§ 1. Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Цивільне право в Україні не ізольоване від цивільного права зарубіжних країн. Воно взаємодіє з ним, зазнає його впливу і, в свою чергу, впливає на нього.

Вивчення зарубіжного цивільного права здійснюється на підставі порівняль­ного методу. На цій базі в Україні формується наука порівняльного цивільного права як частина міжгалузевої дисципліни порівняльного правознавства.

Порівняльно-правові дослідження передбачають вивчення не лише правових норм та інститутів, а й судової практики та доктрини інших країн.

У практичному плані порівняльно-правовий аналіз зарубіжного цивільного права відіграє важливу роль у законодавчій та правозастосовній діяльності, у міжнародно-правовій практиці при підготовці й тлумаченні міжнародних право­вих актів.

Всесвітній досвід показує, що будь-яка доцільна правова реформа, запрова­джена в одній країні, обов'язково повторювалася з деякими модифікаціями в інших. Так було, зокрема, з рецепцією Французького цивільного кодексу, англій­ського акта про чеки, німецьких норм про компанії з обмеженою відповідаль­ністю тощо.

Законодавча практика України також сприймає досвід (і позитивний, і нега­тивний) зарубіжних правових доктрин і законодавства. Так, правові акти про ак­ціонерні товариства готувались з урахуванням зарубіжного акціонерного та ін­шого законодавства.

Яскравим прикладом використання позитивного нормотворчого зарубіжного досвіду є також прийняття нового ЦК України.

Сьогодні важко обійтися без обміну досвідом. Тим більше, що правові систе­ми різних країн виявляють дедалі більшу схильність до зближення, певної уніфі­кації, що, зокрема, спрощує міжнародні стосунки, дає можливість гармонізувати національні галузі права.

Міжнародна договірна уніфікація також потребує вивчення зарубіжного ци­вільного права. Створенню уніфікованих актів передує ретельна підготовча робо­та, порівняльні дослідження відповідного нормативного матеріалу багатьох країн з метою встановлення як схожих положень, так і відмінностей, відносно яких не­обхідно досягти єдності. Прикладом уніфікації цивільних норм шляхом укладен­ня міжнародно-правових актів можна назвати Конвенцію ООН про договори між­народної купівлі-продажу товарів 1980 р.

Наслідком взаємодії вітчизняного цивільного права з іноземним є застосуван­ня останнього суб'єктами цивільних правовідносин з іноземним елементом та су­дами України. Наприклад, суд відповідно до закону застосовує норми іноземного права. Стаття 5693 ЦК УРСР встановлює, що право власності на річ визначається за законом країни, де ця річ знаходиться. Отже, якщо річ перебу­ває за кордоном, сторони чи суд застосовуватимуть для регулювання відносин власності іноземний закон.

Взаємодія вітчизняного та іноземного цивільного права відбувається і у таких формах, як надання іноземній правовій нормі значення юридичного факту (на­приклад, урядовими постановами можуть встановлюватися обмеження щодо гро­мадян держав, у яких передбачено спеціальні обмеження цивільної правоздат­ності громадян України) або виступ іноземної правової норми передумовою акту правозастосування (наприклад, іноземним громадянам надається певний статус за умови взаємності). В усіх цих випадках слід звертатися до іноземного права.

Нормам вітчизняного цивільного права також надається юридичне значення за кордоном.

З науково-пізнавального боку вивчення зарубіжного цивільного права дає можливість теоретично осмислити провідні закономірності його розвитку, краще засвоїти своє національне цивільне право.

Порівняльне цивільне право розширює науковий світогляд, підвищує правову культуру юриста, є формою розвитку міжнародних наукових зв'язків.