§ 1. Поняття та види об'єктів цивільних прав

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Під об'єктом цивільних прав розуміють матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких виникають цивільні правовідносини1. Об'єкти цивільних прав та об'єкти цивільних правовідносин — поняття тотожні. Цивільні правовідносини складаються між особами щодо матеріального чи нематеріального блага для за­доволення своїх потреб. Тому об'єктом цивільних прав (правовідносин) може бу­ти те, заради чого суб'єкти вступають у правовідносини і на що спрямовані їхні суб'єктивні права та обов'язки з метою здійснення своїх законних права та інте­ресів2.

Цивільний кодекс УРСР не містить ніяких окремих положень щодо об'єктів цивільних прав. Між тим у новому ЦК України цьому питанню присвячено окре­мий розділ. Стаття 178 ЦК України відносить до об'єктів цивільних прав речі, включаючи гроші та цінні папери, інше майно, у тому числі майнові права, робо­ти та послуги, результати творчої діяльності, службову та комерційну таємницю, особисті немайнові блага, та інші матеріальні та нематеріальні блага.

За критерієм їх оборотоздатності об'єкти цивільних прав можна поділити на три види:

1)  об'єкти, які обертаються вільно;

2)  об'єкти, які обмежені в обігу;

3)  об'єкти, вилучені з обігу.

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про власність" власник має право вчи­няти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону. Тобто можна зро­бити висновок, що на території України діє презумпція: об'єкти цивільних прав можуть вільно обертатися, якщо вони не вилучені з обігу або не обмежені в обі­гу. При цьому види об'єктів цивільних прав, які вилучені з обігу, та об'єктів ци­вільних прав, обмежених в обігу, мають бути прямо вказані в законі або визна­чені в порядку, встановленому законом.

Ці положення відображені у ст. 179 ЦК України, яка має назву "Оборото-здатність об'єктів цивільних прав". Згідно з цією статтею об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізич­ної або юридичної особи. При цьому види об'єктів цивільних прав, вилучених з цивільного обороту або обмежено оборотоздатних встановлюються лише зако­ном. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав означає вчинення угод та інших не заборонених законодавством дій щодо таких об'єктів, спрямованих на переда­чу останніх у межах цивільного обороту. Тобто обіг не слід звужувати виключно до переходу права власності.

Цивільне право розрізняє універсальне та сингулярне правонаступництво. При універсальному правонаступництві до правонаступника в результаті од­ного акта переходять всі права та обов'язки правоволодільця. Таке правонаступ­ництво має місце при спадкуванні або при реорганізації юридичної особи. При сингулярному правонаступництві до особи переходять лише деякі права та обов'язки іншого Це стосується, наприклад, відчуження майна1.

Об'єкти, обмежені в обігу, — це об'єкти, які можуть належати тільки окре­мим учасникам цивільного обороту, або обіг таких об'єктів, їх придбання або від­чуження може здійснюватися лише на підставі відповідного дозволу. Статтею 4 Закону України "Про підприємництво" встановлено перелік товарів, реалізацію яких дозволяється здійснювати виключно після отримання у встановленому за­конодавством порядку відповідного дозволу — ліцензії. Згідно з вищенаведеним законом до таких видів діяльності належать торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 10 вересня 1992 р. № 528 здійснювати будь-які операції з векселями дозволяється виключно юридичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності.

Вилученими з цивільного обороту вважаються об'єкти, які не можуть бути предметом угод та іншим чином переходити від одного суб'єкта до іншого в ме­жах цивільного обороту. Частиною 1 ст. 4 Закону України "Про підприємницт­во" визначені види діяльності, займатися якими мають право виключно державні підприємства.

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про використання ядерної енергії та ра­діаційну безпеку" ядерні матеріали перебувають виключно у державній власно­сті. Згідно із Законом України "Про природно-заповідний фонд" території при­родних заповідників є власністю народу України. Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами повністю вилучаються з господарського використання і надаються заповідникам у порядку, встановленому законодав­ством України.

Порушення встановлених правил обігу для об'єктів, обмежених в обігу, та для об'єктів, вилучених з обігу, при укладенні угод тягне за собою визнання та­ких угод недійсними.

Окремо також можна виділити спеціальні правила оборотоздатності для пев­них об'єктів цивільних прав. Такими об'єктами є земля, природні ресурси, неру­хоме майно. Відповідно до п. 14 Указу Президента України "Про заходи щодо підвищення відповідальності і розрахунки з бюджетами та державними цільови­ми фондами" від 4 березня 1998 р. № 167/98 під час проведення розрахунків не допускається уступка вимоги та переведення боргу. Тобто такий об'єкт цивільних прав, як майнове право не може обертатися в цивільному обороті шляхом уступки вимоги.

Нарешті, слід сказати про необхідність вчинення певних дій для визнання об'єктом цивільних прав щодо окремих об'єктів. До таких об'єктів, наприклад, можна віднести нерухоме майно. При спорудженні нового будинку потрібно отримати акт введення в експлуатацію вказаного будинку, який є підставою для реєстрації права власності на будинок в уповноваженому державою органі. Тоб­то держава своїм владним актом, яким є акт введення в експлуатацію, визнає та­кий об'єкт нерухомим майном.