§ 5. Припинення договору довірчого управління майном

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Універсальність конструкції довірчого управління передбачає більш широке коло підстав його припинення, ніж підстав виникнення. Довірче управління май­ном може припинитися як за волевиявленням його сторін, так і за законом або рішенням суду.

Перелік підстав припинення договору довірчого управління наведено в п. 1 ст. 1063 ЦК України.

Однією з підстав припинення довірчого управління є заява однієї із сторін про припинення договору у зв'язку зі спливом його строку або досягнення мети, для якої воно засновувалося.

Довірче управління припиняється у випадку смерті фізичної особи, що є до­вірчим управителем, визнання її недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою або банкрутом.

Підставою припинення довірчого управління є смерть або припинення діяль­ності довірчого управителя за відсутності інших спільно керуючих на момент вчинення наведених фактів, визнання фізичної особи — установника довірчого управління банкрутом.

Довірче управління припиняється зі смертю фізичної особи, що є вигодона-бувачем, або ліквідацією юридичної особи — вигодонабувача, якщо інше не пе­редбачено договором.

Довірче управління припиняється у разі відмови установника управління від договору з іншої причини, крім неможливості для довірчого управителя здійсню­вати довірче управління майном, за умови виплати довірчому управителеві вина­городи, передбаченої договором.

Довірче управління припиняється на підставі рішення суду, господарського суду, третейського суду у випадках, передбачених законом.

Світова практика виробила й інші підстави припинення довірчого управління майном, до яких належать:

виникнення обставин або виконання умов, передбачених договором або ін­шою підставою виникнення довірчого управління;

смерть громадянина або припинення діяльності юридичної особи чи відмова від своїх прав однієї або кількох осіб, які визнаються вигодонабувачами, якщо ін­ше не встановлено договором про довірче управління;

відсутність у договорі чи інших підставах виникнення довірчого управління умов або існування обставин, які є істотними умовами довірчого управління;

ініціатива установника або довірчого управителя, якщо це було передбачено договором про довірче управління; задоволення судом позову, пред'явленого установником або вигодонабувачем у зв'язку з невиконанням довірчим управителем обов'язків, які випливають з до­говору чи інших підстав виникнення довірчого управління, або зловживання ним довірою, наданою йому установником при створенні довірчого управління.

Специфіка довірчого управління майном обумовила порядок припинення цих правовідносин. За наявності відповідних підстав довірче управління майном при­пиняється у порядку, визначеному договором або законом. Згідно з п. 2 ст. 1063 ЦК України у разі відмови сторони договору довірчого управління майном інша сторона має бути сповіщена про це за три місяці до припинення договору, якщо договором не встановлений інший строк. Після припинення договору довірчого управління майно, що перебуває в довірчому управлінні, передається установни­кові управління, якщо інше не передбачено договором. Наприклад, у випадку припинення довірчого управління договором може передбачатися обов'язок до­вірчого управителя розпродати всі активи довірчого управління і безкоштовно передати виручені кошти на благодійні цілі конкретно визначеному або невизна-ченому колу вигодонабувачів. У разі припинення довірчого управління довірчий управитель зобов'язаний розпорядитися залишком майна відповідно до вказівок установника або умов, передбачених договором довірчого управління.