ВСТУП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 

 

 

 

Вивчення курсу «Господарське право» важлива й невід’ємна частина освіти студентів юридичних вузів і факультетів, майбутніх фахівців у сфері правового регулювання економіки. Кожен студент має чітко усвідомити важливість цього курсу для свого майбутнього.

Метою курсу «Господарське право» є вивчення основних положень господарської діяльності, правового статусу суб’єктів гос-

 

подарських відносин, права власності, принципів організації підприємницької діяльності та управління нею, порядку оформлення господарських договорів, правових засад зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарських відносин.

Програму курсу розроблено так, щоб активізувати використання студентами знань, отриманих під час вивчення конституційного, адміністративного, цивільного та інших галузей права.

Програму підготовлено з урахуванням положень норм чинного законодавства України в обсязі, необхідному для повного й глибокого оволодіння студентами основними положеннями господарського права.

Головними формами вивчення курсу «Господарське право» є лекції, семінарські заняття, індивідуальні заняття та самостійна робота студентів.

Вирішення практичних завдань з господарського права дасть студентам можливість певною мірою оволодіти практикою застосування господарського законодавства, усвідомити рівень законодавчого регулювання у цій сфері та спрямувати свої зусилля на захист прав громадян, підприємств, держави та інших суб’єк-

 

тів правовідносин.

У процесі вивчення дисципліни студенти вирішують такі основні завдання: засвоюють теоретичні положення науки господарського права; виробляють навички практичного застосування знань і норм господарського права.

У результаті вивчення господарського права України студенти повинні:

знати джерела господарського права, основні принципи та інститути господарського права;

ознайомитися з практикою застосування господарського законодавства господарськими судами, іншими державними органами, з практикою реалізації господарського законодавства юридичними особами та фізичними особами-підприєм-

 

цями;

уміти застосовувати одержані знання в процесі роботи за юридичною спеціальністю з метою захисту інтересів української держави та окремих учасників господарсько-право-

 

вих відносин.

Підсумковою формою контролю знань є іспит, який має на меті перевірити теоретичні знання та вміння застосовувати їх, вирішуючи конкретні завдання, а також уміння студентів самос-

 

тійно працювати з науковою та навчальною літературою.

У межах дисципліни «Господарське право» вивчаються такі теми: «Загальна характеристика господарського права й господарського законодавства»; «Підприємництво як різновид господарської діяльності»; «Правова характеристика господарських організацій»; «Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності»; «Господарські зобов’я-

 

зання»; «Господарський договір»; «Господарсько-правова відповідальність»; «Правове регулювання банкрутства»; «Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин»; «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»; «Правове регулювання відносин оренди і лізингу»; «Ціни та ціноутворення в сфері господарювання»; «Біржова діяльність в Україні»; «Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання в Ук-

 

раїні»; «Правові засади обмеження монополізму й захисту економічної конкуренції в Україні»; «Господарські організації у праві інших держав».