§ 4. Виконання договору поставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Виконання договору поставки полягає у здійсненні сторонами всіх прав та виконанні ними всіх обов'язків, передбачених договором. Відповідно до ст. 171 ЦК УРСР і ст. 540 ЦК України взаємні зобов'язання за договором мають вико­нуватися одночасно, якщо інше не випливає із закону, звичаїв ділового обороту, договору або змісту зобов'язання. Свій головний обов'язок — передати покупце­ві або за його дорученням (рознарядкою) іншому підприємцеві певну продук­цію — постачальник здійснює так: він або відвантажує продукцію на адресу по­купця чи іншої особи, або повідомляє їх про готовність продукції до здачі. В останньому випадку покупець вибирає продукцію на складі постачальника і ви­возить її своїми чи найманими засобами і за свій рахунок,

Зобов'язання мають виконуватися в натурі, належним чином і в установле­ний строк згідно із законом, договором, а за відсутності таких вказівок — згідно з вимогами, що звичайно ставляться. Під час виконання договорів кожна сторо­на повинна зважати на інтереси другої сторони, виконувати їх найекономічні-шим чином і всіляко сприяти другій стороні у виконанні нею своїх обов'язків.

За ст. 717 ЦК України поставку товарів постачальник здійснює шляхом від­вантаження (передавання) товарів покупцеві за договором або особі, зазначеній у договорі як одержувач. У разі якщо договором передбачено право покупця да­вати вказівки про відвантаження товарів окремим одержувачам (відвантажу-вальні рознарядки), відвантаження (передання) товарів здійснюється постачаль­ником на адресу одержувачів, які зазначені у відвантажувальній рознарядці. Зміст відвантажувальної рознарядки і строк її направлення покупцем постачаль­никові визначаються договором. Якщо строки направлення відвантажувальної рознарядки договором не передбачені, рознарядка має бути направлена поста­чальникові не пізніше ніж за ЗО днів до настання періоду поставки. Якщо поку­пець не надав відвантажувальної рознарядки у встановлений строк, то поста­чальник має право або відмовитися від виконання договору, або вимагати від покупця оплати товарів. Крім того, постачальник може зажадати відшкодування збитків, заподіяних у зв'язку з ненаданням відвантажувальної рознарядки.

Доставку товарів постачальник здійснює шляхом відвантаження їх транспор­том і на умовах, передбачених у договорі. Якщо у договорі не визначено, яким видом транспорту або на яких умовах здійснюється доставка, право вибору виду транспорту або визначення умов доставки товару належить постачальникові, ос­кільки інше не випливає із закону, інших правових актів, звичаїв ділового оборо­ту або суті зобов'язання (ст. 718 ЦК України).

У разі іногородніх поставок продукцію здебільшого відправляють залізнич­ним або водним транспортом вантажною швидкістю або здають установі зв'язку для пересилання покупцеві. Одержувачам, що перебувають у важкодоступних районах, куди немає іншого способу доставки товарів, крім повітряного транс­порту, поставка здійснюється цим видом транспорту. У договорі може бути пе­редбачено відвантаження товарів будь-яким видом транспорту або вибірка їх по­купцями.

Вибірка товарів передбачається договором здебільшого для одногородніх по­ставок, коли покупець перебуває в одному з постачальником населеному пункті і вибирає товари зі складів постачальника. Відповідно до ст. 722 ЦК України у разі якщо договором передбачено передання товарів покупцеві (одержувачеві) у місці перебування постачальника (вибірка товарів), покупець повинен оглянути товари, що йому передаються, у місці їх передання, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або не випливає із суті зобов'язання. Виявивши невідповідність товарів умовам договору, він має право відмовитися від їх одержання. Невибірка покупцем (одержувачем) товарів у встановлений до­говором строк, а за його відсутності — у розумний строк після одержання пові­домлення постачальника про готовність товарів до передання дає постачальнико­ві право відмовитися від виконання договору або зажадати від покупця оплати товарів.

Виконуючи зобов'язання, постачальник повинен додержуватися умов догово­ру щодо кількості, асортименту, якості, строків та інших умов поставки.

Поставлену відповідно до умов договору продукцію покупець повинен прий­няти й оплатити за встановленими цінами (ч. 1 ст. 245 ЦК УРСР).

За ст. 721 ЦК України покупець (одержувач) зобов'язаний вчинити всі необ­хідні дії, що забезпечують прийняття товарів, поставлених відповідно до умов до­говору. Прийнятий покупцем товар слід належним чином оглянути у строк, ви­значений законом, іншими правовими актами, договором або звичаями ділового обороту. Покупець повинен у цей самий строк перевірити кількість, асортимент, якість, комплектність, тару й упаковку товару та додержання постачальником ін­ших умов договору в порядку, встановленому законом, іншими правовими акта­ми, звичаями ділового обороту або договором, і про виявлені невідповідності не­гайно повідомити постачальника у письмовій формі. У разі одержання поставлених товарів від транспортної організації покупець (одержувач) зобов'я­заний перевірити відповідність товарів відомостям, зазначеним у транспортних і супровідних документах, а також прийняти ці товари від транспортної організації з додержанням правил, передбачених законом, іншими правовими актами, що регулюють діяльність транспорту.

Одержання продукції від транспортної організації — це лише початковий мо­мент у прийманні її. Остаточну перевірку відповідності одержаної продукції умо­вам договору, як правило, проводить одержувач на його складі за Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю від 15 червня 1965 р. та Інструкцією про по­рядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народно­го споживання за якістю від 25 квітня 1966 р.

Правила, що регулюють перевірку продукції і товарів за кількістю та якістю, багато в чому збігаються, тому результати приймання часто оформляють одним актом. Це створює можливість подальшої уніфікації зазначених правил. Водно­час перевіряють асортимент продукції та комплектність, тару, упаковку, марку­вання та відповідність їх вимогам стандартів, технічних умов або договору.

Перевірка продукції на складі одержувача проводиться у певні строки, неза­лежно від надходження рахунку та інших документів на продукцію. Так, вагу нетто і кількість товарних одиниць у кожному місці перевіряють водночас з від­криванням тари, але не пізніше 10 днів з моменту одержання продукції. Для пе­ревірки продукції за якістю при місцевій поставці надається 10 днів, при іного­родній — не більше як 20 днів. Акт про приховані недоліки має бути складений протягом п'яти днів після виявлення недоліків, але не пізніше чотирьох місяців з дня надходження продукції до складу одержувача.

Якщо під час приймання продукції виявлено недостачу або порушення умов щодо якості, комплектності тощо, одержувач повинен зупинити перевірку і за­безпечити зберігання одержаної продукції в умовах, які запобігають погіршенню якості або змішуванню її з іншою однорідною продукцією. Про порушення, вияв­лені під час перевірки, складають акт за підписами сторін, уповноважених на приймання керівником підприємства-одержувача.

Подальше правове оформлення результатів перевірки може бути здійснено одним із таких способів:

а)  складання двостороннього акта за участю представника відправника або виготовлювача, якщо продукцію одержано в оригінальній упаковці або непору-шеній тарі останнього. Виклик представника місцевого постачальника для участі в перевірці є обов'язковим. Представника іногороднього відправника викликають лише у випадках, передбачених обов'язковими правилами або договором;

б)  відправник уповноважує на участь у прийманні іншу особу, яка перебуває в місці одержання продукції;

в)  постачальник дає згоду на одностороннє приймання продукції покупцем;

г)  у перевірці бере участь експерт бюро товарних експертиз або представник відповідної інспекції з якості;

д)  якщо представники вищезазначених організацій не з'явилися, перевірка проводиться з участю компетентного представника іншого підприємства, виділе­ного керівником цього підприємства на прохання одержувача;

е)  до перевірки можуть залучатися компетентні представники громадськості самого підприємства-одержувача з числа осіб, затверджених для цього рішенням профспілкового комітету. Представниками громадськості не можуть бути матері­ально відповідальні та підлеглі їм особи.

Результати перевірки продукції оформляють актом, що його підписують усі особи, які брали участь у перевірці, і затверджує керівник підприємства-одержу­вача. Акт приймання з необхідними додатками до нього є підставою для пред'яв­лення претензій і позовів у зв'язку з порушенням умов договору.

Розрахунки за поставлену продукцію здійснюються, за загальним правилом, безпосередньо між відправниками і одержувачами. Якщо відповідно до чинних правил у розрахунках за продукцію бере участь підприємство, яке не є стороною за договором, то воно щодо розрахунків користується правами та несе обов'язки сторони за договором. Порядок і форми розрахунків визначаються в договорі від­повідно до чинних банківських правил.

За ст. 723 ЦК України покупець оплачує товари, що поставляються, з додер­жанням порядку і форми розрахунків, передбачених договором. Якщо угодою сторін порядок і форми розрахунків не визначені, розрахунки здійснюються пла­тіжними дорученнями. У разі коли в договорі передбачено поставку товарів окремими частинами, що входять до комплекту, оплата товарів покупцем проводиться після відвантаження (вибірки) останньої частини, що входить у комп­лект, оскільки інше не обумовлено договором. Якщо договором передбачено, що оплату товарів здійснює одержувач (платник) і він безпідставно відмовився від оплати або не здійснив оплату товарів у встановлений договором строк, поста­чальник має право зажадати оплати поставлених товарів від покупця.

Під час виконання договору поставки може виникнути потреба внести зміни або доповнення до окремих його умов. Закон забороняє односторонню відмову від виконання зобов'язання або односторонню зміну умов договору, за винятком випадків, передбачених спеціальним законодавством. Сторони можуть подовжи­ти дію договору на новий строк. Зміна, розірвання або подовження дії договору оформляються додатковою угодою, яку підписують сторони, чи шляхом обміну листами, телеграмами тощо.

Положеннями про поставки передбачено випадки, коли покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору, зокрема: а) при поставці продукції з відхиленнями за якістю від нормативної документації; б) при завищенні постачальником ціни на продукцію тощо. Покупець може також від­мовитися від передбаченої договором продукції (повністю або частково) за умо­ви, що він повністю відшкодує постачальникові збитки, спричинені такою від­мовою.

Відповідно до ст. 728 ЦК України одностороння відмова від виконання дого­вору поставки (повна або часткова) допускається у разі істотного порушення до­говору однією стороною. Порушення договору постачальником припускається як істотне у разі: 1) поставки товарів неналежної якості з недоліками, які не можна усунути у прийнятний для покупця строк; 2) неодноразового порушення строків поставки.

Порушення договору покупцем припускається як істотне у разі: 1) неоднора­зового порушення строків оплати товарів; 2) неодноразової невибірки товарів. Угодою сторін можуть бути передбачені й інші підстави для односторонньої від­мови від виконання договору поставки або односторонньої зміни його умов. До­говір поставки вважається відповідно зміненим або розірваним з моменту одер­жання стороною повідомлення іншої сторони про односторонню відмову від виконання договору, якщо інший термін не передбачений у повідомленні або не визначений угодою сторін.