§ 6. Система навчального курсу "Цивільне право України" та його основні завдання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Система курсу цивільного права в цілому відповідає системі цивільного права як галузі сучасного права. Але повного збігу між ними немає. У цивільному пра­ві як навчальній дисципліні висвітлюється чимало теоретичних питань. Перш за все визначаються основоположні поняття предмета, методу, функцій, системи цивільного права, сучасного цивільного законодавства, колізійних норм тощо; на основі аналізу літературного, нормативного і практичного матеріалу формуються висновки та узагальнення. Цивільні закони не повинні розкривати зміст цивіль­но-правових категорій, які ними передбачаються. Це завдання цивільного права як науки і навчальної дисципліни. Тому система курсу "Цивільне право Украї­ни", як і система науки цивільного права, деякою мірою ширша порівняно з сис­темою цивільного права як галуззю права.

1.  Вступ. Визначаються поняття, предмет, метод, функції сучасного цивільно­го права, характеризуються елементи його системи. Розглядаються питання су­часного цивільного законодавства: його поняття, співвідношення галузевого і комплексного законодавства; роль судової практики розгляду спорів у господар­ських судах, в удосконаленні, тлумаченні і застосуванні цивільного законодав­ства; предмет науки сучасного цивільного права, її співвідношення з іншими юридичними науками та роль у здійсненні завдань економічної реформи, основні риси цивільного права зарубіжних країн.

2.  Цивільні правовідносини. Розкриваються поняття, зміст, види цивільних правовідносин, а також правоздатність і дієздатність фізичних, юридичних осіб, держави, територіальних громад. Висвітлюються питання про об'єкти цивільних прав, юридичні факти, угоди, представництво, позовну давність.

3.  Особисті немайнові права фізичних осіб. Поняття, види, зміст, здійснення, захист особистих немайнових прав фізичних осіб. Немайнові права юридичних осіб.

4.   Речове право. Поняття речового права. Підстави виникнення, об'єкти, суб'єкти, види, захист речових прав.

Право власності. Поняття, зміст, здійснення, недоторканність права власнос­ті. Форми і види права власності. Право власності українського народу. Право приватної власності фізичних осіб. Право приватної власності юридичних осіб. Право власності держави і територіальних громад. Право спільної власності.

Захист права власності. Інші речові права.

5.  Право інтелектуальної власності. Поняття, об'єкти права інтелектуальної власності. Підстави виникнення прав на об'єкти інтелектуальної власності. Ви­ключні права на об'єкти інтелектуальної власності. Виключне право і право власності.

Авторське право. Суміжні права. Право промислової власності. Право на ви­находи, корисні моделі і промислові зразки. Право на захист нерозкритої інфор­мації від незаконного використання. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

6.  Зобов'язальне право. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення. Виконання зобов'язань. Забезпечення виконання зобов'язань. Перехід прав кре­дитора до третіх осіб.

Відповідальність за порушення зобов'язань. Припинення зобов'язань. Загаль­ні положення про договори.

7.  Окремі види зобов'язань. Відповідно до системи нового ЦК України налічується більше сорока договірних зобов'язань і більше десяти видів недоговірних зобов'язань.

Щодо окремих видів договірних зобов'язань, то новий кодекс не тільки докла­дно регламентує традиційні цивільні договори (купівлі-продажу, роздрібної купів-лі-продажу, поставки, підряду, перевезення тощо) з урахуванням ринкових меха­нізмів економічної системи України, але й нові види договорів, які цілком зумовлені становленням ринкових відносин в нашій країні. Йдеться про договори лізингу, факторингу, франчайзингу, договори банківського вкладу, банківського рахунку, кредитні договори тощо.

8.  Недоговірні зобов'язання. Зобов'язання з односторонніх правомірних дій. Зобов'язання з публічного обіцяння нагороди без оголошення конкурсу. Зобов'я­зання з публічного обіцяння нагороди через конкурс.

Ведення чужих справ без доручення. Зобов'язання, що виникають із запобі­гання загрозі шкоди чужому майну.

Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя іншої людини.

II.  Зобов'язання з правопорушень.

1.   Зобов'язання, що виникають внаслідок створення небезпеки (загрози) життю і здоров'ю фізичних осіб, а також їхньому майну і майну юридичних осіб.

2.  Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.

III.  Зобов'язання, що виникають внаслідок безпідставного збагачення.

9.  Спадкове право.

Аналіз основних проблем, що висвітлюються в даному курсі, спирається на Конституцію України, ЦК УРСР 1963 p., новий ЦК України та інші нормативно-правові акти. Для ілюстрування переваг і особливостей цивільно-правового регу­лювання суспільних відносин в українському цивільному законодавстві у відпо­відних випадках використовується метод порівняльного і критичного аналізу. До аналізу залучаються однойменні інститути ЦК Російської Федерації та цивільних кодексів інших країн СНД. З метою кращого засвоєння змісту цивільно-правових норм наводяться приклади з судової практики та практики розгляду спорів у гос­подарських судах. З дискусійних питань цивільного права аналізуються погляди вчених, щоб студент мав можливість самостійно визначити своє ставлення до відповідної проблеми.

Курс цивільного права має на меті розв'язання таких завдань.

Пізнавальне завдання. За допомогою цього курсу студент повинен засвої­ти зміст цивільно-правових інститутів, об'єктивні закономірності їх розвитку, а також суть цивільно-правових категорій, передбачених у цивільному законодав­стві, (у тому числі й таких складних, як поняття майнових та цивільно-правових відносин, цивільно-правової відповідальності, права власності тощо). Чимало тео­ретичних питань цивільного права не викликають суперечок у цивілістичній лі­тературі, проте деякі з них і досі є предметом гострих дискусій. У цих випадках наводяться аргументи на користь тих чи інших позицій.

Практичне значення. Вивчення курсу сучасного цивільного права не мож­на обмежити засвоєнням лише теоретичних положень і змісту цивільного зако­нодавства, необхідно набути навички із застосування його норм до конкретних життєвих ситуацій. З цією метою у книзі наведено керівні роз'яснення пленумів Верховного Суду України, в яких аналізується і узагальнюється судова практика з різних категорій цивільних справ. Показано також практику розгляду спорів у господарських судах.