§ 1. Поняття та предмет науки цивільного права

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

У юридичній літературі наука сучасного цивільного права визначається як система знань про закономірності цивільно-правового регулювання сус­пільних відносин, тлумачення цивільно-правових норм, результати аналізу й узагальнення практики застосування цивільних норм, суть термінології норм. З наведеного визначення випливає, що сучасна цивілістична наука — це наука про сучасне цивільне право, її предметом є: а) норми цивільного права;

б)  суспільні відносини, які становлять предмет цивільно-правового регулювання;

в)  цивільні правовідносини; г) юридичні факти; д) судова, арбітражна та адмі­ністративна практика застосування цивільно-правових норм. Тепер розглянемо кожен з елементів предмета науки цивільного права.

1.  Норми сучасного цивільного права. У цивілістичних творах головна увага приділяється застосуванню суті цивільно-правових норм. Особливо це сто­сується коментарів. Так, після проведення другої кодифікації радянського цивіль­ного законодавства було опубліковано науково-практичні коментарі цивільного законодавства. Цивільно-правові норми аналізуються і в навчальній літературі (підручниках, навчальних посібниках).

2.  Суспільні відносини, які становлять предмет цивільно-правового регу­лювання, розглянуто у багатотомному курсі "Советское гражданское право", ін­ших підручниках, посібниках та монографіях1.

Вивчення їх має важливе значення, оскільки економічний зміст і ознаки та­ких відносин зумовлюють особливості їх цивільно-правового регулювання.

3.  Цивільні правовідносини — юридична форма суспільних відносин, що регулюються цивільним правом, їх також досліджують у підручниках та моногра­фічних творах1.

Багато уваги у цивілістичній літературі приділяється окремим елементам цивільно-правових відносин: суб'єктам, об'єктам, суб'єктивним правам та обов'язкам.

4.  Юридичні факти є підставами виникнення, зміни і припинення цивіль­них прав та обов'язків, їх особливості у цивільному праві характеризують метод цивільно-правового  регулювання  суспільних  відносин.   Специфіці  юридичних фактів у цивільному праві присвячено праці О. О. Красавчикова та інших уче-них-правознавців.

Найпоширенішими юридичними фактами у цивільному праві є угоди, винахо­ди, раціоналізаторські пропозиції, створення наукових праць, творів літератури і мистецтва, заподіяння шкоди, події. У цивільно-правовій літературі досліджують­ся зазначені юридичні факти, а також відповідні права та обов'язки, що поро­джуються ними2.

5.  Судова практика, а також практика розгляду справ у господар­ських судах давно привертає увагу вчених-цивілістів. її визначення дає можли­вість виявити недоліки, недосконалості цивільно-правових норм, їх невідповід­ність об'єктивним потребам розвитку суспільства. У багатьох цивілістичних працях аналізується й узагальнюється відповідна практика застосування цивіль­ного законодавства.