самперед із його взаємного характеру: за виконану роботу підрядник повинен да­ти відповідний грошовий еквівалент. Таким чином, і в будівництві підрядний договір зберігає ті самі ознаки, які властиві підрядним договорам у цілому, — взаємність (двосторонність) і оплатність.

Крім наведених рис, у договорі будівельного підряду, як і в загальному дого­ворі підряду, підрядник виконує роботу на свій ризик, хоч про це прямо і не йдеться в ст. 894 ЦК України.

Договори підряду в будівництві мають особливості, зумовлені тривалістю ви­робничого циклу, значними витратами і характером самого будівельного проце­су, техніки, робочої сили. Крім того, будь-який об'єкт будівництва має територі­альне закріплення — розміщується на певній земельній ділянці. Тому при укладенні і виконанні договору підряду на капітальне будівництво слід врахову­вати не тільки цивільне, адміністративне, фінансове законодавство, а й норми зе­мельного та природоохоронного права.

Закон України "Про інвестиційну діяльність" 1991 р. передбачає, що основ­ним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвес­тиційної діяльності, є договір (угода).

Укладення договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань чи будь-яких інших умов господарських відносин, які не суперечать чинному законодавству України, — це виключна компетенція суб'єктів інвестиційної діяльності. Втру­чання державних органів і посадових осіб у договірні відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності понад їх компетенцію не припускається.

Значення договорів підряду в будівництві визначається тим, що в умовах ринкової економіки саме договір як угода, що ґрунтується на вільному волевияв­ленні сторін, стає основним регулятором відносин між учасниками будівництва на всіх етапах інвестиційної діяльності — від проектування до виведення об'єкта на проектну потужність.

Як і будь-який цивільно-правовий договір, договір підряду має враховувати ін­тереси обох контрагентів — замовника і підрядника. При цьому юридична конст­рукція цього договору дає змогу, з одного боку, забезпечити повну господарську самостійність виконавцю робіт — підряднику, з другого — гарантує замовникові право здійснювати на всіх етапах контроль за ходом виконання договору.

Договори підряду в будівництві, укладені замовниками і відповідними підряд­ними організаціями, є підставою для формування їхніх виробничих планів і про­грам, а також для здійснення фінансово-кредитних відносин між замовниками, підрядниками та банками, що фінансують їхню діяльність.

Зміцнення договірних відносин, найповніше використання можливостей дого­вору з метою прискорення будівництва, поліпшення його якісних показників є важливим напрямом удосконалення господарського механізму інвестиційної ді­яльності в цілому і капітального будівництва зокрема.