Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

УКРАЇНИ

Підручник

У двох книгах Книга 1

За редакцією О. В. ДЗЕРИ, доктора юридичних наук,

академіка АН Вищої школи України;

Н. С. КУЗНЄЦОВОЇ, доктора юридичних наук,

професора, академіка АПрН України

Київ

Юрінком Інтер 2002

ББК 67.9(4УКР)304я73 Ц58

Затверджено Міністерством освіти і науки України

Рекомендована вченою радою юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Рецензенти

ГОПАНЧУК B.C., кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри цивільного права Національної академії внутрішніх справ України;

МУСІЯКА В.Л., кандидат юридичних наук, професор,

завідувач кафедри галузевих правових дисциплін Національного

університету "Києво-Могилянська академія", Заслужений юрист України

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера Ц58            (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзе-

ри, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002.

ISBN 966-667-063-1

Кн. 1 — 720 с. — ISBN 966-667-064-X

У підручнику аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, новий Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У першій книзі висвітлюються загальні положення цивільного права, право власності та його захист, особисті немайнові права, право інтелектуальної власності, загальне вчення про зобов'язання та цивільно-правовий договір.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів, працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.

ISBN 966-667-063-1

ISBN 966-667-064-X (Книга 1)

ББК 67.9(4УКР)304я73

Колектив авторів, 2002 Юрінком Інтер, 2002