§ 5. Припинення договору оренди

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Стаття 26 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" містить норму, згідно з якою одностороння відмова від договору оренди не допус­кається. Разом з тим Законом встановлено вичерпний перелік підстав припинен­ня договору оренди. Такими підставами Закон визнає:

•  закінчення строку, на який було укладено договір оренди;

•  приватизацію об'єкта оренди орендарем (за участю орендаря). У разі пере­ходу права власності на орендоване майно до інших осіб договір оренди зберігає чинність для нового власника;

•  банкрутство орендаря;

•  загибель об'єкта оренди.

Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу од­нієї зі сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду в разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбаче­них законодавчими актами України. Так, відповідно до ст. 269 ЦК УРСР (ст. 802 ЦК України) дострокове розірвання договору на вимогу наймодавця шляхом пред'явлення позову до суду, арбітражного (нині — господарського) суду мож­ливе у випадках, якщо наймач:

—  користується майном не відповідно до договору або призначення майна;

—  навмисно або з необережності погіршує стан майна;

— не вніс плати протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу;

—  не робить капітального ремонту у випадках, коли за законом або за дого­вором капітальний ремонт є його обов'язком.

Дострокове розірвання договору на вимогу наймача (ст. 270 ЦК УРСР, ст. 803 ЦК України) можливе шляхом пред'явлення позову до суду, арбітражно­го суду:

якщо наймодавець не робить капітального ремонту, що є його обов'язком;

якщо через обставини, за які наймач не відповідає, майно виявиться у стані, непридатному для користування.

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про впорядкування викори­стання адміністративних будинків і нежитлових приміщень, що перебувають у державній власності" від 11 січня 1993 р. № 5-93 договори найму (оренди) з ко­ристувачами будинків і приміщень, що є в державній власності та належать під­приємствам, установам і організаціям на праві повного господарського відання або оперативного управління, вважаються розірваними з моменту прийняття Ка­бінетом Міністрів України рішення про розміщення в них центральних держав­них органів, дипломатичних представництв і консульств іноземних держав.