§ 5. Порядок відкриття рахунків у банках

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

За загальним правилом (ст. 380 ЦК УРСР) платежі за зобов'язаннями між організаціями провадяться у порядку безготівкових розрахунків через кредитні установи, в яких зазначені організації зберігають свої кошти.

З цією метою банки мають право відкривати своїм клієнтам (крім інших банків) вкладні (депозитні) та поточні рахунки.

Вкладний (депозитний) рахунок — рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент відповідно до умов договору.

Поточний рахунок — рахунок, що відкривається банком клієнту на до­говірній основі для зберігання грошей та для здійснення усіх видів операцій за цим рахунком відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Платник може розпоряджатися грошима, що зберігаються на його поточному рахунку, за допомогою платіжних інструментів", зокрема платіжної картки.

Особливості режимів функціонування вкладних (депозитних) та поточних ра­хунків визначаються нормативно-правовими актами Національного банку Ук­раїни та договорами, що укладаються клієнтами та обслуговуючими їх банками.

Зарахування грошей на рахунок клієнта здійснюється як шляхом внесення їх у готівковій формі, так і шляхом переказу грошей у безготівковій формі з інших рахунків.

Банки мають право відкривати своїм клієнтам — іншим банкам кореспон­дентські рахунки.

Кореспондентський рахунок — це рахунок, що відкривається банку для здійснення розрахунків, які виконує за дорученням та за рахунок цього банку той банк, в якому відкривається цей рахунок.

Відкриття кореспондентських рахунків банками іншим банкам здійснюється шляхом встановлення між ними кореспондентських відносин у порядку, що ви­значається Національним банком України, та на підставі відповідного договору.

Відкриття зазначених рахунків здійснюється відповідно до ст. 7 Закону Ук­раїни "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квітня 2001 p., ст. 51 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст. 42 Закону Ук­раїни "Про підприємства в Україні" на умовах, викладених в Інструкції про по­рядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженій постановою Правління НБУ від 18 грудня 1998 р. № 527.

Так, відповідно до Інструкції поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів та форм власності, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного зако­нодавства України.

Поточні бюджетні рахунки відкриваються підприємствам, установам, ор­ганізаціям, які утримуються за рахунок бюджетів.

До поточних рахунків також належать:

а)  рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або рішеннями Кабінету Міністрів Ук­раїни;

б)  карткові рахунки (картрахунки), що відкриваються відповідно до вимог цієї Інструкції. Операції за цими рахунками здійснюються з урахуванням особли­востей, визначених Інструкцією та відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють здійснення операцій із застосуван­ням платіжних карток.

Депозитні рахунки відкриваються підприємствам усіх форм власності, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та установою банку на визначений у договорі строк. Установи банків відкривають депозитні рахунки підприємствам, що вико­ристовують найману працю, за умови надання ними копії документа про повідом­лення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки. Кошти на депо­зитні рахунки підприємств та їх відокремлених підрозділів перераховуються з по­точного рахунка і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депо­зитного рахунку юридичної особи або її відокремленого підрозділу заборо­няється.

Нараховані проценти за депозитами підприємств та їх відокремлених підрозділів відповідно до умов депозитного договору можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення депозиту.

Для відкриття поточних і бюджетних рахунків підприємства подають устано­вам банків такі документи:

а)  заяву на відкриття рахунку встановленого зразка. Заяву підписує керівник та головний бухгалтер підприємства. Якщо у штаті немає посади головного бух­галтера чи іншої службової особи, яка виконує обов'язки головного бухгалтера, то заяву підписує лише керівник;

б)  копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншо­му органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нота­ріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюд­жетних установ та організацій);

в)  копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи органом, який реєструє. Положення, які затверджуються поста­новами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріаль­ного засвідчення не потребують.

Установа банку, в якій відкриваються поточні рахунки, ставить відмітку про відкриття такого рахунку на тому примірнику статуту (положення), на якому стоїть оригінал відмітки про взяття підприємства на облік у податковому органі, після чого цей примірник повертається власникові рахунку;

г)  копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий об­лік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівни­ком банку;

д)  картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодав­ства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження ра­хунком та підпису розрахункових документів, засвідчену нотаріально або вище­стоящою організацією у встановленому порядку.

У картку включається також зразок відбитка печатки, присвоєної підприєм­ству;

е)  копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, зас­відчену нотаріально або органом, що видав відповідний документ;

є) копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що ви­дав довідку;

ж)  документ, що підтверджує реєстрацію підприємства як платника соціаль­них страхових внесків, або його копію, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку.

Бюджетні рахунки відкриваються на підставі платіжного доручення фінан­сового органу, органу Державного казначейства України, відповідного розпоряд­ника бюджетних коштів з наданням в установу банку картки із зразками підпи­сів та відбитком печатки. У разі якщо в цій установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, надання картки не обов'язкове.

При відкритті поточних рахунків відокремленим підрозділам підприємств до установи банку, в якій відкривається поточний рахунок відокремленому підроз­ділу, подаються такі документи:

а)  заяву на відкриття поточного рахунку встановленого зразка. Заяву підпи­сують керівник та головний бухгалтер відокремленого підрозділу. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, яка виконує обов'язки головного бухгалтера, то заяву підписує лише керівник;

б)  копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі дер­жавної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про дер­жавну реєстрацію;

в)  копію належним чином оформленого положення про відокремлений під­розділ, засвідчену нотаріально чи органом, що створив відокремлений підрозділ.

Установа банку, в якій відкривається поточний рахунок відокремленому під­розділу, ставить відмітку про відкриття такого рахунка на тому примірнику по­ложення про відокремлений підрозділ, на якому стоїть оригінал відмітки про взяття підрозділу на облік у податковому органі, після чого цей примірник повер­тається власникові рахунка;

г)  картку з відбитком печатки та зразками підписів службових осіб підрозді­лу, яким згідно з чинним законодавством та відповідними документами підпри­ємства надано право розпорядження рахунком та підпису розрахункових доку­ментів.   Зразки   підписів   та   повноваження   службових   осіб   засвідчуються нотаріально або керівником підприємства;

д)   клопотання  підприємства  або  відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які виділяються у процесі приватизації) до банку, в яко­му відкривається поточний рахунок відокремленому підрозділу, про відкриття рахунка із зазначенням місцезнаходження підприємства, його ідентифікаційного номера, номера основного поточного рахунку та банку, в якому він відкритий, а також податкового органу, в якому підприємство перебуває на обліку;

е)  довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

є) копії документів про взяття на податковий облік юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, та відокремленого підрозділу (від податкового органу за місцезнаходженням цього підрозділу), засвідчені податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

ж)  копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи як платни­ка соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, або уповноваженим працівником банку.

Наведений вище перелік документів є загальним. Для окремих видів підпри­ємств законодавством передбачено подання додаткових документів (наприклад, для орендного — нотаріально засвідченої копії договору оренди); інші підприєм­ства звільнені від подання певних документів (так, статут не подається повним та командитним товариствами, фермерським господарством, бюджетними уста­новами та організаціями).

Рахунки юридичним особам — нерезидентам відкриваються у порядку, пе­редбаченому розділом 4 Інструкції.

Рахунок типу "П" відкривається уповноваженим банком постійним представ­ництвам іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, створеним у будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території Ук­раїни.

Для відкриття рахунку типу "П" постійному представництву до уповноваже­ного банку подаються такі документи:

—   клопотання  юридичної особи—нерезидента  про  відкриття  постійному представникові рахунку типу "П";

—  заява про відкриття рахунку;

—  копія свідоцтва про реєстрацію постійного представництва в уповноваже­ному органі державної влади України, засвідчена нотаріально або органом, що його видав;

—  копія легалізованої довіреності на здійснення представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

—  копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, якій належить постійне представ­ництво, засвідчена нотаріально;

—  копія дозволу центрального банку відповідної країни на відкриття рахунку типу "П" постійному представництву юридичної особи—нерезидента на тери­торії України, засвідчена нотаріально, якщо наявність цього дозволу передбачена договорами, які укладені на рівні урядів та/або центральних банків України та іноземної країни, юридичною особою, якою є цей нерезидент, та набрали чин­ності у встановленому порядку;

—  картка із зразками підписів і відбитком печатки, засвідчена нотаріально. Рахунок типу "П" використовується відповідно до правил, встановлених для

поточних рахунків резидентів України (у тому числі для нарахування та зараху­вання на рахунок відсотків за залишком коштів на цьому рахунка, якщо таке нарахування передбачено договором між банком та власником рахунка), крім ви­падків купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. Наявні кошти з рахунку типу "П" можуть бути використані постійним пред­ставництвом юридичної особи — нерезидента для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з метою її перерахування тільки на:

а)  рахунок юридичної особи — нерезидента, інтереси якої представляє на те­риторії України це представництво, на суму коштів:

—  отриманих внаслідок здійснення в Україні операцій купівлі-продажу това­рів (робіт, послуг);

—  нарахованих та зарахованих відсотків за розміщеними депозитами та за залишком коштів на цьому рахунку;

—  залишку на рахунку (після сплати обов'язкових податків та платежів) у разі припинення діяльності на території України, що підтверджується відповідни­ми документами;

б)  власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку України для використання на:

—  оплату праці працівників—нерезидентів;

—  виплату коштів на відрядження за кордон;

—  представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України.

Здійснення інвестицій в Україні, інших операцій, що заборонені чинним зако­нодавством України з цього виду рахунків, не дозволяється.

Розміщення коштів на депозитних рахунках в установах банків України здій­снюється з рахунка типа "П" з наступним поверненням коштів та нарахованих відсотків на зазначений рахунок.

У разі здійснення перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, викли­каної змінами назви, організаційно-правової форми, форми власності, власник рахунка зобов'язаний подати до установи банку заяву, нову копію свідоцтва про державну реєстрацію і зміни до установчих документів, засвідчені у встановле­ному порядку.

Поточні рахунки закриваються в установах банку:

а)  на підставі заяви власника рахунка;

б)  на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо лік­відації або реорганізації підприємства;

в)  на підставі відповідного рішення суду або арбітражного суду про ліквіда­цію підприємства чи визнання його банкрутом;

г)  на інших підставах, передбачених чинним законодавством України. Законодавством України встановлено спеціальний порядок відкриття рахун­ків в іноземній валюті.

Відповідно до п. 6. 1.1 Інструкції банківські рахунки в іноземній валюті поді­ляються на поточні та депозитні (вкладні).

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для прове­дення розрахунків у межах чинного законодавства України у безготівковій та го­тівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством України.

Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі розрахунки:

—  між юридичними особами — резидентами та юридичними особами — нерезидентами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за торговельними операціями;

—  між юридичними особами — резидентами на території України, за умови наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України;

—  між юридичними особами — нерезидентами та юридичними особами — резидентами через юридичних осіб — резидентів-посередників відповідно до до­говорів (контрактів, угод), які укладено відповідно до чинного законодавства Ук­раїни;

—  інші розрахунки, що здійснюються відповідно до чинного законодавства України;

—  операції на міжбанківському валютному ринку України;

—   оплата товарів (робіт, послуг) з використанням чеків та пластикових карток.

Поточними неторговельними операціями є такі розрахунки:

—  виплата готівкової іноземної валюти та платіжними документами в інозем­ній валюті на витрати, пов'язані з відрядженнями;

—  здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіжними доку­ментами в іноземній валюті;

—  виплата готівкової іноземної валюти за чеками та пластиковими картками фізичним особам (резидентам та нерезидентам);

—  купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами (ре­зидентами та нерезидентами);

— виплата авторських гонорарів і платежі за користування авторськими пра­вами;

—  перерахування коштів на проведення міжнародних виставок, конгресів, симпозіумів, конференцій та інших міжнародних зустрічей;

—  оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють в Україні;

—  перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, лікування, патен­тування, сплату митних платежів, членських внесків;

— платежі з відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних, пра­воохоронних органів;

—  виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кордону (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичів тощо);

—  переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії, аліменти, оп­лата праці, спадщина, допомога родичам тощо);

—  інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не суперечать чинному законодавству України.

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті підприємство-резидент подає уповноваженому банку ті самі документи, що і для відкриття поточного ра­хунку в національній валюті.

Відкриття поточного рахунку в іноземній валюті відокремленому підрозділу юридичної особи — резиденту здійснюється уповноваженим банком на підставі нотаріально засвідчених копій документів, необхідних для відкриття відокремле­ному підрозділу поточного рахунку в національній валюті.