§ 1. Капітальне будівництво в Україні та способи його здійснення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Капітальне будівництво — це галузь матеріального виробництва, в межах якої здійснюється створення нових, реконструкція діючих основних фондів ви­робничого і невиробничого призначення, а також технічне переоснащення їх.

Нове будівництво (новобудова) — це будівництво підприємств, будівель і споруд, яке здійснюється на нових майданчиках на підставі початкове затвер­дженої проектно-кошторисної документації.

Розширення — це здійснюване за новим проектом будівництво других і на­ступних черг діючих підприємств, додаткових виробничих комплексів і вироб­ництв, а також нових або розширення діючих цехів.

Технічне переоснащення — проведення відповідно до плану технічного роз­витку об'єднань (підприємств) комплексу заходів (без розширення виробничих площ) щодо підвищення технічного рівня окремих дільниць виробництва, агрега­тів, установок шляхом запровадження нової техніки, технології, заміни устатку­вання тощо.

Основними завданнями в галузі будівництва на сучасному етапі є докорінна зміна інвестиційної політики, значне скорочення кількості одночасно споруджу­ваних об'єктів, істотне зменшення рівня незавершеного будівництва.

Капітальне будівництво може виконуватись підрядним способом, тобто шля­хом залучення до виконання будівельних і спеціалізованих монтажних робіт під­рядних будівельних організацій, які на підставі договору із замовником будують об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації. Будівництво може здій­снюватись і власними силами замовника без залучення спеціалізованих буді­вельних організацій, тобто господарським способом. Якщо виникає потреба по­єднати зусилля підрядної організації і замовника, то будівництво об'єкта може вестись змішаним способом. Вибір способу будівництва залежить від конкретних умов, у яких перебуває замовник, від складності об'єкта, технічних можливостей замовника, наявності підрядних організацій, які були б зацікавлені у виконанні робіт для замовника, та ін.

Традиційно в нашій країні більшість будівельних робіт (понад 80 відсотків) виконується підрядним способом. Це насамперед пояснюється досить розгалуже­ною системою будівельних і спеціалізованих організацій, які функціонують у ме­жах будівельного комплексу України, а також їх технічною озброєністю, вико­ристанням прогресивних будівельних технологій, сучасних матеріалів та конструкцій.

Особливу увагу слід зосередити на будівництві об'єктів "під ключ", коли за­безпечується спорудження об'єктів, підготовлених до експлуатації або виконан­ня додаткових робіт та надання послуг, на підставі зосередження функцій управ­ління всіма стадіями інвестиційного процесу в одній організаційній структурі, коли будівництво здійснюється як єдиний безперервний процес створення завер­шеної будівельної продукції (проектування — виконання будівельних і мон­тажних робіт, включаючи комплектацію будов технологічним та інженерним устаткуванням, — введення в експлуатацію). Як правило, функції єдиного керів­ництва будівельним процесом покладаються на підрядника.

В умовах ринкової економіки значно підвищується роль договірних засад в організації будівельного процесу і загалом договору підряду.