ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 

 

 

 

Адміністративно-господарські санкції — заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.

Акредитив — договір, що містить зобов’язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов’язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Акціонерне товариство — товариство, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості.

Акція — цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в ньому та право на участь в управлінні товариством, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна під час ліквідації акціонерного товариства.

Асоціація — договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації та кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових і матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації.

 

Банк — юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних й юридичних осіб і розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття й ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Банківський кредит — будь-яке зобов’язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату відсотків та інших зборів з такої суми.

Банкрутство — визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури.

Безспірні вимоги кредиторів — вимоги кредиторів, визнані боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

Боржник — суб’єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами, зокрема й зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), упродовж трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати.

 

Виділ — перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

Винахід (корисна модель) — результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

 

Господарська діяльність — діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Господарське товариство — юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.

Господарські санкції — заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, у результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки.

 

Демпінг — ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою за порівняну ціну на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоди національному товаровиробнику подібного товару.

Державний банк — це банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі.

 

Економічна конкуренція (конкуренція) — змагання між суб’єк-

 

тами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, унаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кіль-

 

кома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Експорт (експорт товарів) — продаж товарів українськими суб’єк-

 

тами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності (зокрема з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів.

Завдаток — грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання й забезпечення його виконання.

Зовнішньоекономічна діяльність — діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

 

Інвестиції — всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Індикативні ціни — ціни на товари, які відповідають цінам, що склалися чи складаються на відповідний товар на ринку експорту або імпорту на момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов поставки та умов проведення розрахунків, визначених згідно із законодавством України.

Іноземні інвестиції — цінності, що вкладаються іноземними інвес-

 

торами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Інформація — відомості в будь-якій формі й вигляді та збережені на будь-яких носіях (зокрема й листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп’ютерних систем або повне чи часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб і будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості.

 

Квота експортна (імпортна) — граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) упродовж установленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних одиницях.

Квоти (контингенти) глобальні — квоти, що встановлюються з товару (товарів) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується.

Квоти (контингенти) групові — квоти, що встановлюються з товару (товарів) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується.

Квоти (контингенти) індивідуальні — квоти, що встановлюються з товару (товарів) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватись або з якої він (вони) може імпортуватися.

Квоти антидемпінгові — граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об’єктом антидемпінгового розслідування та/або антидемпінгових заходів, який дозволено імпортувати в Україну упродовж установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру.

Квоти компенсаційні — граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об’єктом антисубсидиційного розслідування та/або компенсаційних заходів, який дозволено імпортувати в Україну впродовж установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру.

Квоти спеціальні — граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об’єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну впродовж установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру.

Командитне товариство — товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов’я-

 

заннями товариства всім своїм майном (повними учасниками), є один або кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів і не беруть участі в діяльності товариства.

Комерційна таємниця — інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона загалом або в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність і була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Конкурсні кредитори — кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та вимоги яких не забезпечені заставою майна боржника.

Консорціум — тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел у порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети створення консорціум припиняє свою діяльність.

Концерн — статутне об’єднання підприємств, а також інших організацій на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об’єднання з централізацією функцій науково-технічного й виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності.

Корпорація — договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.

 

Лізинг — це господарська діяльність, спрямована на інвестування власних або залучених фінансових коштів, яка полягає в надан-

 

ні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначе-

 

ний строк майна, що належить лізингодавцю або набувається ним

 

у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності впродовж визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Ліцензія антидемпінгова — належним чином оформлене право на імпорт в Україну впродовж установленого строку певного товару (товарів), який є об’єктом антидемпінгового розслідування та/або антидемпінгових заходів.

Ліцензія відкрита (індивідуальна) — дозвіл на експорт (імпорт) товару впродовж певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу.

Ліцензія генеральна — відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції з певного товару (товарів) та/або з певною країною (групою країн) упродовж періоду дії режиму ліцензування з цього товару (товарів).

Ліцензія експортна (імпортна) — належним чином оформлене право на експорт (імпорт) упродовж установленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування.

Ліцензія компенсаційна — належним чином оформлене право на імпорт в Україну впродовж установленого строку певного товару (товарів), який є об’єктом антисубсидиційного розслідування та/або компенсаційних заходів.

Ліцензія разова (індивідуальна) — разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менший, ніж той, що необхідний для здійснення експортної (імпортної) операції.

Ліцензія спеціальна — належним чином оформлене право на імпорт в Україну впродовж установленого строку певного товару (товарів), який є об’єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів.

Ліцензування — видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Меморандум — одноособова заява, яка є установчим документом командитного товариства.

Монополізація — досягнення суб’єктом господарювання монопольного (домінуючого) становища на ринку товару, підтримання або посилення цього становища.

 

Недобросовісна конкуренція — будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Неплатоспроможність — неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов’язання перед кредиторами, зокрема й із заробітної плати, а також виконати зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’яз-

 

кових платежів) не інакше, як через відновлення платоспроможності.

Неустойка (штраф, пеня) — грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання.

 

Об’єднання підприємств — господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних і соціальних завдань.

Оперативно-господарські санкції — заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов’язання, що використовуються самими сторонами зобов’язання в односторонньому порядку.

Організаційно-правова форма господарювання — форма здійснювання господарської (зокрема підприємницької) діяльності з відповідною правовою основою, яка визначає характер відносин між засновниками (учасниками), режим майнової відповідальності із зобов’язань підприємства (організації), порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування діяльності тощо.

 

Пеня — неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Перетворення юридичної особи — зміна її організаційно-правової форми.

Підприємництво — самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Платіжні інструменти — засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунка платника.

Повне товариство — товариство, учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства й солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов’язаннями всім майном, що їм належить.

Поточні кредитори — кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.

Правова інформація — це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення й боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

Правовстановлюючий документ — документ, який підтверджує права певного суб’єкта на нерухоме майно та складений у порядку, передбаченому законодавством.

Промислово-фінансова група — об’єднання, до якого можуть входити промислові й сільськогосподарські підприємства, банки, наукові й проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку, та яке створюється за рішенням уряду України на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва й структурної перебудови економіки України, зокрема й програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції.

 

Санація — система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Спеціальна (вільна) економічна зона — частина території України, на якій встановлюються й діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування та дії законодавства України.

Суб’єкт банкрутства (банкрут) — боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов’язання встановлена арбітражним судом. Суб’єктами банкрутства не можуть бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення тощо).

 

Товариство — організація, створена шляхом об’єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створене однією особою, якщо інше не встановлене законом.

Товариство з додатковою відповідальністю — товариство, засноване однією або кількома особами, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких визначено статутом.

Товариство з обмеженою відповідальністю — засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлено статутом.

Товарна біржа — організація, що об’єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу й комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов’язаних з ним торговельних операцій.

 

Установа — організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.

Установчі документи суб’єкта господарювання — рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб’єкта господарювання.

 

Фінансовий лізинг — це вид цивільно-правових відносин, що виникають з договору фінансового лізингу.

Фондова біржа — організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.

 

Цінні папери — грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають зазвичай виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

 

Штраф — неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання.

 

Юридична особа — організація, створена й зареєстрована у встановленому законом порядку.

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ ПІД ЧАС

 

ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО

 

Й ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Принципи й види контролю знань студентів

Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в КНЕУ та є організацією зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники контролю знань студентів є основою для судження про результати навчання та вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальною програмою, переведення на наступний курс, призначення стипендії, випуск з вузу й видача диплому. Результати контролю знань слугують основним показником, за яким оцінюється робота окре-

 

мо взятого студента, академічної групи, курсу, факультету загалом, а також робота викладацького складу.

За умови правильної організації контроль знань слугує й навчальним, виховним, організаційним, розвиваючим, методичним та іншим цілям.

Контроль знань ґрунтується на таких основних принципах:

перевірка й оцінювання знань студентів мають відображати рівень засвоєння знань і стимулювати студентів до досягнення нових успіхів;

перевірка й оцінювання знань мають проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту й методики;

перевірка та оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних особливостей та особистих успіхів кожного окре-

 

мого студента;

диференціація оцінювання повинна здійснюватися за об’єк-

 

тивними, заздалегідь визначеними критеріями;

оцінювання знань студента має відповідати істинній якості та кількості засвоєних знань, умінь і навичок.

Контроль знань з дисциплін, що викладаються на кафедрі правового регулювання економіки та закінчуються іспитом, складається з двох блоків планових заходів:

підсумковий контроль знань студентів;

поточний контроль знань студентів.

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

за результатами вивчення дисципліни

Для денної та вечірньої форм навчання

№ п/п

Об’єкти контролю

Кількість балів

Результат

1

Оцінювання поточної роботи

 

в семестрі, зокрема:

0—40 балів

 

зокрема:

Набрані бали зараховуються до підсумкової оцінки

1.1

Систематичність та активність роботи на семінарських

 

заняттях

до 15 балів

1.2

Виконання завдань для

 

самостійного опрацювання

до 10 балів

1.3

Виконання модульних завдань

до 15 балів

2

Оцінювання письмової

 

екзаменаційної роботи

від 0 до 60 балів

Проходження підсумкового контролю знань з дисципліни й одержання підсумкової оцінки

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (у балах) =

 

= результати поточної роботи + результати письмового іспиту

 

1 (1.1 + 1.2 + 1.3) + 2 (не менше 30 балів).

У блоці першому — оцінювання поточної роботи в семестрі (1) — максимальна кількість балів — 40.

У блоці другому — оцінювання письмової екзаменаційної роботи (2) — максимальна кількість балів — 60 (менше 30 балів не зараховуються).

Для заочної форми навчання

Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання виконання модульних завдань, результати якого входять до підсумкової оцінки разом з результатами письмового іспиту.

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«Господарське право»

Поняття господарського права.

Суб’єкти господарювання: поняття й види.

Господарські правовідносини: поняття й види.

Методи правового регулювання господарських правовідносин.

Господарсько-правові норми.

Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.

Нормативні акти господарського законодавства: поняття й види.

Система господарського законодавства.

Колізії в господарському законодавстві.

Господарське законодавство й господарське право, їх співвідношення.

Проблеми вдосконалення господарського законодавства.

Поняття та ознаки підприємницької діяльності.

Характеристика некомерційного господарювання.

Обмеження в підприємницькій діяльності.

Принципи підприємницької діяльності.

Умови здійснення підприємницької діяльності.

Державна реєстрація підприємництва.

Гарантії прав суб’єктів підприємницької діяльності.

Роль держави в діяльності суб’єктів підприємництва.

Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

Загальна правова характеристика підприємств.

Загальна правова характеристика підприємницьких товариств.

Види та групи підприємств.

Загальна характеристика унітарних підприємств.

Загальна характеристика корпоративних підприємств.

Правове положення приватних підприємств.

Правове положення державних підприємств.

Правове положення комунальних підприємств.

Правове положення колективних підприємств.

Правове положення орендних підприємств.

Правове положення іноземних підприємств і підприємств з іноземними інвестиціями.

Правове положення казенних підприємств.

Особливості діяльності малих і великих  підприємств.

Особливості правового положення філій, представництв та інших структурних підрозділів підприємств.

Правове положення об’єднань підприємств.

Особливості правового становища промислово-фінансових груп.

Припинення підприємства.

Загальна характеристика господарських товариств.

Акціонерне товариство: поняття й види.

Характеристика акцій.

Правова характеристика дивідендів.

Порядок створення акціонерного товариства.

Органи управління акціонерним товариством.

Правове положення товариства з обмеженою відповідальністю.

Правове положення товариства з додатковою відповідальністю.

Правове положення повного товариства.

Правове положення командитного товариства.

Речові права суб’єктів господарювання.

Форми власності в Україні.

Поняття права власності.

Способи виникнення й припинення права власності.

Право приватної власності.

Право комунальної власності.

Право державної власності.

Правовстановлюючі документи.

Правовий режим майна підприємств.

Право інтелектуальної власності.

Винахід (корисна модель) як результат творчої діяльності.

Охорона прав на промислові зразки.

Охорона прав на знаки для товарів.

Авторські та суміжні права та їх правовий захист.

Поняття господарських зобов’язань.

Характеристика основних видів господарських зобовязань.

Виникнення господарських зобов’язань.

Забезпечення виконання господарських зобов’язань.

Зміна та припинення господарських зобов’язань.

Поняття та особливості господарського договору.

Функції та значення господарського договору.

Класифікація господарських договорів.

Загальна характеристика концесійного договору.

Форма господарського договору.

Зміст господарського договору.

Порядок укладення господарського договору.

Порядок виконання господарського договору.

Порядок зміни та розірвання господарського договору.

Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності.

Функції господарсько-правової відповідальності.

Класифікація господарсько-правової відповідальності.

Види господарсько-правових санкцій.

Поняття оренди.

Об’єкт оренди.

Поняття договору оренди.

Сторони в договорі оренди.

Істотні умови договору оренди.

Порядок укладення, зміни та припинення договору оренди.

Поняття договору лізингу.

Характеристика фінансового лізингу.

Перспективи розвитку орендних і лізингових відносин в Україні.

Поняття приватизації, її основні цілі.

Об’єкти приватизації.

Суб’єкти приватизації.

Інфраструктура приватизації.

Процес приватизації.

Способи приватизації.

Порядок оформлення відносин приватизації.

Правове регулювання відносин, пов’язаних з банкрутством.

Поняття банкрутства та підстави застосування процедури банкрутства.

Суб’єкти банкрутства.

Учасники провадження у справі про банкрутство.

Заходи щодо запобігання банкрутству боржника.

Позасудові процедури.

Підстава порушення справи про банкрутство.

Провадження у справах про банкрутство.

Санація.

Особливості визнання банкрутом окремих видів суб’єктів господарювання.

Процедура ліквідації.

Наслідки визнання боржника банкрутом.

Черговість задоволення претензій кредиторів.

Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Форми іноземного інвестування.

Правовий режим іноземних інвестицій.

Правовий режим вільних економічних зон.

Поняття та ознаки кредиту.

Види кредиту.

Форми кредиту.

Кредитний договір.

Види рахунків.

Порядок відкриття рахунків в установах банків.

Порядок розрахунків у господарському обороті.

Платіжні інструменти у господарському обороті.

Поняття та ознаки біржі.

Функції біржі.

Види бірж.

Правила біржової торгівлі.

Правовий статус товарної біржі.

Правовий статус фондової біржі.

Види біржових угод.

Поняття захисту прав та законних інтересів.

Форми та способи захисту прав та законних інтересів суб’єк-

 

тів господарювання.

Правове становище господарських судів.

Підвідомчість та підсудність справ господарським судам.

Досудове врегулювання господарських спорів.

Вирішення спорів господарським судом.

Поняття монопольного становища на ринку.

Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.

Зловживання монопольним становищем: поняття та види.

Правове становище Антимонопольного комітету України.

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.