§ 2. Зміст та виконання договору контрактації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

За договором контрактації господарство і заготівельник пов'язані взаємними правами та обов'язками. У ньому мають бути зазначені назва, кількість (за ви­дами продукції), якість, ціна, строки, загальна сума договору та умови доставки, місця здавання-приймання, вимоги до тари й упаковки, порядок розрахунків, обов'язки заготівельника щодо надання господарству допомоги в організації ви­робництва сільгосппродукції та її транспортування на приймальний пункт заготі­вельника, взаємна майнова відповідальність сторін за порушення договору та ін­ші умови, які сторони визнають за необхідне передбачити у договорі (ст. 255 ЦК УРСР).

Кількість та асортимент сільгосппродукції, належної до закупівлі, визна­чаються у договорах відповідно до державного контракту, а якщо його немає — на розсуд сторін. У договорі окремо зазначається кількість продукції, яку буде продано у сирому і переробленому вигляді.

За якістю продукція, що її продає господарство, має відповідати стандартам, технічним умовам, правилам ветеринарного та санітарного нагляду. Отже, заго­тівельник має право або повністю відмовитися від недоброякісної продукції, або прийняти її за ціною, яка відповідає дійсній якості продукції.

Важливою умовою в договорі контрактації є строки здачі продукції заготі­вельникові, їх зазначають у договорах з урахуванням пори дозрівання культур, умов виробництва, переробки та зберігання. За погодженням із заготівельником господарство може достроково здати продукцію у рахунок наступних здавальних періодів. Невід'ємною частиною договору є погоджені між сторонами графіки доставки, які конкретизують строки здачі продукції. Господарство телеграфом повідомляє заготівельника про час відвантаження продукції. Днем виконання господарством зобов'язань за договором вважається дата складання приймально-здавального документа під час здачі продукції у господарстві або на приймально-здавальному пункті заготівельника, а в разі відвантаження її одержувачеві — день здачі продукції транспортній організації.

У договорі зазначають пункти здавання-приймання сільгосппродукції. Відпо­відно до пунктів 2 і 3 ст. 730 ЦК України на контрактанта (заготівельника) по­кладається обов'язок щодо прийняття продукції в місцях її виробництва і виве­зення своїми засобами, якщо інше не передбачено договором. У разі якщо згідно з умовами договору прийняття продукції здійснюється в місці перебування заго­тівельника або іншому зазначеному ним місці, заготівельник не має права відмо­витися від прийняття продукції, яка відповідає умовам договору і передана заго­тівельникові в обумовлений договором строк. Доки незавершено повний перехід до приймання продукції заготівельником безпосередньо у господарствах, у дого­ворах контрактації зазначають окремо обсяги продукції, яку: а) доставляє госпо­дарство безпосередньо роздрібним торговельним підприємствам; б) приймає за­готівельник безпосередньо в господарстві; в) приймає заготівельник на своїх приймальних пунктах. Вивезення, експедирування та розвантаження законтрак­тованої продукції проводяться за рахунок заготівельних організацій.

Заготівельник зобов'язаний прийняти доставлену на приймальний пункт про­дукцію, не допускаючи простою транспортних засобів понад встановлені строки. В товарно-транспортних накладних зазначається час прибуття транспорту і час закінчення навантаження або вивантаження продукції. Якщо продукцію приймають не безпосередньо в господарстві, то пред'явленою до здачі вважається про­дукція, доставлена господарством на приймальний пункт (підприємство) відпо­відно до договору чи погодженого графіка.

Приймання сільгосппродукції за кількістю та якістю здійснюється в порядку і строки, встановлені стандартами, типовими договорами контрактації, відповід­ними інструкціями. Якщо в нормативних актах таких умов не передбачено, сто­рони можуть визначити їх у договорі.

У разі відмови від приймання продукції заготівельник повинен заявити госпо­дарству про факт відмови у письмовій формі (позначення на товарно-транспорт­ній накладній), телеграфом тощо. Якщо заготівельник ухиляється від письмової заяви про відмову від приймання продукції, господарство складає про це акт з участю державного інспектора із заготівель і якості продукції або іншого пред­ставника управління сільського господарства і продовольства, або представника іншої незаінтересованої організації. В разі відмови заготівельника прийняти про­дукцію, що швидко псується, пред'явлену відповідно до умов договору і погодже­ного графіка, господарство може реалізувати цю продукцію державним, коопера­тивним організаціям і на колгоспному ринку за договірними цінами з включенням зазначеної продукції у виконання зобов'язань з контрактації. При цьому заготівельні організації не звільняються від відповідальності за необгрун­товану відмову прийняти продукцію.

Заготівельник повинен своєчасно і повністю розрахуватися за одержану про­дукцію. При укладенні сільськогосподарськими товаровиробниками договору контрактації із заготівельними підприємствами використовуються орієнтовні стартові закупівельні ціни. Ці ціни індексуються у зв'язку з інфляційними проце­сами відповідно о встановленого порядку, що обов'язково обумовлюється догово­рами контрактації.

Договором контрактації можуть бути передбачені обов'язки заготівельника, який здійснює переробку сільськогосподарської продукції, повертати виробнико­ві на його вимогу продукти переробки або відходи від переробки продукції з оп­латою за цінами, що визначені договором контрактації.