СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ : Господарське законодавство - В.Д. Понікаров, Ж.О. Андрійченко : Книги по праву, правоведение

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 
РЕКЛАМА
<

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Тема 1. Загальна характеристика господарського права. Господар­ські правовідносини. Господарське законодавство

Які суспільні відносини виступають предметом господар­

ського права?

Як співвідносяться поняття «господарська діяльність» і «під­

приємницька діяльність»?

Що таке господарські правовідносини? Які існують види гос­

подарських правовідносин?

Які основні принципи господарювання в Україні?

Що являє собою метод господарського права?

Охарактеризуйте конституційні основи правового господарсь­

кого порядку в Україні.

Назвіть види суб'єктів господарювання.

Які ознаки характеризують суб'єкта господарювання?

Чи є держава, органи державної влади та органи місцевого са­

моврядування суб'єктами господарювання?

У чому полягає різниця між поняттями «господарське право»

та «господарське законодавство»?

Які основні принципи державної регуляторної політики в гос­

подарській сфері?

Розкрийте класифікацію господарських нормативних актів за

юридичною силою.

Які інститути утворюють систему господарського законо­

давства?

Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності

Яке визначення підприємництву дається у законодавстві?

Які основні принципи підприємницької діяльності?

3.             Які існують обмеження на здійснення підприємницької

діяльності?

207

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

4.             Назвіть основні засоби регулюючого впливу держави на

суб' єктів підприємницької діяльності.

5.             Що таке ліцензія? З якою метою проводиться ліцензування дія­

льності?

6.3 яких причин ліцензія може бути анульована?

Розкрийте призначення і порядок здійснення патентування де­

яких видів підприємницької діяльності.

Який порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб

і фізичних осіб - підприємців?

В яких випадках проводиться державна реєстрація припинення

юридичної особи?

10.           В яких випадках проводиться державна реєстрація припинен­

ня фізичної особи — підприємця?

11.           Які існують підстави для припинення підприємницької

діяльності?

12.           Яким чином держава здійснює підтримку підприємництва?

Тема 3. Правове становище підприємств

Як визначається підприємство у чинному законодавстві?

Які види підприємств існують в Україні?

Дайте характеристику правового статусу підприємства.

Які локальні нормативні акти називають установчими докуме­

нтами підприємства?

Які відомості повинні включати у себе установчі документи?

Розкрийте порядок створення підприємства.

В яких випадках створення статутного фонду підприємства є

обов'язковим?

Які існують підстави припинення діяльності підприємства?

Які види господарських об'єднань передбачені діючим законо­

давством?

Розкрийте порядок ліквідації підприємств.

У чому полягають особливості правового статусу промисло­

во-фінансових груп?

Тема 4. Правовий статус господарських товариств

Що таке господарське товариство?

Охарактеризуйте правовий статус акціонерного товариства.

208

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Які стадії має процедура створення акціонерного товариства?

Який порядок управління акціонерним товариством?

Розкрийте правовий статус товариства з обмеженою відповіда­

льністю.

Які особливості правового становища товариства з додатковою

відповідальністю?

Що таке повне товариство? У чому полягають особливості його

правового становища?

Охарактеризуйте правовий статус командитного товариства.

У чому полягає відмінність правового положення повних учас­

ників і вкладників у командитному товаристві?

10.           Порівняйте ступінь майнової відповідальності засновників

різних видів господарських товариств.

Тема 5. Правове становище некомерційних суб'єктів господар­ського права

За яким критерієм відбувається розподіл організацій на госпо­

дарські та негосподарські?

Порівняйте комерційний суб'єкт господарювання з некомер-

ційним.

Охарактеризуйте основні форми негосподарських організацій.

Чи можуть негосподарські організації отримувати прибуток?

5.             Розкрийте особливості правового статусу некомерційних

суб'єктів господарського права.

Тема 6. Правове регулювання відносин власності в Україні

Що таке власність?

Що таке відносини власності?

Що таке право власності?

Які існують підстави набуття права власності?

В яких випадках право власності припиняється?

Які форми власності існують в Україні?

Назвіть суб'єктів права власності в Україні?

Охарактеризуйте право державної власності.

Охарактеризуйте право комунальної власності.

Охарактеризуйте право приватної власності.

Проаналізуйте правовий режим майна державного підприємства

Проаналізуйте правовий режим майна бюджетних установ.

209

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Тема 7. Господарсько-договірні зобов'язання. Господарсько-правова відповідальність

Що таке господарський договір?

Що таке господарське зобов'язання?

Як класифікують господарські договори?

Які функції виконують господарські договори?

Який порядок укладення господарських договорів?

Які існують засоби забезпечення виконання господарських

зобов'язань?

Які існують підстави припинення зобов'язання?

Що таке господарсько-правова відповідальність?

У чому полягають принципи господарсько-правової відпові­

дальності?

10.           Які види санкцій застосовуються при порушенні господарсь­

ких зобов'язань?

Тема 8. Правове регулювання банкрутства

Порівняйте поняття «банкрутство» і «неспроможність».

Хто є суб'єктом банкрутства?

Які заходи спрямовані на запобігання банкрутству?

Хто може звертатися із заявою про порушення справи про бан­

крутство?

Які підстави для застосування банкрутства до суб'єкта підпри­

ємницької діяльності?

Які судові процедури застосовуються до боржника?

Що являє собою процедура розпорядження майном боржника?

Охарактеризуйте процедуру санації.

Розкрийте етапи ліквідаційної процедури.

10.           Що таке мирова угода?

Тема 9. Правовий захист прав і законних інтересів суб'єктів госпо­дарювання

Назвіть основні нормативні акти, якими регулюється діяльність

господарських судів.

Які справи підвідомчі господарським судам?

Які шляхи захисту прав і законних інтересів суб'єктів господа­

рювання передбачені чинним законодавством?

210

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

В яких випадках законодавством передбачена необхідність до-

судового врегулювання господарських спорів?

Розкрийте порядок пред'явлення претензії.

Розкрийте порядок вирішення справи у суді.

Що являє собою процедура перегляду рішення суду в апеля­

ційному порядку?

Що являє собою процедура перегляду рішення суду в касацій­

ному порядку?

Який порядок перегляду судових рішень за нововиявленими

обставинами?

10.           Що таке третейський суд?

Тема 10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України

Що таке конкуренція? Розкрити її значення для ринкової еко­

номіки.

Які нормативно-правові акти належать до антимонопольно-

конкурентного законодавства?

Що таке Антимонопольний комітет України? Які він має пов­

новаження?

Що розуміється під монопольним (домінуючим) становищем

на ринку?

Які існують порушення антимонопольно-конкурентного за­

конодавства?

Які дії визнаються зловживанням монопольним становищем?

Що розуміється під антиконкурентними узгодженими

діями?

Які дії органів влади та управління можна кваліфікувати

як дискримінацію суб'єктів господарювання?

Що таке недобросовісна конкуренція?

10.           Які види відповідальності застосовуються за порушення ан­

тимонопольно-конкурентного законодавства?

Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Що таке зовнішньоекономічна діяльність?

Назвіть основні принципи зовнішньоекономічної діяльності.

Хто є суб'єктами ЗЕД?

Які існують види ЗЕД?

У яких формах здійснюється державне регулювання ЗЕД?

211

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Які існують види ліцензування ЗЕД?

Які підстави запровадження ліцензування експорту?

З якою метою проводиться ліцензування імпорту?

Що таке інвестиційна діяльність?

В якому вигляді та формах можуть здійснюватися іноземні ін­

вестиції в Україні?

Для чого створюються СЕЗ?

Які існують види СЕЗ?

Тема 12. Правове регулювання банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин

Що таке банк?

З яких складових утворена банківська система України?

Назвіть види банківських операцій.

Що таке кредит?

Які форми кредиту можуть використовуватися суб'єктами гос­

подарювання?

Які існують види банківського кредиту?

Розкрийте основні умови кредитного договору.

Які рахунки можуть бути відкриті суб'єктами господарювання?

В яких формах можуть здійснюватися готівкові розрахунки в

Україні?

10.           В яких формах можуть здійснюватися безготівкові розрахун­

ки в Україні?

Тема 13. Правові основи біржової діяльності в Україні

Що таке біржа? Як класифікуються біржі?

Що таке товарна біржа?

Охарактеризуйте правовий статус товарної біржі.

Що таке Правила біржової торгівлі?

В чому полягають відмінності біржових угод від звичайних?

Які існують види біржових угод?

Чим ф'ючерсний контракт відрізняється від форвардного?

Що таке опціон?

Розкрийте процедуру проведення біржових торгів.

10.           Охарактеризуйте правовий статус фондової біржі.

212

 

 

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тема 14. Правові основи безпеки господарської діяльності

Які нормативні акти встановлюють правовий режим інформації?

Що таке конфіденційна і таємна інформація?

Що таке державна таємниця?

Що таке комерційна таємниця?

Які відомості не є комерційною таємницею?

Які заходи може здійснювати адміністрація підприємства для

захисту комерційної таємниці?

Які існують правопорушення у сфері відносин, пов'язаних з

комерційною таємницею?

Яка відповідальність передбачена за правопорушення у сфері

відносин, пов'язаних з комерційною таємницею?

Тема 15. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів

Що слід розуміти під поняттям «якість товарів»?

Що таке управління якістю? В яких формах воно існує?

Що таке стандартизація?

Що таке сертифікація?

Яким чином забезпечується єдність вимірювань?

Які нормативні акти захищають права споживачів?

Які державні органи забезпечують захист прав споживачів?

Які права мають споживачі при купівлі неякісної продукції?

Навіщо в Україні введене штрихове кодування товарів?

10.           Яка відповідальність передбачена чинним законодавством за

порушення у сфері забезпечення якості?

213

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

/. Не є підприємницькою діяльністю:

а)             виробництво продукції;

б)            володіння корпоративними правами;

в)             виконання робіт, надання послуг.

2.             Які органи здійснюють державну реєстрацію суб'єктів підпри­

ємницької діяльності?

а)             Кабінет Міністрів України;

б)            державний реєстратор;

в)             Верховна Рада України;

г)             виконавчий комітет міської ради народних депутатів та районні

державні адміністрації;

д)             Міністерство юстиції України.

3.             Суб'єктами підприємницької діяльності не можуть бути:

а)             державні службовці;

б)            особи без громадянства;

в)             військовослужбовці;

г)             іноземні громадяни.

4.             При держреєстрації громадянина — суб'єкта підприємницької

діяльності заборонено вимагати такі документи:

а)             реєстраційну картку;

б)            свідоцтво про народження;

в)             довідку про флюорографію;

г)             документ, що свідчить про внесення грошової суми в фонд

розвитку регіону.

5.             В який термін повинна бути проведена державна реєстрація

суб'єкта підприємницької діяльності?

а)             3 дні;

б)            5 днів;

в)             10 днів;

г)             30 днів.

214

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО 1 ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

6.             Державна податкова інспекція в Дзержинському районі зверну­

лась до господарського суду з позовом про відміну держреєстрації від­

повідача на підставі того, що останній протягом року не надавав не­

обхідної звітності вДШ, крім того, не знаходиться за своєю юриди­

чною адресою. Яким буде рішення суду?

а)             відмінити держреєстрацію;

б)            визнати позов ДПІ неправомірним.

7.             Ліцензія може видаватися на термін:

а)             1 рік;

б)            від 1 року до 3-х років;

в)             на 3 роки і більше.

8.             У видачі ліцензії може бути відмовлено через:

а)             недостовірність даних у документах, поданих заявником для

отримання ліцензії;

б)            наявність значної кількості заяв на здійснення вказаного виду

діяльності;

в)             невідповідність заявника згідно з поданими документами ліце­

нзійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності,

зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

г)             поганий настрій осіб, уповноважених видавати ліцензії.

9.             Ліцензуванню не підлягають такі види діяльності:

а)             виробництво вибухових речовин і матеріалів;

б)            видача пенсій;

в)             пересилання грошових переказів;

г)             видобування уранових руд;

д)             виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності.

10.           На конкурсній основі ліцензія видається на такі види діяльності:

а)             надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);

б)            виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звіт­

ності;

в)             видобування уранових руд;

г)             надання послуг телефонного зв'язку;

д)             пересилання грошових переказів.

215

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

11.           Чи може підприємство мати у своему складі інших юридичних

осіб?

а)             так;

б)            ні.

12.           Чи може фізична особа мати у своїй власності підприємство?

а)             так;

б)            ні.

13.           В Україні можуть діяти підприємства таких видів:

а)             приватне підприємство;

б)            господарське товариство;

в)             колективне підприємство;

г)             комунальне підприємство;

д)             асоціація.

14.           В який термін з моменту відкриття чи закриття банківського

рахунка суб'єкт підприємницької діяльності повинен повідомити про

це податковий орган?

а)             3 дні;

б)            7 днів;

в)             10 днів.

15.           До категорії малих підприємств підприємство може бути від­

несено за такими критеріями:

а)формою власності;

б)розміром господарської площі;

в)             чисельністю працюючих;

г)             виробничою потужністю;

д)             обсягом господарського обороту.

16.           Статут будь-якого підприємства встановлює:

а)             предмет і цілі діяльності;

б)            відповідальність керівника за результати господарської діяль­

ності;

в)             повноваження трудового колективу;

г)             умови припинення діяльності.

216

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

17.           Між ким укладається колективний договір?

а)             між членами колективу;

б)            між власником і колективом;

в)             між державою та власником;

г)             між керівником і колективом.

18.           Чи може підприємство бути засновником фондової біржі?

а)             так;

б)            ні.

19.           Який порядок задоволення претензій кредиторів при добровіль­

ній ліквідації підприємства?

а)             вимоги, забезпечені заставою; вимоги щодо відшкодування

шкоди, завданої каліцтвом; вимоги працівників, пов'язані із трудо­

вими відносинами; вимоги щодо податків і зборів;

б)            витрати на відновлення природного середовища; заборгованість

щодо податкових платежів; вимоги, забезпечені заставою; всі інші

види заборгованості;

в)             заборгованість щодо податкових платежів; вимоги, забезпечені

заставою; витрати на відновлення природного середовища; всі інші

види заборгованості.

20.           Ким створюється ліквідаційна комісія?

а)             місцевими виконавчими комітетами;

б)            власником;

в)             трудовим колективом.

21.           Яким чином ліквідаційна комісія повідомляє кредиторів про лік­

відацію підприємства?

а)             повідомленням по телебаченню;

б)            повідомленням в офіційній пресі за місцезнаходженням під­

приємства;

в)             повідомленням по радіо;

г)             повідомленням у центральній офіційній пресі.

22.           Об'єктом права власності господарського об'єднання є майно:

а)             підприємств-членів, що увійшли до його складу;

б)            придбане в процесі діяльності;

в)             створених ним підприємств.

217

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

23.           Чи є об'єднання підприємств юридичною особою?

а)             так;

б)            ні.

24.           З яким органом повинно бути узгоджене рішення про створення

об'єднання підприємств?

а)             Президентом України;

б)            Фондом державного майна України;

в)             Антимонопольним комітетом України;

г)             місцевими органами влади.

25.           Чи несе об'єднане в порядку реорганізації підприємство відпові­

дальність за зобов'язаннями підприємств, що увійшли до нього?

а)             так;

б)            ні.

26.           Контроль за діяльністю дирекції товариства з обмеженою від­

повідальністю здійснюється:

а)ревізійною комісією;

б)            наглядовою радою;

в)             зборами учасників товариства.

27.           Які повноваження відносяться до виключної компетенції за-га-

льних зборів акціонерів?

а)             внесення змін до статуту товариства;

б)            затвердження річних результатів діяльності товариства;

в)             виключення учасника;

г)             створення, реорганізація, ліквідація структурних підрозділів;

д)             визначення основних напрямків діяльності;

є) ухвалення рішення про припинення діяльності товариства.

28.           При дотриманні яких умов будь-який учасник товариства з об­

меженою відповідальністю має право вимагати проведення позачер­

гових зборів учасників ?

а)             повній сплаті своєї частки в статутний фонд;

б)            присутності на всіх попередніх зборах;

в)             попередженні всіх учасників у письмовій формі про проведення

позачергових зборів.

218

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

29.           Права вкладників у командитному товаристві:

а)             діяти від імені командитного товариства;

б)            вимагати надання річних звітів для їх перевірки;

в)             брати участь в управлінні товариством;

г)             усі відповіді правильні.

30.           Загальні збори акціонерів, що нараховують 60% голосів, вважа­

ються правомочними при вирішенні питань:

а)             затвердження результатів діяльності за рік;

б)            затвердження звітів і висновків ревізійної комісії;

в)             ухвалення рішення про припинення діяльності;

г)             ухвалення рішення про виключення учасника із товариства.

31.           Учасник повного товариства діяв від імені товариства, не маю­

чи на це повноважень. Його дії мали позитивний результат: зберегли і

збільшили майно товариства, однак товариство не схвалило його дій.

Що має право вимагати учасник ?

а)             вилучення майна, придбаного завдяки його діям;

б)            вилучення придбаного і збереженого завдяки його діям майна;

в)             відшкодування його витрат, якщо позитивний результат від його

дій перевищує витрати, понесені товариством;

г)             відшкодування витрат, незважаючи на результати своїх дій.

32.           В яких товариствах повний учасник командитного товариства

має право брати участь?

а)             відкритому акціонерному товаристві;

б)            товаристві з обмеженою відповідальністю;

в)             закритому акціонерному товаристві.

33.           На якій підставі акціонер може бути виключений із товариства ?

а)             систематичне невиконання обов'язків;

б)            перешкоджання своїми діями цілям товариства;

в)             усі відповіді правильні;

г)             усі відповіді неправильні.

34.           Генеральний директор ТОВ «Промінь» прийняв рішення про прид­

бання товариством частки одного з учасників.  Чи правомірне таке

рішення?

219

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

а)             ні, неправомірне;

б)            правомірне, якщо збори учасників наділили його таким повно­

важенням;

в)             так, правомірне.

35.           Чи мас право держава втручатися в процес ціноутворення?

а)             так;

б)            ні;

в)             так, якщо підприємство є монополістом.

36.           На зборах учасників товариства з обмеженою відповідальні­

стю вирішується питання про виключення одного з учасників. При­

сутні 10 з 12 учасників. Результати голосування такі: 75% —  «за»

виключення, 25% — «проти». Чи виключать учасника із товариства ?

а)так (пояснити відповідь); б) ні (пояснити відповідь).

37.           Учасник повного товариства, що бажає вийти із товариства,

створеного на невизначепий термін, має попередити товариство

не пізніше:

а)             6 місяців;

б)            1 місяця;

в)             3-х місяців;

г)             3-х днів.

38.           Акціонерному товариству забороняється робити емісію акцій

для цілей:

а)             збільшення статутного фонду;

б)            покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю;

в)             виплати дивідендів;

г)             обміну на облігації.

39.           Виконавчим органом товариства з обмеженою відповідальністю є:

а)             наглядова рада;

б)            правління;

в)             директор;

г)             збори учасників.

220

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

40.           Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю про­

водяться:

а)             в міру необхідності;

б)            не рідше 2-х разів на рік;

в)             не рідше 1 разу на рік.

41.           До обов 'язків учасників товариства не відносяться:

а)             не розголошувати комерційну таємницю;

б)            брати участь в управлінні справами товариства;

в)             виконувати рішення загальних зборів;

г)             виконувати свої обов'язки перед товариством;

д)             відповіді б) і в).

42.           До національного багатства України належать:

а)             наукові досягнення;

б)            інтелектуальний потенціал нації;

в)             люди та їх здатність до праці;

г)усі відповіді вірні.

43.           Хто є власником майна, закріпленого за юридичною особою?

а)власник юридичної особи; б) сама юридична особа.

44.           Хто є суб'єктом державної власності?

а)             народ в особі Президента України;

б)            держава в особі Верховної Ради України;

в)             народ в особі місцевих рад народних депутатів;

г)             держава в особі Кабінету Міністрів України.

45.           Віндикаційним називається позов:

а)             про повернення власнику майна з чужого незаконного володіння;

б)            про усунення перешкод у здійсненні володіння, користування і

розпорядження майном;

в)             про забезпечення відновлення порушеного права.

46.           Справа про банкрутство порушується господарським судом,

якщо безспірні вимоги кредиторів до боржника сукупно становлять:

а) не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом 3-х місяців після встановленого для їх погашення строку;

221

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗЛКОНОД.ІВСТВО

б)            не менше 100 мінімальних розмірів заробітної плати, які не були

задоволені боржником протягом 3-х місяців після встановленого для

їх погашення строку;

в)             не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати, які не були

задоволені боржником протягом 6 місяців після встановленого для їх

погашення строку.

47.           Провадження по справах про банкрутство здійснюють:

а)господарські суди;

б)            прокуратура;

в)             податкова міліція;

г)             адміністративні суди.

48.           Судові процедури, які застосовуються до боржника:

а) розпорядження майном боржника, мирова угода, санація боржника, ліквідація боржника;

б)досудова санація, новація, реструктуризація;

в) ліквідація банкрута, примусовий поділ, анулювання ліцензій.

49.           Чи може власник майна боржника обмежити повноваження

керуючого санацією відносно розпорядження майном боржника?

а)             так;

б)            ні.

50.           Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться:

а)             одночасно із подачею заяви кредитора про порушення справи

про банкрутство;

б)            після підготовчого засідання суду;

в)             одночасно із порушенням справи про банкрутство.

51.           Санація боржника вводиться на строк:

а)             не більше 12 місяців;

б)            не більше 6 місяців;

в)             не більше 2-х років;

г)             не більше 10 місяців.

52.           Мирова угода може бути укладена щодо вимог:

а)             забезпечених заставою;

б)            з вихідної допомоги звільненим працівникам підприємства-

банкрута;

222

 

СИСТЕМА ПОТО'ШОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

в) за витратами, пов'язаними із провадженням у справі про банк­рутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії.

53.           За яких обставин відкривається ліквідаційна процедура щодс

підприємства-банкрута ?

а)             у випадку санації підприємства-боржника;

б)            у випадку визнання боржника банкрутом;

в)             у випадку укладення мирової угоди;

г)             при введенні процедури розпорядження майном.

54.           Які повноваження мас ліквідатор з дня свого призначення ?

а)             здійснює арешт майна боржника відповідно до чинного законо­

давства;

б)            виконує повноваження керівника банкрута (орган управління);

в)             здійснює інвентаризацію й оцінку майна банкрута відповідне

до законодавства;

г)             передає функції щодо управління і розпорядження майном бан­

крута третій особі;

д)             очолює ліквідаційну комісію і формує ліквідаційну масу.

55.           Визнання господарським судом мирової угоди недійсною с під­

ставою для:

а)             припинення провадження в справі про банкрутство;

б)            поновлення провадження в справі про банкрутство;

в)             визнання боржника банкрутом;

г)             відкриття ліквідаційної процедури.

56.           Рішення про укладення мирової угоди вважається прийнятим

якщо:

а)             25% усіх кредиторів висловили згоду;

б)            усі кредитори висловили згоду;

в)             понад 50% кредиторів висловили згоду.

57.           Припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності

визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення захо­

дів щодо задоволення визнаних вимог кредиторів шляхом продажу йогі

майна має назву:

а)             ліквідація;

б)            санація;

в)             розпорядження майном.

223

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

58.           У першу чергу кошти, отримані від продажу майна банкрута,

спрямовуються на задоволення:

а)             вимог щодо сплати податків і зборів;

б)            вимог, забезпечених заставою;

в)             вимог з повернення внесків членів трудового колективу в стату­

тний фонд підприємства;

г)             витрат на оплату кредиторської заборгованості.

59.           Суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) ста­

новище на ринку товару, якщо:

а)частка суб'єкта господарювання на ринку товару перевищує 35%;

б)            частка суб'єкта господарювання на ринку товару становить

менше 35% і він не відчуває значної конкуренції;

в)             частка суб'єкта господарювання на ринку товару перевищує 51%;

г)             частка суб'єкта господарювання на ринку товару перевищує 30%.

60.           Порушеннями антимонопольно-конкурентного законодавства є:

а)             зловживання монопольним становищем;

б)            узгоджені дії;

в)             расова дискримінація;

г)             демпінг

61.           Узгоджені дії суб'єктів господарювання — монополістів можуть

бути дозволені у разі:

а)             наявності згоди Антимонопольного комітету України;

б)            відсутності порушень ними антимонопольного законодавства

протягом 1 року;

в)             оптимізації завдяки цим діям оподаткування.

62.           Чи можуть органи державної влади, місцевого самоврядування

притягуватися до відповідальності за порушення антимонопольно-

конкурентного законодавства?

а)             так;

б)            ні.

63.           За порушення антимонопольно-конкурентного законодавства

встановлюються такі види відповідальності:

224

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

а)             кримінальна;

б)            адміністративна;

в)             дисциплінарна;

г)             господарсько-правова.

64.           Найбільший розмір штрафу за порушення антимонопольно-кон­

курентного законодавства становить:

а)             10% виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б)            15% виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

в)             20% виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

65.           До якого виду господарсько-правових санкцій належить відмова

покупця від прийняття і сплати товару неналежного асортименту?

а)             адміністративно-господарських;

б)            оперативно-господарських;

в)             господарсько-організаційних.

225