ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 

 

СТУДЕНТА В СЕМЕСТРІ

Максимальна кількість балів, які може набрати студент

 

за результатами поточної роботи — 40

Для денної та вечірньої форм навчання:

Об’єкти контролю:

систематичність та активність роботи на семінарських заняттях — 0, 5, 10 або 15 балів;

передбачає:

систематичність підготовки до семінарських занять та участь у їх проведенні — 0 або 5 балів;

активність у проведенні семінарських занять — 0 або 5 балів;

результативність роботи на семінарських заняттях — 0 або 5 балів;

виконання завдань для самостійного опрацювання — 0, 5 або 10 балів;

передбачає:

виконання індивідуальних завдань (рефератів тощо) — 0 або 5 балів;

підготовка програмного матеріалу (тем, питань), який відводиться на самостійне вивчення — 0 або 5 балів;

виконання модульних завдань — 0, 5, 10 або 15 балів

передбачає 2 модулі.

Для заочної форми навчання:

Об’єкти контролю:

1) виконання модульних завдань (1 блок по 8 завдань).

За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються під час підбивання підсумків з дисципліни (додаються до результатів іспиту).

Порядок та критерії оцінювання

 

поточної роботи на семестрі

 

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

 

під час проведення модульного контролю

Матеріали для модульного контролю знань передбаають два модулі (блоки).

Для студентів денної та вечірньої форми навчання:

кожне модульне завдання може включати одне або кілька (не більше 3) програмних питань, або одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 20);

кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 балів відповідно до приведених нижче критеріїв; на перший модульний контроль виноситься одне модульне завдання, на другий — два.

Для студентів заочної форми навчання:

кожне модульне завдання може включати одне програмне питання або одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 5);

модуль включає вісім завдань, які оцінюються за загальними правилами (максимальна оцінка за модуль для студентів заочної форми навчання — 40 балів).

Вид завдання

Кількість балів

Критерії оцінки відповіді

Теоретичні питання

5 балів (зараховано)

Студент виявив вільну орієнтацію в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, знання та правильне розуміння змісту пра-

 

вових норм, їх характерних рис та особ-

 

ливостей, знання основних понять і категорій, спроможність давати правильні їх тлумачення, логічно й правильно викладати думки

0 балів (не зараховано)

Студент не відповів на поставлені запитання або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність і поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни

Практичні завдання

5 балів (зараховано)

Студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, правильно обґрунтував рішення з посиланням на конкретні норми законодавчих актів, логічно й послідовно аргу-

 

ментує й викладає свою думку

0 балів (не зараховано)

Студент не вирішив ситуації або вирішив її неправильно, або ж неправильно обґрунтовує своє рішення чи неспроможний його аргументувати

Тестові

 

завдання

5 балів (зараховано)

Студент вирішив більшість тестових завдань цілком правильно й повно

0 балів (не зараховано)

Студент не вирішив понад половину тестових завдань або вирішив неправильно, або відповідь на них є неповною

Матеріали до модульного

 

контролю знань студентів

БЛОК (модуль) 1

ТЕМИ

Тема 1. Загальна характеристика господарського права й господарського законодавства.

Тема 2. Підприємництво як різновид господарської діяльності.

Тема 3. Правова характеристика господарських організацій.

Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності.

Тема 5. Господарські зобов’язання.

Тема 6. Господарський договір.

Тема 7. Господарсько-правова відповідальність.

 

Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей студен-

 

тів на запитання та самостійного виконання практичних завдань

 

Питання для контролю знань

Об’єктивні основи державного управління економікою в Україні.

Суб’єкти господарського права України та зарубіжних країн.

Господарські правовідносини: поняття та види.

Методи правового регулювання господарських правовідносин.

Господарсько-правові норми.

Особливості господарського законодавства

Господарське законодавство і господарське право, їх співвідношення.

Колізії в господарському законодавстві.

Дія нормативних актів у часі, просторі та за колом осіб.

Проблеми вдосконалення господарського законодавства.

Значення арбітражної практики в удосконаленні господарського законодавства.

Співвідношення господарської і підприємницької діяльності.

Обмеження у підприємницькій діяльності.

Торгова діяльність.

Державне регулювання діяльності суб’єктів підприємницт-

 

ва України та зарубіжних країн.

Порядок припинення підприємницької діяльності.

Правове положення орендних підприємств.

Правове положення комунальних підприємств.

Правове положення малих підприємств.

Правове становище холдінгових компаній.

Особливості правового становища промислово-фінансових груп.

Загальна характеристика господарських товариств.

Характеристика акцій.

Дивіденди.

Роль Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку у створенні та діяльності акціонерного товариства.

Правове положення акціонерів: законодавство України та зарубіжних країн.

Порівняльна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю.

Правове положення повного товариства.

Правовий статус командитного товариства.

Правове становище неприбуткових установ та організацій.

Правове положення філії.

Правове положення представництва.

Порядок створення відокремлених підрозділів.

Порядок ліцензування страхової діяльності.

Порядок ліцензування медичної практики.

Порядок ліцензування банківської діяльності.

Характеристика установчих документів підприємства.

Правове положення учасників господарських товариств.

Правовий статус дочірнього підприємства.

Вимоги до найменування підприємства.

Види господарських договорів.

Характеристика істотних умов договору лізингу.

Характеристика істотних умов договору оренди.

Підстави визнання договорів недійсними.

Порядок визнання договорів недійсними.

Наслідки визнання договору недійсним.

Підстави визнання договорів неукладеними.

Порядок визнання договорів неукладеними.

Наслідки визнання договору неукладеним.

Поняття та підстави господарсько-правової відповідаль-

 

ності.

Класифікація господарсько-правової відповідальності.

Види господарсько-правових санкцій.

Значення юридичної відповідальності у господарському праві.

 

Практичні завдання

1. Відповіді на тестові запитання. Приклад тестового завдання:

Предметом господарського права є сукупність ……………… …………. у сфері ……………………………… України.

Чи є підприємницькою діяльністю володіння корпоративними правами? Так/ні? ……………………………………….

 

2. Підготуйте проекти документів:

а) рішення про обрання спостережної ради акціонерного товариства;

б) рішення про затвердження річного звіту.

 

3. Підготуйте проекти документів:

а) рішення про виключення учасника зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю;

б) протокол учасників товариства з додатковою відповідальністю про призначення виконавчого органу товариства;

в) протокол учасників про ведення справ повного товариства.

 

4. Підготуйте проект установчих документів командитного товариства.

 

5. Підготуйте проект договору:

а) купівлі-продажу;

б) міни (бартеру);

в) поставки;

г) застави;

д) поруки.

 

6. Розрахуйте штрафні санкції за невиконання/неналежне виконання зобов’язань (дані для розрахунку надаються в кожному випадку викладачем).

 

7. Заповніть таблицю та зробіть аналіз нормативної бази. Наведіть приклад до питання про державну реєстрацію юридичних осіб.

 

 

Подпись: 178ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ,

 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

Попередні дії учасників щодо

 

створюваної юридичної особи

Орган, до якого звертається

 

і хто

Перелік

 

документів, які подаються

Тривалість стадії

Сутність рішення, дії тощо

Отримуванй результат

Особливості

1

2

3

4

5

6

7

1. Створення нової юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Внесення змін до установчих документів юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Реорганізація юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ліквідація юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: 1798. Заповнення таблиці та аналіз нормативно-правової бази.

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Організаційно-правова форма

Визначення та ознаки

Учасники

Порядок організації

Установчі документи (вид, форма, зміст)

Органи управління

Особливості

1

2

3

4

5

6

7

приватне підприємство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комунальне підприємство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державне підприємство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

казенне підприємство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підприємство з іноземною інвестицією

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іноземне підприємство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

орендне підприємство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

промислово-фінансова група

 

 

 

 

 

Подпись: 180Закінчення табл.

Організаційно-правова форма

Визначення та ознаки

Учасники

Порядок організації

Установчі документи (вид, форма, зміст)

Органи управління

Особливості

виробничий кооператив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

філія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акціонерне товариство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корпорація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

асоціація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

концерн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консорціум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Заповнення таблиць та аналіз нормативної бази. Приклад:

Подпись: 181ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

Вид

Визначення

Статутний капітал

Межі

 

відповідальності учасників

Стадії

 

створення й порядок

 

організації

Засновники та учасники

Майно та

 

майнові права

 

учасників

Управління товариством (органи;

 

обмеження)

Особли­вості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Акціонерне товариство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкрите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товариство з додатковою відповідальністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повне товариство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командитне товариство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Тренінг з порядку укладення господарських договорів.

 

 

БЛОК (модуль) 2

ТЕМИ

Тема 8. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства.

Тема 9. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин.

Тема 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 11. Правове регулювання відносин оренди й лізингу.

Тема 12. Ціни та ціноутворення в сфері господарювання.

Тема 13. Біржова діяльність в Україні.

Тема 14. Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

Тема 15. Правові засади обмеження монополізму й захисту економічної конкуренції в Україні.

Тема 16. Господарські організації у праві інших держав.

 

Контроль знань здійснюється у формі виконання самостійних письмових робіт, розв’язання ситуацій (або вирішення завдань)

Завдання для виконання самостійних письмових робіт (ессе)

Експорт товарів як один з основних видів зовнішньоекономічної діяльності.

Удосконалення правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Правові засади іноземного інвестування шляхом часткової участі в юридичній особі.

Характеристика правового режиму іноземних інвестицій.

Вільні економічні зони: актуальні питання оподаткування.

Правовий статус Національного банку України.

Характеристика діяльності державного банку.

Кооперативний банк: порядок створення та реєстрації.

Правовий статус банківського об’єднання.

Банківська корпорація: правові аспекти функціонування.

Державна реєстрація банків.

Банківські операції: правові засади здійснення.

Поняття, ознаки та функції біржі.

Товарна біржа: порядок створення та припинення.

Фондова біржа: характеристика органів управління.

Види біржових угод.

Порядок укладення угод на біржах.

Порядок відкриття поточних рахунків банками у національній валюті України фізичним особам-підприємцям.

Порядок відкриття депозитних рахунків банками у національній валюті України юридичним особам.

Порядок створення фондової біржі.

Правовий статус засновника та члена біржі.

Правовий режим майна біржі.

Режим доступу до біржової інформації.

Біржовий брокер: характеристика прав та обов’язків.

Правила біржової торгівлі: порядок їх затвердження та зміст.

Правова характеристика статуту біржі.

Правові засади здійснення установами банків валютного контролю.

Характеристика складових кредитної системи України.

Характеристика форм кредитів.

Характеристика видів кредитів за строками, на який вони надаються.

Характеристика видів кредитів за видом забезпечення.

Характеристика видів кредитів за строками погашення.

Характеристика видів кредитів за методом надання.

Кредитний договір: правова характеристика.

Забезпечення виконання кредитного договору.

Належне виконання кредитного договору.

Підстави та порядок визнання кредитного договору недійсним.

Наслідки невиконання чи неналежного виконання кредитного договору.

Сутність та ознаки кредитних операцій.

Характеристика валютного застереження у кредитному договорі.

Істотні умови кредитного договору: правова характеристика.

Правовий статус деривативів.

Характеристика зовнішньоекономічного договору.

Мораторій в процедурі відновлення платоспроможності боржника.

Санація як захід запобігання банкрутству боржника.

Ліквідаційний процес: правова характеристика.

Наслідки визнання боржника банкрутом. Черговість задоволення претензій кредиторів.

Характеристика процедури визнання банкрутом фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності.

Питання вдосконалення законодавства про банкрутство.

Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.

Досудове врегулювання спорів.

Позов: поняття, зміст, правила оформлення.

Підвідомчість справ господарським судам.

Підсудність справ господарським судам.

Правове становище господарських судів.

Правове положення Міжнародного комерційного арбітражного суду.

Підвідомчість справ Міжнародному комерційному арбітражному суду.

Правове положення третейського суду.

Порядок вирішення спорів третейським судом.

Зловживання монопольним становищем на ринку.

Організаційно-правові засоби обмеження монополізму в Україні.

Порядок розгляду справи про порушення законодавства про конкуренцію.

Ситуації:

№ 1. У 2002 році АТ «Зграя» створило дочірнє підприємство «Атол». Згідно з установчими документами вищим органом управління ДП «Атол» був власник, тобто акціонерне товариство. У 2004 році АТ «Зграя» було визнано банкрутом в установленому законом порядку. Під час ліквідаційної процедури постало питання про звернення стягнення на частину майна ДП, пропорційну частці АТ у статутному капіталі ДП.

 

Питання:

Які наслідки настають для дочірньої компанії у разі визнання материнської компанії банкрутом?

Як здійснюватиметься управління ДП у разі визнання АТ банкрутом?

Які нормативно-правові акти передбачають звернення стягнення на частину майна юридичної особи за боргами учасника?

У яких випадках і в якому порядку може бути звернено стягнення на частину майна юридичної особи за боргами учасника?

№ 2. Командитне товариство «Степченко та Васильєв» уклало договір купівлі-продажу комп’ютерної техніки з ТОВ «Соло», згід-

 

но з яким передало у власність покупця зазначену техніку. Покупець, згідно з вимогами договору, зобов’язався перерахувати на банківський рахунок продавця 15 000 грн (у тому числі ПДВ) упродовж трьох місяців з моменту передачі комп’ютерної техніки.

Своїх договірних зобов’язань покупець не виконав, у зв’язку з чим Продавець звернувся до господарського суду з позовом про стягнення суми заборгованості за договором купівлі-продажу. Під час судового розгляду було з’ясовано, що ТОВ «Соло» не знаходиться за своїм місцезнаходженням. За результатами розгляду справи господарським судом було винесено рішення на користь командитного товариства «Степченко та Васильєв» про стягнення на їх користь 15 000 грн.

Командитне товариство «Степченко та Васильєв» подало до господарського суду заяву про порушення справи про банкрутство ТОВ «Соло».

 

Питання:

До якого господарського суду слід подати командитному товариству «Степченко та Васильєв» заяву про порушення справи про банкрутство ТОВ «Соло»?

Які підстави порушення справи про банкрутство?

Яке рішення має прийняти господарський суд?

 

№ 3. У січні 2004 року державне підприємство «Держбудова» на підставі договору виконало роботи для АТ «Мур», про що було складено акт виконаних робіт. Вартість робіт становила 74 000,00 грн. Роботи мали бути оплачені замовником у строк до 1 грудня 2004 року.

10 січня 2005 року державне підприємство «Держбудова» звернулося до господарського суду з позовом про стягнення з АТ «Мур» 74 000 грн. У процесі судового розгляду з’ясувалося, що 5 червня 2004 року господарським судом було порушено провадження у справі про банкрутство, про що було 10 вересня 2004 року розміщено оголошення в друкованих ЗМІ.

 

Питання:

Які правові наслідки порушення господарським судом провад-

 

ження у справі про банкрутство?

Як задовольняються вимоги кредиторів під час процедури бан-

 

крутства?

До яких кредиторів (конкурсних або поточних) належить дер-

 

жавне підприємство «Держбудова»?

Які дії мало вчинити державне підприємство «Держбудова»?

 

№ 4. Суб’єкт підприємницької діяльності Лопатін В. С. уклав договір купівлі-продажу деревини іноземним контрагентом — фірмою «Вудз Корпорейшн». Договір було складено англійською мовою, у ньому містилися преамбула із зазначенням повних назв і місцезнаходження контрагентів, предмет договору, кількість та якість товару (деревини), ціна товару в доларах США та порядок оплати товару. При цьому останнє застереження договору передбачало, що товар оплачується в євро.

 

Питання:

Які нормативно-правові акти та договори регламентують порядок укладення договорів купівлі-продажу з іноземними контрагентами?

Чи всі істотні умови містить описаний вище договір купівлі-продажу?

Які наслідки тягне за собою невідповідність змісту договору вимогам закону?

Чи може в зовнішньоекономічному договорі відрізнятися валюта ціни та валюта платежу (розрахунку)?

 

№ 5. Товариство з додатковою відповідальністю «Свірта» придбало за імпортним договором транспортний засіб вартістю 30 000 доларів США. При цьому ТДВ «Свірта» сплатило за договором страхування цього транспортного засобу 1000 доларів США, а також понесло витрати на його транспортування у розмірі 800 доларів США. З метою прискорення процедури митного оформлення покупець завчасно обчислив розмір мита й ПДВ, виходячи з вартості транспортного засобу.

 

Питання:

Які нормативно-правові акти передбачають сплату обов’яз-

 

кових платежів під час ввезення на митну територію України транспортних засобів?

Що є базою для обчислення розміру мита?

Що є базою для обчислення розміру податку на додану вартість?

Які обов’язкові платежі, крім мита й ПДВ, слід сплатити імпортеру?

 

№ 6. За договором купівлі-продажу українська фірма «Сула» продала іноземному контрагенту 1000 тонн пшениці загальною вартістю 130 000 доларів США. Товар було відвантажено покупцеві, про що свідчить вантажна митна декларація від 10 березня. Оплата товару мала бути проведена 10 травня. Проте станом на 10 червня на банківський рахунок продавця зазначені кошти не надійшли.

Питання:

В який строк, згідно з чинним законодавством України, мають проводитися розрахунки за зовнішньоекономічними договорами?

Які санкції передбачає чинне законодавство за порушення встановлених строків розрахунків?

Яких заходів має вжити українська фірма «Сула» в зазначеній ситуації?

 

№ 7. Громадянини Панін О. О. — власник 3-кімнатної квартири — одержав пропозицію від акціонерного банку «Світ-банк» укласти договір оренди строком на п’ять років.

Перш ніж прийняти пропозицію банку О. Панін вирішив проконсультуватися в юридичній консультації. Зокрема він поставив такі запитання:

Які нормативно-правові акти регламентують відносини орен-

 

ди житлових приміщень?

Чи має право фізична особа здавати квартиру в оренду та одержувати орендну плату?

Чи необхідно орендодавцю бути суб’єктом підприємницької діяльності?

 

№ 8. Між лізингодавцем і лізингоодержувачем було укладено договір фінансового лізингу. Згідно з цим договором лізингоодержувачу 4 березня було передано об’єкт лізингу. 25 грудня лізингоодержувач звернувся до лізингодавця з пропозицією викупити об’єкт лізингу. Лізингодавець відмовив лізингоодержувачу.

 

Питання:

Які нормативно-правові акти регламентують відносини фінансового лізингу?

На який строк укладається договір фінансового лізингу?

Чи має право лізингоодержувач на викуп об’єкта лізингу?

 

№ 9. 21 травня між орендодавцем та орендарем було укладено договір оренди житлового приміщення. Згідно з договором розмір орендної плати становить 300 грн на місяць. Об’єкт оренди було передано орендареві 15 липня. 16 серпня орендар перерахував на банківський рахунок орендодавця 300 грн. А 20 серпня орендар отримав листа від орендодавця з вимогою сплатити оренду плату за період з 21 травня по 15 липня.

Питання:

Які нормативно-правові акти регламентують відносини оренди?

Чи правомірні вимоги орендодавця?

З якого моменту у орендаря виникає обов’язок зі сплати оренд-

 

ної плати?

 

№ 10. Державною інспекцією з контролю за цінами було прове-

 

дено перевірку додержання державної дисципліни цін ТОВ «Ок-

 

самит». Під час перевірки було з’ясовано, що ТОВ «Оксамит» упродовж другого кварталу поточного року реалізовувало книжкову продукцію. При цьому було встановлено, що одна й та сама книжкова продукція відпускалася покупцям за різною ціною (покупцю «А» — за ціною 10,00 грн за одиницю, покупцю «Б» — за ціною 15,00 грн за одиницю, покупцю «П» — за ціною 21,00 грн за одиницю). На ТОВ «Оксамит» було накладено штраф.

 

Питання:

Які нормативно-правові акти визначають порядок установлення цін?

Чи правомірні дії Державної інспекції з контролю за цінами?

Які дії для захисту своїх прав може вжити ТОВ «Оксамит»?

 

№ 11. У травні фермерське господарство «Млин» уклало зовнішньоекономічний договір, згідно з яким взяло на себе зобов’язання поставити італійській фірмі «Неаполіс» 1500 тонн соняшника за ціною 300 доларів США за 1 тонну. Регіональна мит-

 

ниця відмовила фермерському господарству «Млин» у митному оформленні вантажу, посилаючись на те, що експортер не врахував індикативні ціни.

 

Питання:

Як формується ціна одиниці товару/продукції в зовнішньоекономічній сфері?

Які нормативно-правові акти передбачають застосування індикативних цін?

Чи є дії Регіональної митниці правомірними?

 

№ 12. Фондова біржа «Юніверс» поряд з діяльністю з організації торгівлі цінними паперами здійснювала діяльність з надання платних послуг. Органами Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку було проведено перевірку діяльності біржі. За результатами перевірки діяльність біржі було зупинено. Рішення було обґрунтовано тим, що фондова біржа займається підприємницькою діяльністю, про що свідчать укладені договори про надання платних послуг.

Питання:

Яку діяльність має право здійснювати фондова біржа?

Чи є надання платних послуг підприємницькою діяльністю?

Чи є правомірними дії органів Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку?

 

№ 13. 10 квітня 2004 року фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності — на товарній біржі було придбано житлове приміщення. Договір купівлі-продажу було зареєстровано товарною біржею. Громадянин звернувся до нотаріуса з проханням посвідчити цей договір у нотаріальному порядку. Нотаріус у вчиненні нотаріальної дії відмовив.

 

Питання:

У якій формі мають укладатися договори купівлі-продажу житлових приміщень?

З якого моменту набирає чинності договір, укладений на біржі?

Чи правомірні дії нотаріуса?

 

№ 14. 27 лютого ТОВ «Сварог» отримало претензію від свого контрагента — АТ «Плюс» про погашення боргу в сумі 40 000 грн. За результатами розгляду претензії було з’ясовано, що вимоги АТ «Плюс» правомірні. 25 березня ТОВ «Сварог» направило до АТ «Плюс» відповідь на претензію, в якій визнавало заборгованість перед АТ «Плюс» в сумі 40 000 грн і просило відстрочити погашення боргу. 1 квітня АТ «Плюс» направило визнану претензію до виконавчої служби для примусового її виконання.

 

Питання:

Чи є дії АТ «Плюс» правомірними?

Які нормативно-правові акти регламентують порядок досудового врегулювання спору?

Чи є претензія підставою для порушення виконавчого провад-

 

ження?

 

№ 15. Згідно з укладеним договором про надання послуг Виконавець надав Замовнику послуги якісно та вчасно, про що свід-

 

чить акт виконаних робіт. Проте Замовник не виконав свої договірні зобов’язання та не оплатив послуги в передбачений в договорі строк — до 10 січня 2002 року 1 березня 2005 року. Виконавець звернувся до господарського суду з позовною заявою до Замовника про погашення заборгованості.

 

Питання:

Які нормативно-правові акти регламентують порядок оформ-

 

лення позовної заяви?

Які відомості мав зазначити Виконавець у позовній заяві?

Яке рішення має ухвалити господарський суд?

 

№ 16. 26 січня між Продавцем та Покупцем було укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу, ціна якого становила 70 000 грн на умовах 100 % попередньої оплати. Договір містив застереження про те, що спір передається на розгляд до третейського суду. 10 лютого Покупець перерахував на банківський рахунок Про-

 

давця обумовлену суму коштів. Відповідно до умов договору Продавець мав передати транспортний засіб Покупцеві впродовж семи днів із моменту зарахування коштів на банківський рахунок Продавця. 1 березня Покупець звернувся до господарського суду з позовною заявою про примушення до виконання обов’язку в натурі.

 

Питання:

Яке рішення має прийняти господарський суд?

Яких заходів для захисту своїх прав мав ужити Покупець?

 

№ 17. ТОВ «Альфа» уклало з товариством з обмеженою відповідальністю «Нова» договір купівлі-продажу нежитлової будів-

 

лі. Договір було оформлено в простій письмовій формі. ТОВ «Но-

 

ва» передало зазначену будівлю у власність покупця, а покупець сплатив продавцеві обумовлену в договорі ціну — 250 000 грн. За півроку кон’юнктура на ринку змінилася й нерухомість подорожчала вдвічі. ТОВ «Нова» подало до господарського суду позов про визнання договору купівлі-продажу недійсним через неналежне його оформлення.

 

Питання:

Яку форму встановлено для договорів купівлі-продажу нерухомості?

Чи вважається договір купівлі-продажу нежитлової будівлі між ТОВ «Альфа» і ТОВ «Нова» укладеним?

Яке рішення має ухвалити суд?

 

№ 18. У 2002 року Державна інспекція з контролю за цінами в м. Києві було проведено перевірку корпорації «Союз» та прийнято рішення про накладення на неї фінансових санкцій. Рішення було обґрунтовано тим, що корпорація, використовуючи монопольне становище під час укладання договорів зі споживачами безпідставно завищувало тарифи на послуги міського та міжміського зв’язку. На думку корпорації, вона не порушувала вимоги закону, тому звернулася до суду за захистом своїх прав і законних інтересів.

Питання:

Який орган встановлює тарифи на міський та міжміський зв’язок?

Яким чином оформлюються відносини між постачальником послуг зв’язку та споживачем?

Яке рішення має ухвалити суд?

 

№ 19. 1 жовтня 2004 року між АТ «Травс» (постачальником, м. Тернопіль) і державним підприємством «Укрсвіт» (замовником, м. Київ) було укладено договір поставки деревини. Згідно з договором, ціна 1 куб. м деревини становила 400 доларів США. Загальна вартість сировини, згідно з цим договором становила 40 000 доларів США. Розрахунки, згідно з умовами договору, також мали проводитися в доларах США.

 

Питання:

В якій валюті може визначатися ціна та вартість продукції/товару?

Чи буде умова про ціну та вартість товару визнана недійсною?

Як мають бути виконані зобов’язання за наведеним договором?

 

№ 20. 20 березня товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до видавництва з листом-пропозицією продати йому до кінця квітня 1000 картриджів. 15 квітня на банківський рахунок товариства з обмеженою відповідальністю надійшли кошти в опла-

 

ту картриджів. Проте товариство з обмеженою відповідальністю не передало видавництву 1000 картриджів. Останнє звернулося до товариства з претензією. Проте товариство з обмеженою відповідальністю вимоги видавництва не визнало, посилаючись на те, що договір купівлі-продажу між ними не укладався, а лист, з яким товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до видавництва, був лише пропозицією укласти договір. Видавництво звернулося за захистом своїх прав до господарського суду.

 

Питання:

Який порядок укладання господарських договорів передбачає чинне законодавство України?

Чи є лист-пропозиція офертою?

Яке рішення має прийняти господарський суд?

 

№ 21. Між підприємством «Хвоя» та акціонерним товариством «Ранок» було укладено договір поставки партії комплектуючих. У договорі містились умови про асортимент комплектуючих, їх кількість і ціну. Пізніше підприємство «Хвоя» запропону-

 

вало збільшити ціну на комплектуючі та внести відповідні зміни до договору. Замовник відмовився вносити відповідні зміни до договору поставки. У результаті цього підприємство-постачаль-

 

ник припинило відвантаження комплектуючих. АТ «Ранок» було змушене звернутися до господарського суду з позовом про відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням постачальником договору.

 

Питання:

Який порядок зміни ціни в договорі передбачає чинне законодавство України?

Чи можуть зміни до договору вноситися в судовому порядку? Якщо можуть, то яким чином?

Яке рішення має ухвалити господарський суд?

 

№ 22. Орендодавець та орендар 5 березня уклали договір орен-

 

ди нежитлового приміщення. Зазначене приміщення 10 березня за актом здачі-приймання було передано орендареві. Під час користування орендарем об’єктом оренди останній було пошкоджено внаслідок пожежі.

 

Питання:

Хто несе ризик випадкової загибелі об’єкта оренди?

Чи має орендодавець право на відшкодування збитків? Що означає термін «збитки» за чинним законодавством України?

 

№ 23. Товариство з обмеженою відповідальністю «Маяк» у травні уклало з громадянином договір оренди його приватної квартири з метою розміщення в ній офісу. Проте під час подання пакета установчих документів для державної реєстрації ТОВ «Маяк» державний реєстратор відмовив у проведенні державної реєстрації, посилаючись на те, що ТОВ не підтвердило належним чином своє місцезнаходження.

 

Питання:

Які нормативно-правові акти регламентують передачу в орен-

 

ду квартир, що належать на праві власності фізичним особам?

В якій формі мають укладатися договори оренди приватних квартир?

З якого моменту договір оренди набирає чинності?

Чи правомірні дії державного реєстратора?

 

№ 24. Складіть розрахунки штрафних санкцій за договорами: нарахування пені, 3 % річних та суми інфляції за наданими викладачем даними.

№ 25. Назвіть похибки у визначенні:

Лізинг — це підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних або залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізин-

 

гоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

 

№ 26. Назвіть і наведіть приклади об’єктів лізингу.

 

№ 27. Назвіть учасників лізингових правовідносин.

 

№ 28. Охарактеризуйте види лізингу.

 

№ 29. Охарактеризуйте форми лізингу.

 

№ 30. Назвіть істотні умови договору фінансового лізингу.

 

№ 31. Перехід права власності та господарсько-правових ризиків за договором лізингу.

 

№ 32. Статус лізингодавця.

 

№ 33. Статус лізингоодержувача.

 

№ 34. Поняття лізингових платежів та їх складові.

 

№ 35. Підготуйте проект договору лізингу.

 

№ 36. Заповніть таблицю та проаналізуйте нормативну базу. Приклад:

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА

Стадії банкрутства

№ п/п

Назва стадії

Суб’єкти та особи, які беруть участь

Документи

Дії органів та/або посадових осіб

Термін, упродовж якого при-

 

ймається

 

рішення або вчиняється дія

Результат

Особливості

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 37. Оберіть правильний варіант:

Зовнішньоекономічна діяльність має такі ознаки:

підприємництво суб’єктів господарської діяльності України;

підприємництво іноземних суб’єктів господарської діяльності;

побудована на взаємовідносинах між ними;

побудована на взаємовідносинах між ними та іншими фізич-

 

ними та юридичними особами;

що має місце як на території України, так і за її межами;

що має місце на території України;

що має місце за межами території України.

 

№ 38. Назвіть види суб’єктів комерційної діяльності.

 

№ 39. Назвіть види зовнішньоекономічних операцій.

 

№ 40. Назвіть умови, за яких фізична особа має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю.

 

№ 41. Назвіть умови, за яких юридична особа має право зай-

 

матися зовнішньоекономічною діяльністю.

 

№ 42. Найдіть похибки у визначенні.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) — матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.

 

№ 43. У якій формі укладається зовнішньоекономічний договір (контракт)?

 

№ 44. Які особи мають право укладати зовнішньоекономічні договори? Чим підтверджуються повноваження осіб щодо укладання вказаних договорів.

№ 45. Чим регулюється укладання зовнішньоекономічних договорів?

 

№ 46. Чи потрібен дозвіл органу держави на укладання зовнішньоекономічного договору?

 

№ 47. Чи можна визнати недійсним зовнішньоекономічний договір? В якому порядку?

 

№ 48. Яким правом визначаються права та обов’язки сторін?

 

№ 49. Право якої країни застосовуватиметься до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), якщо сторони не погодили між собою право, яке має застосовуватися?

№ 50. До яких зовнішньоекономічних договорів (контрактів) застосовується право країни, де здійснюється така діяльність або де створюються передбачені договором (контрактом) результати, якщо сторони не погодили інше.

 

№ 51. До якого зовнішньоекономічного договору (контракту) застосовується право країни, на території якої спільне підприємство створюється й офіційно реєструється?

 

№ 52. До прав та обов’язків сторін яких зовнішньоекономічних договорів (контрактів) застосовується право країни, де зас-

 

нована чи має місце проживання або основне місце діяльності сторона, яка здійснює виконання такого договору (контракту), що має вирішальне значення для його змісту?

 

№ 53. Складіть проект зовнішньоекономічного договору з ура-

 

хування вимог Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

 

№ 54. Кредит — позичковий капітал банку у ________ формі, що передається у __________________ на умовах _____________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

№ 55. Знайдіть помилки у визначенні:

Товарна біржа є юридичною особою, що об’єднує суб’єктів господарських відносин, які здійснюють виробничу й комерційну діяльність, та має на меті надання послуг в укладанні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту й пропозицій на товари, вивчення, упорядкування та полегшення товарообігу й пов’яза-

 

них з ним торговельних операцій шляхом комерційного посередництва для одержання прибутку.

 

№ 56. Оберіть правильний варіант.

Товарна біржа діє на основі:

державного регулювання біржових відносин;

самоврядування;

планування та контролю з боку органів держави;

господарської самостійності;

статусу юридичною особою;

Товарна біржа має:

статус громадської організації, що була створена для захисту прав суб’єктів комерційної діяльності;

відокремлене майно;

самостійний баланс;

власні розрахункові, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках;

печатку зі своїм найменуванням;

печатку з назвою органу державного управління, що здійснює планування діяльності біржі.

 

№ 57. Хто з наведених осіб може бути одним із засновників товарної біржі?

народний депутат;

податкова інспекція;

контрольно-ревізійне управління;

ощадний банк України;

державна митниця України;

президент України;

казенне підприємство;

громадянин Російської Федерації;

господарське товариство, контрольний пакет акцій якого належить державі.

 

№ 58. Заповніть таблицю.

 

№ п/п

Характеристика

Назва документу,

 

органу тощо

1

Вищий орган управління товарної біржі

 

2

У період між загальними зборами членів товар-

 

ної біржі управління нею здійснює

 

3

Контролюючий орган товарної біржі

 

4

Біржовий комітет (рада біржі) й контрольна (ревізійна) комісія обираються

 

5

Компетенція біржового комітету (рада біржі)

 

і контрольної (ревізійна) комісії визначається

 

6

Підрозділи біржі діють на основі

 

7

Який статус мають наступні органи:

— розрахункова палата;

— біржовий арбітраж;

— котирувальна комісія

 

Підсумковий контроль

 

знань студентів

Підсумковий контроль знань студентів включає результати оці-

 

нювання поточної роботи та семестрські, курсові й державні іспити та заліки. Метою підсумкового контролю знань є визначення дійсного рівня та змісту знань студентів з конкретної дисципліни за обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у практичній діяльності відповідно до моделі конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Підсумковий контроль знань з цієї дисципліни проводиться у формі письмового іспиту за екзаменаційними білетами, кожен з яких передбачає шість питань. Питання, що входять до екзаменаційних білетів, є вузловими, узагальненими, комплексними, потребують творчого підходу під час побудови відповіді та вміння синтезувати отриманні знання.

Питання до екзаменаційних білетів відбираються в межах прог-

 

рамних питань, що становлять зміст навчальної дисципліни. Прог-

 

рамні питання доводяться до студентів на початку навчального семестру.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 60 балів) за 100-бальною системою з подальшим переведенням у традиційну систему й систему ECTS для фіксації оцінки в нормативних документах за такою схемою:

 

85—100 балів

«Відмінно»

А

80 балів

«Добре»

B

65—75 балів

«Добре»

C

60 балів

«Задовільно»

D

50—55 балів

«Задовільно»

E

30—45 балів

«Незадовільно»

Fx

0—25 балів

«Незадовільно»

F

ЗРАЗОК ПОБУДОВИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Спеціальність: Правознавство

 

Дисципліна: Господарське право

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № А

 

Господарське право: поняття та предмет регулювання.

Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

Правове положення командитного товариства.

Наслідки визнання боржника банкрутом.

Строки у господарських правовідносинах.

Підсудність господарських спорів.

 

Затверджено на засіданні кафедри правового регулювання економіки

Протокол №___ від «___» ______________ 200__ р.

 

Екзаменатор        О. О. Мельник

 

Зав. кафедрою     В. Ф. Опришко

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

НА ПИСЬМОВОМУ ІСПИТІ

До складу кожного білета входить шість завдань, які мають узагальнений комплексний характер. Відповідь на кожне з шести питань білета оцінюється окремо з диференціацією в 10, 5, 0 балів.

Відповідь на кожне з шести питань оцінюється в:

10 балів — якщо:

відповідь студента містить повне, розгорнуте, правильне та об-

 

ґрунтоване викладення матеріалу;

— студент виявляє високі знання студентом усієї програми навчальної дисципліни, вміння користуватися різноманітними ме-

 

тодами наукового аналізу суспільних і правових явищ, виявляти їх характерні риси та особливості;

— відповідь студента відображає чітке знання відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх взаємозв’язку та взаємодії, правильне формулювання відповідних тлумачень;

— свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів (для найважливіших — необхідно знати рік їх прийняття);

— містить аналіз змістовного матеріалу, порівняння різних поглядів на дану проблему, самостійні висновки студента, формулювання та аргументацію його точки зору;

— містить, поряд з теоретичним матеріалом, фактичні дані (статистичні, результати судової практики тощо), їх оцінку та порівняння;

— логічно й граматично правильно викладена;

5 балів — якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак вона має хоча б один з таких недоліків:

— є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про пред-

 

мет запитання,

— є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, назв і змісту нормативно-правових актів, нечіткі характеристики відповідних явищ;

— не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти (у разі необхідності), інші джерела, аналізу відповідних наукових теорій, концепцій і т. ін.; недостатньо використано дані юридичної практики, інший фактичний і статистичний матеріал;

— свідчить про наявність прогалин у знаннях студента;

— викладена з порушенням логіки подання матеріалу,

— містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок і виправлень;

0 балів — якщо студент не відповів на поставлене запитання або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни.

Результат письмового іспиту складається з суми балів, одержаних за всі шість питань.