§ 5. Правовий статус фондової біржі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Фондова біржа являє собою організаційно оформлений, постійно діючий ри­нок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами, що можуть вільно про­даватися і купуватися. Саме фондова біржа зосереджує попит і пропозицію цін­них паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та виконує інші функції, пов'язані з обігом цінних паперів.

Правову основу діяльності фондової біржі становить Закон України "Про цін­ні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 p., інші акти законодавства Ук­раїни, статут та правила фондової біржі.

Фондова біржа створюється у формі акціонерного товариства (закритого або відкритого) не менш як 20 засновниками — торговцями цінними паперами (бан­ками, акціонерними товариствами, статутний фонд яких сформовано за рахунок виключно іменних акцій, та іншими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом їхньої діяльності). Засновники повинні мати дозвіл на здійснення комерційної і комісійної діяльності з цінними паперами. Частка статутного фонду, що належить одному акціонеру — торговцю цінними папера­ми, не може перевищувати 5 відсотків.

Реєструються фондові біржі відповідно до Положення про реєстрацію фондо­вих бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності, за­твердженого наказом Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 15 січня 1997 р.

Перелік документів, що подаються на реєстрацію до Державної комісії, вмі­щено в п. 28 зазначеного Положення. Рішення про видачу Свідоцтва про реєст­рацію фондової біржі (або про відмові у видачі — за наявності підстав) прийма­ється не пізніше ЗО календарних днів з дня одержання передбачених Положенням документів.

Фондова біржа набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації. Підста­вою здійснення діяльності фондовою біржею є Свідоцтво про реєстрацію фондо­вої біржі, яке видається терміном на 2 роки і діє на всій території України. Про­довження терміну дії Свідоцтва здійснюється у порядку, встановленому для його одержання.

Статут та правила фондової біржі затверджуються її вищим органом — збо­рами акціонерів.

У статуті фондової біржі визначаються:

1) її найменування і місцезнаходження;

2)  найменування і місцеперебування засновників;

3)  розмір статутного фонду;

4)  умови і порядок прийняття в члени і виключення з членів фондової біржі;

5)  права та обов'язки членів фондової біржі;        *

6)  організаційна структура;

7)  компетенція і порядок створення керівних органів;

8)  порядок і умови відвідування фондової біржі;

9)  порядок і умови застосування санкцій, встановлених фондовою біржею;

10)  порядок припинення діяльності.

У статуті можуть передбачатися інші положення, що стосуються створення і діяльності фондової біржі.

Правила фондової біржі є локальним нормативним актом, що регламентує її діяльність, пов'язану з торгівлею цінними паперами. У зв'язку з цим правила по­винні передбачати:

1)  види угод, що укладаються на фондовій біржі;

2)  порядок торгівлі на фондовій біржі;

3)  умови допуску цінних паперів на фондову біржу;

4)  умови і порядок передплати на цінні папери, що котируються на фондовій біржі;

5)  порядок формування цін біржового курсу та їх публікації;

6)  обов'язки членів біржі щодо ведення обліку та інформації, внутрішній роз­порядок роботи комісій фондової біржі, порядок їх діяльності;

7)  систему інформаційного забезпечення фондової біржі;

8)  види послуг, що надаються фондовою біржею, і розмір плати за них;

9)  правила ведення розрахунків на фондовій біржі;

10)  інші положення, що стосуються діяльності фондової біржі. Законодавство передбачає особливі умови припинення діяльності фондової

біржі, її діяльність припиняється у тому разі, коли число членів біржі стає мен­шим за 10. Якщо у фондовій біржі залишилося 10 членів, її діяльність припиня­ється у разі неприйняття нових членів протягом шести місяців.

Оскільки фондова біржа є акціонерним товариством, її діяльність припиня­ється відповідно до законодавства України про господарські товариства.