Глава 45. Інші види спеціальних режимів господарської діяльності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 

 

45.1.   Виключна (морська)

 

економічна зона України

Морські райони, зовні прилеглі до територіального моря Укра­їни, включаючи райони навколо островів, що належать їй, ста­новлять виключну (морську) економічну зону України.

Ширина виключної (морської) економічної зони становить до двохсот морських миль, відлічених від тих самих вихідних лі­ній, що й територіальне море України.

З метою забезпечення суверенних прав України на розвідку, експлуатацію, збереження живих ресурсів та управління ними у виключній (морській) економічній зоні держава вживає заходів (включаючи огляд, інспекцію, арешт і судовий розгляд) забезпе­чення додержання суб'єктами господарювання законодавства України.

Держава у виключній (морській) економічній зоні України має виключне право створювати, а також дозволяти і регулюва­ти спорудження, експлуатацію та використання штучних остро­вів, установок і споруд для морських наукових досліджень, роз­відки і розробки природних ресурсів, інших економічних цілей відповідно до законодавства України.

Режим здійснення господарської діяльності у виключній (мор­ській) економічній зоні встановлюється відповідно до ГКУ зако­ном про виключну (морську) економічну зону України, іншими законодавчими актами, що регулюють питання, пов'язані з пра­вовим режимом виключної (морської) економічної зони України

(ст. 411 ГКУ).

45.2.   Особливості здійснення господарської діяльності

 

на державному кордоні України

Відповідно до ст. 412 ГКУ господарська діяльність на держа­вному кордоні України (судноплавство, користування водними об'єктами для потреб лісосплаву та інші види водокористуван­ня, створення гідроспоруд, виконання інших робіт у внутрішніх водах України, користування землею, лісами, об'єктами тварин­ного світу, ведення геологічних розвідок та інша господарська діяльність) здійснюється з урахуванням особливостей режиму державного кордону України відповідно до законодавства Украї­ни та чинних міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Умови здійснення на державному кордоні України господар­ської діяльності визначаються відповідними органами державної влади України з урахуванням місцевих умов згідно з вимогами закону.

У випадках і порядку, передбачених законом, сполучення че­рез державний кордон України на окремих ділянках за рішен­ням Кабінету Міністрів України може бути тимчасово обмежено чи припинено або встановлено заходи карантину для людей, тва­рин, вантажів, насіннєвого, садівного матеріалу та іншої проду­кції тваринного і рослинного походження, що перетинають дер­жавний кордон України.

45.3. Особливості здійснення

господарської діяльності в санітарно-захисних

та інших охоронних зонах, на територіях і об'єктах,

що перебувають під особливою охороною

У ст. 413 ГКУ зазначається, що господарська діяльність у санітарно-захисних, водоохоронних зонах, зонах санітарної охо­рони та інших охоронних зонах здійснюється з урахуванням правового режиму таких зон, що встановлюється законом.

Господарська діяльність на територіях і об'єктах природно-заповідного фонду України, курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних та інших територіях і об'єктах, віднесених зако­нодавством до таких, що особливо охороняються, здійснюється відповідно до вимог правового режиму цих територій і об'єктів, встановлених ГКУ та іншими законодавчими актами.

Законом встановлюються додаткові вимоги до здійснення гос­подарської діяльності та соціальних гарантій працюючих на те­риторіях, радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи.

45.4.   Спеціальний режим

 

господарювання в окремих галузях

 

народного господарства

У разі необхідності стабілізації або прискореного розвитку окремих галузей народного господарства за поданням Кабінету Міністрів України законом може встановлюватися спеціальний режим господарювання в цих галузях.

У Збройних Силах України може здійснюватися лише неко-мерційна (неприбуткова) господарська діяльність.

Господарська діяльність у Збройних Силах України — це спе­цифічна діяльність військових частин, закладів, установ та ор­ганізацій Збройних Сил України, пов'язана із забезпеченням їх повсякденної життєдіяльності, що передбачає ведення підсобно­го господарства, виробництво продукції, виконання робіт і на­дання послуг, передання в оренду рухомого та нерухомого війсь­кового майна (за винятком озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки) у межах і порядку, визначених законом.

Відносини, пов'язані зі здійсненням господарської діяльності у Збройних Силах України, регулюються ГКУ та законами Укра­їни (ст. 414 ГКУ).

45.5.   Особливості здійснення господарської діяльності

 

на території пріоритетного розвитку

Законом може бути визначено за поданням відповідного орга­ну місцевого самоврядування в межах міста, району територію, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови і на якій на підставах та в порядку, передбачених законом, вводить­ся спеціальний режим інвестиційної діяльності з метою створен­ня нових робочих місць (територію пріоритетного розвитку).

Порядок здійснення господарської діяльності на території пріо­ритетного розвитку встановлюється законом (ст. 415 ГКУ).

45.6.   Порядок здійснення господарської діяльності

 

в умовах надзвичайного стану, надзвичайної

 

екологічної ситуації

Господарська діяльність в умовах надзвичайного стану — осо­бливого правового режиму діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, ор­ганізацій, передбаченого Конституцією України, який тимчасово допускає обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб і покладає на них дода­ткові обов'язки, може здійснюватися з урахуванням обмежень та зобов'язань, встановлених виданим відповідно до Конституції України указом Президента України про введення надзвичайно­го стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо учасників господарських відносин, захо­ди, що вживаються в умовах надзвичайного стану, а також від­повідальність за порушення режиму надзвичайного стану визна­чаються законом про надзвичайний стан (ст. 416 ГКУ). Прави­ла щодо здійснення господарської діяльності застосовуються та­кож у разі оголошення окремих місцевостей зонами надзвичай­ної екологічної ситуації.

45.7.   Порядок здійснення господарської діяльності

 

в умовах воєнного стану

Відповідно до ст. 417 ГКУ у період дії воєнного стану, введе­ного на території України або в окремих її місцевостях, право­вий режим господарської діяльності визначається на основі за­кону про оборону України, інших законодавчих актів щодо за­безпечення обороноздатності держави та законодавства про ре­жим воєнного стану.

45.8.   Гарантії прав учасників

 

господарських відносин в умовах

 

спеціального режиму господарювання

Запровадження спеціальних режимів господарювання, не пе­редбачених ГКУ, якими встановлюється обмеження прав суб'єк­тів господарювання, забороняється.

Держава гарантує суб'єктам господарювання та іншим учас­никам господарських відносин право на звернення до суду за захистом їх майнових та інших прав від незаконного обмеження в умовах будь-якого спеціального режиму господарювання, пе­редбаченого ст. 418 ГКУ.

Контрольні питання

1. Наведіть визначення поняття спеціальних (вільних) економічних зон і їх типів.

 

 

Державні гарантії інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах.

Порядок припинення діяльності підприємств, майно якого переда­ється в концесію.

Види спеціальних режимів господарської діяльності.

Порядок здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану.

Види спеціальних режимів господарської діяльності.