ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 

Поточний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього навчального процесу й засобом виявлення ступеня засвоєння студентом програмного матеріалу. Поточний контроль роботи студента впродовж семестру повинен:

допомагати студентові в організації його роботи;

привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу й підготовки до сприйняття тем з програми дисципліни;

виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;

стимулювати активність та інтерес студента до вивчення дисципліни;

виявити обсяг, глибину та якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається;

визначити недоліки й прогалини у знаннях і шляхи їх усунення;

виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.

Оцінювання поточної роботи студента в семестрі проводиться за трьома основними напрямами (об’єктами контролю):

систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;

виконання завдань для самостійного опрацювання;

виконання модульних завдань.

Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 40 балів.

Для студентів заочної форми навчання об’єктом поточного контролю є виконання модульних завдань.