§ 6. Захист авторського права і суміжних прав

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Порядок захисту авторського права і суміжних прав. Захист особис­тих майнових прав суб'єктів авторського права і суміжних прав може здійснюва­тися в адміністративному, кримінально-правовому та цивільно-правовому по­рядку.

При захисті прав авторів значну роль відіграє спеціальний орган виконавчої влади — установа у сфері інтелектуальної власності. Ця установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони авторського права і суміжних прав, здійснює свої повноваження у межах, що передбачені законом, і виконує такі функції:

—  реалізує моніторинг застосування і додержання національного законодав­ства і міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав;

—  веде облік організацій колективного управління після їх реєстрації, здійс­нює нагляд за діяльністю цих організацій і надає їм методичну допомогу;

—  здійснює посередництво у переговорах і при розв'язанні конфліктів між організаціями колективного управління, а також між цими організаціями і суб'­єктами авторського права і (або) суміжних прав;

—  організує розробку нормативів і таблиць щодо розміру мінімальної винаго­роди і її розподілу між авторами та іншими суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав і подає їх для затвердження Кабінетові Міністрів України;

—  забезпечує відтворювачів, імпортерів і експортерів примірників аудіовізу­альних творів, фонограм (відеограм) контрольними марками відповідно до Зако­ну України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фоног­рам", веде Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок;

— організує приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію договорів, які сто­суються прав авторів на твори, і здійснення їх реєстрації;

—  забезпечує складання і періодичне видання каталогів усіх державних ре­єстрацій авторського права;

—  організує публікацію офіційного бюлетеня з питань охорони авторського права і суміжних прав;

—  забезпечує розробку і реалізацію освітніх програм у сфері охорони автор­ського права і суміжних прав;

—  представляє інтереси України з питань охорони авторського права і су­міжних прав у міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства та інші;

Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права ав­тора на твір, здійснюється установою у сфері інтелектуальної власності відповід­но до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. Установа складає і періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій.

Види порушень авторського права і суміжних прав. Законом передба­чено випадки, що дають підстави для судового захисту авторського права і су­міжних прав:

1)  вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і суміжних прав;

2)  піратство у сфері авторського права і суміжних прав — опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі ком­п'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мов­лення;

3)  плагіат — оприлюднення (опублікування) повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;

4)  ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають автор­ське право і суміжні права, примірників творів (у тому числі комп'ютерних про­грам і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;

5)  вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і су­міжних прав;

6)  будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з ме­тою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;

7)  підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміж­них прав чи особи, яка здійснює таке управління;

8)  розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розпов­сюдження, публічне сповіщення об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, з яких без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав ви­лучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.

Способи цивільно-правового захисту. Особи, авторські та суміжні права яких порушені, можуть: вимагати від порушника визнання та поновлення своїх прав; звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право та (або) суміжні права чи ство­рюють загрозу їх порушення; подавати позови про відшкодування моральної шкоди; подавати позови про відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним автор­ського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій; вимагати припи­нення підготовчих дій до порушення авторського права і (або) суміжних прав; вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової інфор­мації даних про допущені порушення авторського права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень; вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні права позивача, надання інформації про третіх осіб, задія-них у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів і об'єк­тів суміжних прав; вимагати прийняття інших передбачених законодавством за­ходів, пов'язаних із захистом авторського права та суміжних прав.

Суд має право постановити рішення чи ухвалу про:

—  відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням ав­торського права і (або) суміжних прав, з визначенням розміру відшкодування;

—  відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права і (або) суміжних прав;

—  стягнення з порушника авторського права і (або) суміжних прав доходу, отриманого внаслідок порушення;

—  виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мі­німальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу;

—  заборону опублікування творів, їх виконань чи постановок, випуску при­мірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників творів, фонограм, відеог­рам чи програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виго­товлення і відтворення, публікацію у пресі інформації про допущене порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторського права і суміжних прав або факт наявності дій, що створюють загрозу порушення цих прав;

—  вимагати від осіб, які порушують авторське право і суміжні права позива­ча, інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контр­афактних примірників творів та об'єктів суміжних прав, засобів обходу техніч­них засобів та про канали розповсюдження.

При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі, права якої порушено, а також для відшкодування моральної шкоди суд зобов'язаний виходити із суті порушення, майнової і моральної шкоди, завданої особі, яка має авторське право і суміжні права, а також із можливого доходу, який могла б одержати ця особа. У розмір збитків, завданих особі, права якої порушено, до­датково можуть бути включені судові витрати, понесені цією особою, а також ви­трати, пов'язані з оплатою допомоги адвоката.