§ 2. Співвідношення галузевого і комплексного законодавства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Цивільне законодавство за своїм змістом є галуззю законодавства. Воно міс­тить норми цивільного права. Одним з показників галузі законодавства, адекват­ної галузі права, слід вважати наявність зведеного нормативного акта, який охоплює переважну більшість інститутів даної галузі. Такий нормативний акт має бути активним центром системи законодавства, управляти нею шляхом роз­межування компетенції між нормотворчими органами в регулюванні конкретних відносин і встановленні загальних положень, які підлягають відтворенню в інших нормативних актах, що видаються на базі і на розвиток цього зведеного акта. Для цивільного законодавства таким зведеним нормативним актом є Цивільний кодекс. Проте у практиці немає "чистих" галузей законодавства, тобто таких, які б містили норми виключно однієї галузі. Нормативні акти відображають функці­ональні зв'язки між нормами різних галузей права, а тому галузь цивільного за­конодавства, яка відповідає галузі цивільного права, складається не лише з ци­вільно-правових актів, а й охоплює нормативні матеріали з цивільного права, що містяться у нормативних актах інших галузей права. Так, у Законі "Про підпри­ємства в Україні" від 27 березня 1991 р. відповідні статті передбачають цивіль­но-правові норми поряд з іншими статтями, які містять норми трудового, фінан­сового та адміністративного права. З іншого боку, в цивільно-правових актах містяться норми інших галузей права. У ЦК УРСР є норми адміністративного права: ст. 105 передбачає право виконкому місцевої ради народних депутатів ви­нести рішення про знесення самовільно зведених жилого будинку, господар­ських і побутових будівель та споруд.

Отже, в системі сучасного законодавства є нормативні акти, які містять нор­ми різних галузей права. Вони належать до комплексних нормативних актів. Сукупність комплексних нормативних актів становить комплексне законодав­ство. Наявність галузевих і комплексних нормативних актів необхідно врахову­вати у практичній діяльності з застосування норм права. Не менш важливо вра­ховувати цю обставину в роботі з удосконалення чинного законодавства, бо в цьому разі досить чітко вимальовуються шляхи можливої консолідації норм, згрупування їх у самостійні рубрики, скорочення множинності й усунення супе­речностей.