§ 2. Сторони в договорі оренди

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Суб'єктами оренди (сторонами в договорі оренди) є орендодавці та орендарі.

Орендодавцями (тобто органами та організаціями, що передають майно в оренду) є:

Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представ­ництва — щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних під­розділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фон­дів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю;

органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та ор­ганами місцевого самоврядування управляти майном, — щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, яке від­повідно належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності;

підприємства — щодо окремого індивідуально-визначеного майна, а з дозво­лу зазначених вище орендодавців — також щодо структурних підрозділів підпри­ємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна.

Орендарями (тобто юридичними або фізичними особами, яким майно пере­дається в оренду) згідно із Законом України "Про оренду державного та кому­нального майна" можуть бути господарські товариства, створені членами трудо­вого колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. При цьому фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного майна, до його укладення зобов'язана заре­єструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

Особливістю чинного Закону України "Про оренду державного та комуналь­ного майна" є те, що він не передбачає створення організації орендарів як май­бутнього орендодавця. Відтепер після прийняття рішення про оренду цілісного майнового комплексу члени трудового колективу підприємства, його структурно­го підрозділу засновують відповідно до чинного законодавства господарське то­вариство.

Рішення трудового колективу про оренду цілісного майнового комплексу вва­жається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів тру­дового колективу.

До реєстрації у встановленому порядку господарського товариства кожен член трудового колективу підприємства або його структурного підрозділу, ціліс­ний майновий комплекс якого передається в оренду, має право вступити у зазна­чене господарське товариство на підставі особистої заяви.

Створене членами трудового колективу господарське товариство має пере­важне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення до­говору оренди майна того підприємства, структурного підрозділу, де створено це товариство.