Глава 4. Правове регулювання патентування господарської діяльності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 

Патентування підприємницької діяльності суб'єктів господа­рювання може здійснюватися відповідно до п. 4 ст. 14 ГКУ у сферах, пов'язаних із торгівлею за грошові кошти (готівку, чеки, а рівно з використанням інших форм розрахунків та платіжних карток на території України), обміном готівкових валютних цін­ностей (у тому числі операції з готівковими платіжними засоба­ми, вираженими в іноземній валюті, і з платіжними картками), у сфері грального бізнесу, побутових послуг та інших визначе­них законом сферах.

Відповідно до Закону України "Про патентування деяких ви­дів підприємницької діяльності" від 23 березня 1996 р. патент — це державне свідоцтво, що засвідчує право суб'єкта підприємни­цької діяльності на здійснення певних видів діяльності.

Патентуванню підлягають такі види підприємницької діяль­ності:

• торгівля за готівкові кошти та інші готівкові платіжні засоби з використанням кредитних карток на території України;

обмін готівкових валютних цінностей;

послуги у сфері грального бізнесу;

побутові послуги.

Зазначений закон України передбачає використання суб'єк­тами підприємницької діяльності таких видів патентів:

торгового — для здійснення торговельної діяльності, надання побутових послуг і послуг у сфері грального бізнесу, а також для обміну готівкових валютних цінностей;

короткострокового і пільгового — для здійснення торговельної діяльності;

спеціального — для здійснення торговельної діяльності та надання побутових послуг.

Перелічені види патентів мають певні особливості, наприклад, короткострокові — мінімальні терміни дії (від 1 до 15 днів), піль­гові — мінімальну вартість (25 грн за весь термін дії патенту), спеціальні — особливий порядок оподаткування.

На кожний вид діяльності, що патентується, приватному під­приємцю необхідно придбати відповідний торговий патент.

Торговий патент — це державне свідоцтво, яке засвідчує пра­во суб'єкта господарювання займатися певними видами підпри­ємницької діяльності впродовж встановленого строку.

Якщо в одному пункті продажу товарів, в одному окремому приміщенні, будинку або в їх частинах здійснюються два і більше видів діяльності, що підлягають патентуванню (роздрібна торгів­ля, громадське харчування та один вид побутових послуг; роз­дрібна торгівля і кілька видів побутових послуг), приватний під­приємець зобов'язаний придбати два торговельних патенти: на торговельну діяльність і на діяльність з надання побутових по­слуг.

У разі здійснення двох або трьох видів торговельної діяльності (роздрібна та оптова торгівля, громадське харчування) в одному пункті продажу товарів підприємець повинен придбати один торговий патент за максимальною вартістю, встановленою від­повідним органом місцевого самоврядування, з урахуванням місцезнаходження цього пункту й асортиментного переліку то­варів.

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності в одному окремому приміщенні, будинку або в їх частинах надає два і більше видів побутових послуг, що підлягають патентуванню, він повинен придбати один торговий патент за максимальною вартістю, вста­новленою відповідним органом місцевого самоврядування, з ура­хуванням місцезнаходження цього пункту і виду побутових по­слуг.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка за фор­мою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.98 № 1077, що повинна містити такі реквізити:

прізвище, ім'я, по батькові приватного підприємця;

адресу місця проживання приватного підприємця;

вид підприємницької діяльності, здійснення якої потребує при­дбання торгового патенту;

найменування документа про повну або часткову сплату вар­тості торгового патенту.

Торгові патенти, форму бланків яких затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 13.03.98 № 107, видаються суб'єкту підприємницької діяльності під розписку дер­жавними податковими органами у триденний строк з дня подан­ня заявки; суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну діяльність або надають побутові послуги (крім пере­сувної торговельної мережі), торговий патент видається за місце­знаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання побутових послуг; суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну діяльність через пересувну торговельну мережу, — за місцем реєстрації цих суб'єктів.

Торговий патент має бути розміщений на відкритому і доступ­ному для огляду місці:

на фронтальній вітрині магазину, а в разі її відсутності — поблизу касового апарата;

на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

на табличці — для автомагазинів, автомобілів для розвозу та інших видів пересувної торговельної мережі, а також для ят-ків, прилавків та інших видів торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях; у приміщен­нях для надання послуг у сфері грального бізнесу і надання побутових послуг.

Передавати торговий патент іншому суб'єкту підприємницької діяльності забороняється.

Торговий патент

на здійснення торговельної діяльності

Відповідно до Закону України "Про патентування деяких ви­дів підприємницької діяльності" до торговельної діяльності з продажу товарів належить роздрібна й оптова торгівля, діяль­ність у торгово-посередницькій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні кошти і з використан­ням кредитних карток.

Під пунктами продажу товарів слід розуміти:

магазини та інші торговельні точки, що розміщуються в окре­мих приміщеннях, будівлях або їх частинах і мають торговель­ний зал для покупців чи використовують для торгівлі його частину;

кіоски, ятки та інші малі архітектурні форми, що займають окремі приміщення, але не мають вбудованого торговельного залу для покупців;

автомагазини, автомобілі для розвозу та інші види пересувної торговельної мережі;

ятки, прилавки та інші види торговельних точок у відведе­них для торговельної діяльності місцях, крім лотків, прилав­ків, наданих в оренду суб'єктам підприємницької діяльнос­ті — фізичним особам і спеціалізованим підприємствам, що перебувають у межах сфери торгівлі — ринків усіх форм влас­ності;

стаціонарні, малогабаритні та пересувні автозаправні станції, заправні пункти, що торгують нафтопродуктами та скрап­леним газом;

фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, їдальні, ресторани, кафе, закусочні, бари, буфети, відкриті літні майданчики, кіоски та інші пункти громадського харчування;

оптові бази, склади-магазини чи інші приміщення, що вико­ристовуються для здійснення оптової торгівлі за готівкові кош­ти, інші готівкові платіжні засоби і з використанням кредит­них карток.

Із викладеного випливає, що де б не здійснювалася торгівля за готівкові кошти, на це торговельне місце необхідно придбати торговий патент. При цьому приватний підприємець, який має кілька торговельних точок, повинен придбати патент на кожну з них.

Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяль­ності встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів і асортиментного переліку товарів.

Вартість торгового патенту за календарний місяць встанов­люється в розмірах таких граничних рівнів:

на території міста Києва, обласних центрів — 60—320 грн; на території міста Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів — 30—160 грн;

на території інших населених пунктів — до 80 грн.

Якщо пункти продажу товарів розташовані в курортних міс­цевостях або на територіях, прилеглих до митниць, інших пунктів переміщень через митний кордон, органи місцевого самовряду­вання, до бюджетів яких надходить плата за торговий патент, можуть прийняти рішення про збільшення такої плати, але що­найбільше 320 грн за календарний місяць. Додаткові доходи, що отримуються в результаті прийняття зазначених рішень, по­вністю надходять до відповідних місцевих бюджетів.

Термін дії торгового патенту на здійснення торговельної діяль­ності становить 12 календарних місяців.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення торговель­ної діяльності вноситься щомісяця до 15 числа місяця, що пере­дує звітному. При придбанні торгового патенту на здійснення торговельної діяльності суб'єкт підприємницької діяльності крім згаданої попередньої щомісячної оплати вартості торгового патенту вносить одноразову плату в розмірі його вартості за один місяць, на величину якої буде зменшено розмір плати за торговий па­тент, що підлягає внесенню в останній місяць його дії.

Суб'єкт підприємницької діяльності може попередньо опла­тити вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяль­ності за весь термін його дії, а також придбати торгові патенти на здійснення торговельної діяльності на наступні за поточними роки, але щонайбільше на три, сплативши повну вартість цих патентів при їх одержанні. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від доплати вартості торгового патенту, якщо прийнятими після сплати повної вартості торговельного патенту на наступні роки нормативно-правовими актами буде збільшено його вартість.

Короткостроковий торговий патент

Законом України "Про патентування деяких видів підприєм­ницької діяльності" впроваджено короткостроковий патент на здійснення торговельної діяльності. Відповідно до п. 16 Положен­ня про виготовлення, зберігання і реалізацію торгових патентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.98 № 1077, короткостроковий торговий патент суб'єкт підприємни­цької діяльності може придбати в разі проведення ярмарок, виста-вок-продажів з демонстрацією і продажем товарів та інших коротко­строкових заходів, пов'язаних із продажем товарів.

Термін дії короткострокового торгового патенту на здійснен­ня торговельної діяльності становить від одного до 15 днів.

Вартість короткострокового торгового патенту за один день встановлюється у фіксованому розмірі 10 грн.

Оплата вартості короткострокового торгового патенту здійс­нюється не пізніше як за день до початку здійснення торговель­ної діяльності.

Керуючись п. 16 Положення № 1077, податкові органи зазна­чають можливість придбання суб'єктом підприємницької діяль­ності короткострокового торгового патенту лише тоді, коли тор­говельна діяльність не є його основним видом діяльності.

У разі здійснення суб'єктом підприємництва торговельної діяль­ності як одного з видів його діяльності незалежно від кількості днів торгівлі на місяць він повинен придбати не короткостроко­вий торговий патент, а торговий патент (див. пп. 1.3.1 Поло­ження № 1077).

Пільговий торговий патент

Пільговий торговий патент видається суб'єктам підприємни­цької діяльності, які при здійсненні торговельної діяльності ви­користовують такі види товарів вітчизняного виробництва:

поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непо­гашені, ящики, коробки, мішки, сумки та іншу тару з дерева, паперу і картону, які використовуються для поштових від­правлень підприємствами Державного комітету зв'язку Украї­ни, і фурнітуру до них;

періодичні видання друкованих засобів масової інформації, що мають реєстраційні свідоцтва, видані уповноваженими орга­нами України, книги, брошури, альбоми, нотні видання, бук­лети, плакати, картографічну продукцію, що видається юри­дичними особами — резидентами України;

проїзні квитки;

товари народних промислів (крім антикварних і таких, що мають культурну цінність, відповідно до переліку, який вста­новлює Міністерство культури України);

вугілля, вугільні брикети, паливо грубне побутове, газ освіт­лювальний і скраплений, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню незалежно від країни їх походження;

періодичні видання друкованих засобів масової інформації (якщо суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють операції з продажу періодичних видань у комплекті з пластинками, дискетами, аудіо- чи відеокасетами, то такі операції підлягають патентуванню на загальних підставах);

готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикамен­ти, предмети догляду, перев'язні матеріали й інше медичне приладдя) і вітаміни для населення; ветеринарні препарати, папір туалетний, зубні пасти та порошки, косметичні сервет­ки, дитячі пелюшки, тампони, інші санітарно-гігієнічні виро­би з целюлози чи її замінників, термометри, індивідуальні діагностичні прилади;

мило господарське, сірники;

насіння овочевих, баштанних, квіткових культур, кормових коренеплодів і картоплі;

товари військової атрибутики та повсякденного користування для військовослужбовців, реалізовані суб'єктами підприємни­цької діяльності на території військових частин і військових навчальних закладів.

У пільговому торговому патенті обов'язково наводиться по­вний перелік товарів, передбачених для реалізації. Пільговий торговий патент не надає права на здійснення торгівлі товарами, що не ввійшли до наведеного переліку. Виняток становлять то­вари повсякденного попиту і продукти харчування, що реалізу­ються суб'єктами підприємницької діяльності інвалідам через торговельні установи, створені з цією метою громадськими орга­нізаціями інвалідів. Такі суб'єкти підприємницької діяльності одержують пільговий торговий патент.

Суб'єкти підприємницької діяльності, що продають періодичні друковані засоби масової інформації, одержують пільговий тор­говий патент на торгівлю такою супутньою продукцією, як руч­ки, олівці, інструменти для креслення, пензлики, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники і закріплювачі для малю­вання й живопису, полотно, багети, рамки і підрамники для картин, швидкозшивачі, інше канцелярське та конторське прилад­дя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних мета­лів (незалежно від країни їх походження).

При придбанні пільгового торгового патенту суб'єкт підприєм­ницької діяльності вносить одноразову плату в розмірі 25 грн за весь термін дії патенту.

Торговий патент на здійснення діяльності з надання побутових послуг

Відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" побутові послуги — це діяльність, пов'язана з наданням платних послуг для задоволення особис­тих потреб замовника за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи кредитні картки. При цьому заува­жимо, що незалежно від форми розрахунку (готівкової чи безго­тівкової) суб'єктам підприємницької діяльності, які надають побу­тові послуги, що підлягають патентуванню, необхідно придбати торговий патент.

Перелік послуг, що належать до побутових і підлягають патен­туванню, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 576.

Вартість торгового патенту на здійснення підприємницької діяльності з надання побутових послуг встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження об'єкта з надання побутових послуг і виду пропонованих ним побутових послуг.

Термін дії торгового патенту на здійснення діяльності з на­дання побутових послуг — 12 календарних місяців.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг здійснюється щомісяця до 15 числа місяця, що передує звітному.

При придбанні торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг (як і в разі придбання торгового патен­ту на здійснення торговельної діяльності) суб'єкт підприємни­цької діяльності вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На суму, сплачену при придбан­ні торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий па­тент, що підлягає внесенню в останній місяць його дії.

Суб'єкт підприємницької діяльності має право внести попередню оплату вартості торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг за весь термін його дії, а також купи­ти торгові патенти на надання побутових послуг на наступні за поточним роки, але щонайбільше на три роки, сплативши повну вартість цих патентів при їх одержанні. При цьому суб'єкт під­приємницької діяльності звільняється від обов'язків довнесення плати за торговий патент на здійснення діяльності з надання побутових послуг, якщо прийнятими після оплати повної вартості торгового патенту на наступні роки нормативно-правовими ак­тами буде збільшено його вартість.

Спеціальний торговий патент

Спеціальний торговий патент — це державне свідоцтво, що засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на особли­вий порядок оподаткування відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності". Спеціаль­ний торговий патент і особливі умови оподаткування застосовуються порядком експерименту на обмежених територіях України, визна­чених постановою Кабінету Міністрів України "Про затверджен­ня переліку територій, на яких у порядку експерименту застосо­вується спеціальний торговий патент" від 08.06.98 № 826.

Спеціальний торговий патент може придбати суб'єкт підпри­ємницької діяльності, що здійснює торговельну діяльність або діяльність з надання побутових послуг, річний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) якого не перевищує 1 млн грн. Крім того, право на придбання спеціального торгового патенту мають су­б'єкти підприємницької діяльності, які відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяль­ності" здійснюють діяльність без придбання торгового патенту або з придбанням пільгового торгового патенту.

Якщо кілька суб'єктів підприємницької діяльності мають тор­говельні зали для покупців або надають побутові послуги в од­ному приміщенні, будівлі чи їх частинах, крім ринків усіх форм власності, спеціальний торговий патент видається тільки за умови, що всі зазначені суб'єкти підприємницької діяльності придбають спеціальні торгові патенти.

Суб'єкт підприємницької діяльності самостійно приймає рі­шення про придбання спеціального торгового патенту.

Порядок придбання спеціального торгового патенту аналогіч­ний порядку придбання торгового патенту на здійснення торго­вельної діяльності чи порядку придбання патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг. Відмінність полягає лише у відсутності вимоги про внесення одноразової плати при при­дбанні спеціального торгового патенту.

Вартість спеціального торгового патенту встановлюється ор­ганами місцевого самоврядування щорічно після затвердження місцевого бюджету залежно від місцезнаходження пункту про­дажу товарів і асортиментного переліку товарів або місцезнахо­дження об'єкта з надання побутових послуг і виду побутових послуг. При цьому річна розрахункова сума надходжень від суб'єкта підприємницької діяльності у вигляді плати за спеціаль­ні торгові патенти не може бути меншою, ніж загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фон­дів, сплачена такими суб'єктами підприємницької діяльності за попередній бюджетний рік з урахуванням рівня інфляції.

Вартість спеціального торгового патенту не обмежується. Ор­гани місцевого самоврядування можуть встановлювати диферен­ційовану плату за спеціальний торговий патент залежно від пло­щі, що використовується суб'єктом підприємницької діяльності для здійснення торговельної діяльності чи надання побутових послуг. Шкала ставок плати за 1 м2 площі може бути пропорцій­ною, регресивною або прогресивною.

Плата за спеціальний торговий патент встановлюється за єди­ною методикою для всіх суб'єктів підприємницької діяльності або окремо для фізичних і юридичних осіб — суб'єктів підприєм­ницької діяльності. Забороняється встановлювати вартість спе­ціального торгового патенту для окремого суб'єкта підприємни­цької діяльності.

Суб'єкт підприємницької діяльності, який придбав спеціаль­ний патент, звільняється від сплати: • податку на додану вартість, крім податку з операцій ввезення

(пересилання) товарів на митну територію України чи отриман­ня від нерезидентів робіт (послуг) для їх використання або споживання на митній території України;

податку на доходи фізичних осіб;

податку за землю;

збору за використання природних ресурсів;

збору до Фонду для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення (скасовано 1 січня 1999 р.);

збору на обов'язкове соціальне страхування;

збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

відрахувань і зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування Ук­раїни;

комунального податку;

ринкового збору;

збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг.

Згідно зі ст. 9 Закону України "Про використання реєстра­торів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського хар­чування та послуг" у редакції від 1 червня 2000 р. суб'єкти під­приємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент, при продажу товарів (надаванні послуг) мають право не застосовувати РРО, якщо такі суб'єкти підприємницької діяль­ності не продають підакцизні товари (крім пива на розлив).

Якщо в асортименті товарів, що продаються приватним під­приємцем, який придбав спеціальний торговий патент, хоча б на одній торговельній точці фігурує хоча б одне найменування під­акцизного товару (крім пива), то й на всіх інших точках торгівлі він повинен використовувати розрахункові книжки та книги об­ліку розрахункових операцій.

Суб'єкти підприємницької діяльності — фізичні особи, які придбали спеціальний торговий патент, зобов'язані вести книгу обліку доходів і витрат у порядку, встановленому центральним податковим органом. Доходи від підприємницької діяльності, для здійснення якої суб'єкт підприємництва — фізична особа при­дбав спеціальний торговий патент, не включаються до складу інших оподатковуваних доходів, у тому числі до сукупного опо­датковуваного доходу за підсумками звітного року. Суб'єкти, що займаються виключно видами підприємницької діяльності, для здійснення яких ними придбано спеціальний торговельний патент, звільняються від обов'язку щоквартального подання дек­ларації як суб'єкти підприємницької діяльності згідно з п. 14.4 Інструкції про прибутковий податок, але щорічно подають декла­рації про доходи в порядку, передбаченому п. 12 Інструкції про прибутковий податок для громадян, які не займаються підприєм­ницькою діяльністю.

Торговельна діяльність

та діяльність з надання побутових послуг, що не потребують патентування

Як відомо, майже кожне правило має винятки, є вони і в Законі України "Про патентування деяких видів підприємни­цької діяльності", а саме:

чинність цього Закону не поширюється на деякі види торго­вельної діяльності та діяльності з надання побутових послуг;

торгівля певними видами товарів здійснюється без придбання торгового патенту;

деякі види підприємницької діяльності не потребують патен­тування.

Чинність зазначеного Закону не поширюється на торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг таких суб'єк­тів підприємницької діяльності — фізичних осіб:

які здійснюють торговельну діяльність із ятків, прилавків і сплачують ринковий збір (плату) за місце для торгівлі продук­цією в межах ринків усіх форм власності;

які сплачують податок на промисел у порядку, передбачено­му Декретом Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел" від 17.03.93 № 24-93;

які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій та городній ді­лянках продукції рослинництва, худоби, кроликів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції особис­того бджолярства;

які сплачують державний збір за нотаріальне посвідчення до­говорів про відчуження особистого майна, якщо товари кож­ної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу за календарний рік;

•           які сплачують фіксований податок відповідно до законодав­ства про оподаткування доходів фізичних осіб.

Без придбання торгового патенту здійснюється торгівля та­кими товарами вітчизняного виробництва:

хліб і хлібобулочні вироби;

борошно пшеничне і житнє;

сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна;

молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених з добавками і без них;

продукти дитячого харчування;

безалкогольні напої;

морозиво;

яловичина і свинина;

домашня птиця;

яйця;

риба;

ягоди і фрукти;

мед та інші продукти бджолярства, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл;

картопля і плодоовочева продукція;

комбікорми для продажу населенню.

При цьому зауважимо, що торгівля рибою живою, свіжою, охолодженою чи мороженою різних порід, але вітчизняного ви­робництва здійснюється без торгового патенту. Відповідно до Номенклатури товарів народного споживання, що враховуються в роздрібній та оптовій торгівлі, затвердженої наказом Міні­стерства статистики України від 14.01.94 № 12, риба в'ялена, солона, холодного і гарячого копчення є продуктом спеціальної обробки. Тому суб'єкти підприємницької діяльності, які торгують рибою спеціальної обробки, повинні купувати торгові патенти на загальних підставах.

Не потребують патентування:

реалізація суб'єктом підприємницької діяльності продукції власного виробництва фізичним особам, які перебувають із ним у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення цього суб'єкта;

діяльність суб'єктів підприємницької діяльності із закупівлі в населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками в без­готівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчір'я; заготівля сільсько­господарської продукції та продуктів її переробки);

діяльність у торговельно-виробничій сфері (громадське харчу­вання), на підприємствах, в установах, організаціях, у тому числі навчальних закладах, з обслуговування виключно праців­ників цих підприємств, установ, організацій, учнів і студентів у навчальних закладах;

діяльність з надання побутових послуг, не включених до пере­ліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 27.04.98 № 576.

Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу

Відповідно до Закону України "Про патентування деяких ви­дів підприємницької діяльності" гральний бізнес — це діяльність, пов'язана зі створенням казино, інших гральних місць (будин­ків), гральних автоматів із грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (крім державних) і розіграшів з видачею грошових виграшів у готівковій чи майновій формі.

Казино, інші гральні місця (будинки) повинні займати окремі приміщення чи будівлі й мати гральний зал для відвідувачів (крім гральних автоматів і більярдних столів).

Надання послуг у сфері грального бізнесу поза межами відве­дених для цієї мети приміщень або будівель, а також у примі­щеннях, що не мають грального залу для відвідувачів, заборо­няється. Вартість торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу встановлюється у фік­сованому розмірі (за рік):

для використання грального автомата з грошовим або майно­вим виграшем — 1400 грн;

для використання грального столу з кільцем рулетки — 64000 грн;

для використання інших гральних столів (спеціальних столів для казино, крім столів для більярда) — 48000 грн за кож­ний стіл;

для використання кегельбанів, що приводяться в дію за допо­могою жетона, монети або без них, — 2000 грн за кожний гральний жолоб (доріжку);

для використання столів для більярда, що приводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, які використовуються для спортивних аматорських змагань, — 600 грн за кожний стіл для більярда;

для здійснення інших видів грального бізнесу, включаючи розіграші з видачею грошових виграшів у готівковій формі поза банківськими установами або в майновій формі на міс­ці, — 2400 грн за кожний окремий вид (місце) грального біз­несу.

Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу має бути виданий на кожне окреме гральне місце (гральний автомат, гральний стіл). Такий патент не дає права на здійснення не зазначеного в ньому виду грального біз­несу.

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з надан­ня послуг у сфері грального бізнесу становить 60 календарних місяців.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу здійснюється щоквар­талу до 15 числа місяця, що передує звітному кварталу. Крім того, при придбанні торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу суб'єкт підприємниць­кої діяльності вносить одноразову плату в розмірі вартості тор­гового патенту за три місяці. На суму, сплачену при придбанні торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий па­тент, що підлягає внесенню в останньому кварталі його дії. Су­б'єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню опла­ту вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу за весь термін дії торгового патенту. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звіль­няється від обов'язків додаткового внесення вартості торгового патенту, якщо прийнятими після цього актами законодавства його вартість збільшується.

Контрольні питання

Що таке патент?

Види патентів.

Торгівля якими товарами здійснюється без придбання торгового па­тенту?