§ 1. Поняття та особливості цивільних правовідносин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Норми цивільного права, як і інші правові норми, регулюють суспільні відно­сини за участю фізичних і юридичних осіб. При цьому суспільні відносини, бу­дучи врегульованими нормами цивільного права, стають цивільно-правовими.

Отже, цивільно-правові відносини — це форма, завдяки якій норми цивільно­го права реалізуються в житті.

Цивільно-правові відносини є різновидом правових галузевих відносин, тому їм властиві ознаки і правових відносин у цілому, і галузевих цивільно-правових зокрема. Останні виникають на підставі правових норм, і саме цей момент пояс­нює регулюючий вплив права на суспільні відносини.

Учасники цивільно-правових відносин мають суб'єктивні права та обов'язки. Ознакою правових відносин є те, що здійснення суб'єктивних прав та виконання суб'єктивних обов'язків можуть забезпечуватися засобами державного примусу. Цивільно-правовим відносинам властива ця ознака. Щодо галузевих особливос­тей цивільно-правових відносин, то вони зумовлені особливостями предмета і ме­тоду цивільного права.

Виходячи зі сказаного вище, можна окреслити такі особливості цивільно-пра­вових відносин:

а)  це майнові (відносини власності і товарно-грошові) і особисті немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного права;

б)  їхні учасники характеризуються майновою відокремленістю і юридичною рівністю;

в)  суб'єктивні права та суб'єктивні обов'язки учасників цивільно-правових відносин виникають, змінюються і припиняються на підставі юридичних фактів.

Такими є загальні та галузеві ознаки цивільно-правових відносин.

Таким чином, цивільно-правові відносини — це майнові та особисті не­майнові відносини (врегульовані нормами сучасного цивільного права між майнова відокремленими, юридична рівними учасниками, що є носіями суб'­єктивних цивільних прав та обов'язків, які виникають, змінюються, припи­няються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю за­стосування засобів державного примушу.

У запропонованому визначенні відображено загальні ознаки правових відно­син (виникнення на підставі правових норм, належність учасникам відносин суб'єктивних прав! а обов'язків, можливість застосування засобів державного примусу). В ньому також показано особливості цивільно-правових відносин (гру­пи суспільних відносин, які набувають вигляду цивільно-правових, майнова ві-

докремленість і юридична рівність учасників, посилання на юридичні факти як підставу виникнення, зміни та припинення суб'єктивних цивільних прав та обов'язків).