Глава 18. Громадянин як суб'єкт господарювання. Особливості правового статусу інших суб'єктів господарювання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 

 

18.1. Громадянин у сфері господарювання

Громадянин визнається суб'єктом господарювання в разі здійс­нення ним підприємницької діяльності за умови державної реєст­рації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до ст. 58 ГКУ.

Громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звер­нено стягнення.

Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність:

безпосередньо як підприємець або через приватне підприємст­во, що ним створюється;

із залученням або без залучення найманої праці;

самостійно або спільно з іншими особами.

Громадянин здійснює управління заснованим ним приватним підприємством безпосередньо або через керівника, який найма­ється за контрактом. У разі здійснення підприємницької діяль­ності спільно з іншими громадянами або юридичними особами громадянин має права та обов'язки відповідно засновника та/ або учасника господарського товариства, члена кооперативу тощо або права і обов'язки, визначені укладеним за його участю дого­вором про спільну діяльність без створення юридичної особи.

Громадянин-підприємець здійснює свою діяльність на засадах свободи підприємництва та відповідно до принципів, передбаче­них ст. 44 ГКУ.

Громадянин-підприємець зобов'язаний:

у передбачених законом випадках і порядку одержати ліцен­зію на здійснення певних видів господарської діяльності;

повідомляти органи державної реєстрації про зміну його адре­си, зазначеної в реєстраційних документах, предмета діяльно­сті, інших суттєвих умов своєї підприємницької діяльності, що підлягають відображенню в реєстраційних документах;

додержуватися прав і законних інтересів споживачів, забезпе­чувати належну якість виготовлюваних товарів (робіт, по­слуг), додержувати встановлених законодавством правил обо­в'язкової сертифікації продукції;

не допускати недобросовісної конкуренції, інших порушень антимонопольно-конкурентного законодавства;

вести облік результатів своєї підприємницької діяльності від­повідно до вимог законодавства;

своєчасно надавати податковим органам декларації про дохо­ди, інші необхідні відомості для нарахування податків та ін­ших обов'язкових платежів; сплачувати податки та інші обо­в'язкові платежі в порядку і розмірах, встановлених зако­ном.

Громадянин-підприємець зобов'язаний додержувати вимог, передбачених ст. 46 ГКУ ("...підприємці мають право укладати з громадянами договори щодо використання їх праці. При укла­денні трудового договору (контракту, угоди) підприємець зобо­в'язаний забезпечити належні і безпечні умови праці, оплату праці не нижчу від визначеної законом та її своєчасне одержання працівниками, а також інші соціальні гарантії, включаючи соці­альне й медичне страхування та соціальне забезпечення відпові­дно до законодавства України") і 49 ГКУ ("...не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, органі­зацій, права місцевого самоврядування і держави"), а також за­конодавчими актами України, і несе майнову та іншу встановле­ну законом відповідальність за завдані ним шкоду і збитки.

Громадянин-підприємець може бути визнаний судом банкру­том відповідно до ГКУ та законодавства України.

18.2. Особливості статусу іноземних суб'єктів господарювання

Іноземці та особи без громадянства при здійсненні господарсь­кої діяльності в Україні користуються такими самими правами і мають такі самі обов'язки, як і громадяни України, якщо інше не передбачено ГКУ та відповідними законами України.

Іноземні юридичні особи при здійсненні господарської діяль­ності в Україні мають такий самий статус, як і юридичні особи України, з особливостями, передбаченими ГКУ, законами Укра­їни, а також міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

18.3.   Кредитні спілки у сфері господарювання

Громадяни, які постійно проживають на території України, можуть об'єднуватись у кредитні спілки.

Кредитною спілкою є неприбуткова організація, заснована громадянами у встановленому законом порядку на засадах добро­вільного об'єднання грошових внесків з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні інших фінансових послуг. Кредитна спілка є юридичною особою. Статусу юридич­ної особи вона набуває з дня її державної реєстрації.

Кредитна спілка діє на основі статуту, який затверджується загальними зборами членів кредитної спілки.

Майно кредитної спілки є її власністю і складається з фондів кредитної спілки, коштів доходу та іншого майна.

Кредитна спілка не може бути засновником або учасником суб'єктів підприємницької діяльності.

Статус, порядок організації та здійснення господарської діяль­ності кредитної спілки визначаються ГКУ, законом про кредитні спілки та іншими законами України.

18.4.   Особливості статусу благодійних

 

та інших неприбуткових організацій

 

у сфері господарювання

Юридичні особи незалежно від форм власності, а також пов­нолітні громадяни можуть утворювати благодійні організації (бла­годійні фонди, членські благодійні організації, благодійні уста­нови тощо).

Благодійною організацією визнається недержавна організа­ція, яка здійснює благодійну діяльність в інтересах суспільства або окремих категорій осіб без мети одержання прибутків від цієї діяльності. Благодійні організації утворюються і діють за тери­торіальним принципом.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, установи, органі­зації, що повністю або частково фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) та/або членами бла­годійної організації.

Благодійна організація діє на основі статуту (положення), що затверджується вищим органом управління благодійної органі­зації, і є юридичною особою.

Благодійна організація має право здійснювати неприбуткову господарську діяльність, спрямовану на реалізацію її статутних цілей та завдань. Здійснення благодійними організаціями діяль­ності у вигляді надання певних послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допус­кається після такої сертифікації або ліцензування в установле­ному законом порядку.

Додаткові вимоги щодо створення, державної реєстрації, здійс­нення господарської діяльності та інших питань діяльності благо­дійних організацій встановлюються ГКУ, законом про благодій­ництво та благодійні організації, іншими законами України.

Особливості статусу інших юридичних осіб, що здійснюють неприбуткову господарську діяльність, визначаються відповідними законами, якими регулюється порядок діяльності цих суб'єктів.

18.5. Особливості статусу відокремлених підрозділів (структурних одиниць) господарських організацій

Відокремлені підрозділи (структурні одиниці) господарських організацій визнаються суб'єктами господарювання, що здійс­нюють діяльність від імені цих господарських організацій без статусу юридичної особи.

Відокремленими підрозділами (структурними одиницями) є філії, представництва, відділення та інші структурні підрозділи, що наділяються частиною майна господарських організацій, здій­снюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше передбачене законом речове право. Вони можуть мати раху­нок (рахунки) в установах банку.

Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи госпо­дарської організації діють на підставі положення, затвердженого цією організацією.

Контрольні питання

Хто є суб'єктами господарювання? їх правовий статус.

Порядок утворення суб'єктів господарської діяльності.

Порядок здійснення державної реєстрації господарюючих суб'єктів.

Порядок припинення діяльності суб'єктів господарювання та їх лікві­дації.

Чим відрізняються господарські суб'єкти зарубіжних країн та поря­док їх утворення від сучасних суб'єктів господарювання та порядку їх утворення в Україні?

 

 

Наведіть визначення поняття підприємства та класифікацію під­приємств за видами.

З яких джерел формується майно підприємств?

Види підприємств за формами власності та кількістю їх працівників.

Види підприємств за чинним законодавством та особливості їх утво­рення.

 

Розкрийте поняття господарських товариств: види, порядок утво­рення і припинення діяльності.

Правове становище підприємств з іноземними інвестиціями та іно­земних підприємств.

Розділ II МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ