Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

О. О. МЕЛЬНИК

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

 

 

Навчально-методичний посібник

 

для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

Рекомендовано

 

Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

ББК 67.404

                М 48

Рецензенти

О. О. Бакалінська, канд. юрид. наук

(Київський національний торговельно-економічний університет)

А. С. Олійник, канд. юрид. наук

(Шевченківський районний суд)

 

Редакційна колегія юридичного факультету

Голова редакційної колегії В. Ф. Опришко, д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар О. Ю. Нечипоренко, канд. екон. наук, доц.

Члени редакційної колегії: Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц.; Г. О. Федо-

 

ренко, канд. юрид. наук, доц.; О. Г. Яновська, канд. юрид. наук, доц.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

Лист № 14/18.2-1611 від 08.07.05

 

Мельник О. О.

М 48                       Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. — 208 с.

ISBN 966–574–779–7

У посібнику розглядаються найбільш значущі питання господа-

 

рювання. Видання містить програму дисципліни «Господарське право», методичні поради щодо самостійного опанування студента-

 

ми матеріалу кожної теми. Подаються практичні завдання, питання для контролю знань студентів, вирішення яких дасть змогу закріпити теоретичні знання з програми курсу. Видання містить перелік ос-

 

новної та додаткової літератури, використання якої сприятиме на-

 

лежному вивченню дисципліни.

Розрахований на юристів, викладачів, студентів, а також осіб, які цікавляться правовою тематикою.

ББК 67.404

Розповсюджувати та тиражувати

 

без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

© О. О. Мельник, 2005

ISBN 966–574–779–7           © КНЕУ, 2005