Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

ВСТУП    ..................................      З

Розділ І

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ГОСПОДАРСЬКЕ

ЗАКОНОДАВСТВО. ПРЕДМЕТ І МЕТОД

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

§ 1. Предмет і метод господарського права..........    4

§ 2. Господарські правовідносини. Суб'єкти господарювання та їх види   .........................    8

§ 3. Господарське законодавство, його система, ознаки та джерела. Господарський кодекс України та його роль в господарській діяльності суб'єктів господарювання..........................12

Розділ II

РИНКОВА ЕКОНОМІКА ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ її РОЗВИТКУ В НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

§ 1. Суть ринкової системи господарювання, її основні

риси й етапи розвитку.....................19

§ 2. Поняття ринку, його функції та механізм

функціонування..........................27

§ 3. Інфраструктура ринку як система суб'єктів

господарських відносин   ....................33

§ 4. Державне регулювання економіки.............39

Розділ III

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЙОГО РОЛЬ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

§ 1. Підприємництво, його суть і принципи організації . . 49 § 2. Суб'єкти господарювання. Обмеження

і ліцензування підприємництва...............52

§ 3. Умови здійснення підприємницької діяльності .... 57 § 4. Державне регулювання, підтримка і стимулювання

підприємництва..........................59

Розділ IV

ПІДПРИЄМСТВО (ФІРМА) ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ

§ 1. Підприємство — як самостійний суб'єкт

господарювання..........................63

§ 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми . . 66 § 3. Створення підприємства і порядок його реєстрації ... 73

 

>>>396>>>

§ 4. Ліквідація і реорганізація та припинення діяльності

підприємства   ..........................     76

§ 5. Господарська, економічна і соціальна діяльність

підприємств...........................     78

§ 6. Правовий статус господарських об'єднань......     83

Розділ V

ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА ЯК СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

§ 1. Загальна характеристика господарських товариств   .     97

§ 2. Поняття і статус акціонерного товариства......   106

§ 3. Товариство з обмеженою відповідальністю

і товариство з додатковою відповідальністю.....   115

§ 4. Повне товариство   .......................   120

§ 5. Командитне товариство...................   122

Розділ VI

ВЛАСНІСТЬ ТА її МІСЦЕ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

§ 1. Поняття власності. Власність як економічна

і правова категорії господарського права.......   126

§ 2. Форми, види, суб'єкти і об'єкти власності......   129

§ 3. Захист прав власності суб'єктів господарської

діяльності    ............................   136

Розділ VII

РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ, ПРИВАТИЗАЦІЯ ТА ЇХ РОЛЬ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 1. Необхідність ринкових перетворень і суть

роздержавлення та приватизації.............   139

§ 2. Законодавство України про приватизацію......    144

§ 3. Об'єкти і суб'єкти приватизації   .............    148

§ 4. Порядок і способи приватизації майна державних

підприємств...........................   155

§ 5. Приватизація невеликих державних підприємств

(мала приватизація)   .....................   159

Розділ VIII

ФІНАНСОВА ТА БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

§ 1. Фінанси, їх суть, структура і функції. Фінансова

діяльність суб'єктів господарювання..........    163

§ 2. Поняття банків. Банківська система України   ...    170

§ 3. Правовий статус Державного банку України  ....    173

§ 4. Правове становище комерційних банків   .......    177

§ 5. Кредит, його суть, форми і принципи організації . .    181

 

>>>397>>>

Розділ IX

ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА її РОЛЬ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 1. Місце і роль податків у державному регулюванні

економіки.............................188

§ 2. Поняття, основні елементи податків, їхні види

і функції..............................189

§ 3. Податкова система України.................196

§ 4. Прямі податки..........................203

§ 5. Непрямі податки   ........................215

§ 6. Основні напрямки реформування податкової

системи України   ........................226

Розділ X

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ

§ 1. Поняття і значення фінансового контролю......  230

§ 2. Види і методи фінансового контролю..........  232

§ 3. Органи й організація фінансового контролю

в Україні..............................  237

Розділ XI

ТОВАРНА БІРЖА ЯК ОСОБЛИВИЙ ОБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

§ 1. Біржа, її суть, функції і права   ..............152

§ 2. Організація товарної біржі, її створення і порядок

реєстрації   .............................159

§ 3. Біржовий товар.........................263

§ 4. Біржові угоди і біржові операції на товарній біржі . 264 § 5. Проблеми становлення й удосконалення

функціонування товарних бірж в Україні.......272

Розділ XII

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ФОНДОВІ БІРЖІ ТА ЇХ РОЛЬ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 1. Ринок цінних паперів, його структура

і класифікація..........................  276

§ 2. Фондова біржа, її суть, ознаки й операції    ......  283

§ 3. Цінні папери, їх поняття, види і класифікація . . .  291

Розділ XIII

БАНКРУТСТВО ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ

§ 1. Поняття і суб'єкти банкрутства..............302

§ 2. Провадження в справах про банкрутство.......304

 

>>>398>>>

§ 3. Проблема інтеграції України в світове господарство та державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності    ............................   308

§ 4. Черговість задоволення претензій кредиторів    ...   311

Розділ XIV

ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА ЗАХИСТ

СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ І СПОЖИВАЧІВ

ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

§ 1. Антимонопольне законодавство і його значення . . 314 § 2. Основні поняття, суб'єкти й об'єкти антимонопольно!

політики. Монопольне становище і обмеження

конкуренції   ...........................   315

§ 3. Правове регулювання діяльності природних

монополій    ............................   321

§ 4. Антимонопольний комітет України, його структура,

функції і повноваження...................   324

§ 5. Відповідальність за порушення антимонопольного

законодавства..........................   327

Розділ XV

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ТА ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

В СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 1. Суть, принципи і суб'єкти зовнішньоекономічної

діяльності    ............................   331

§ 2. Види зовнішньоекономічної діяльності........   336

§ 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної

діяльності    ............................   340

§ 4. Правове становище спільних підприємств

і регулювання іноземного інвестування........   343

§ 5. Правове регулювання вільних економічних зон . . . 349 § 6. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічної

діяльності    ............................   351

§ 7. Відповідальність у зовнішньоекономічній

діяльності    ............................    354

Розділ XVI

ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

§ 1. Поняття та зміст господарського договору......   357

§ 2. Форма договору    ........................   360

§ 3. Умови укладення, зміни і розірвання договору   . .   361

§ 4. Види договорів.........................   366

§ 5. Договірні зобов'язання та їх окремі види   ......   374

§ 6. Відповідальність за порушення господарських

зобов'язань............................   384

 

>>>399>>>

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Жук Леонід Аркадійович, Жук Інеса Леонідівна, Неживець Олена Миколаївна

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Навчальний посібник

Відповідальний редактор Джужа Олександр Миколайович

Редактор Вдовиченко Валентина Миколаївна

Коректор Кліменчук Євгенія Василівна

Комп'ютерна верстка: Полончук Микола Андрійович

Дизайн обкладинки: Кочергін Олег Станіславович

Підписано до друку 28.08.2003 р. Формат 84 х 108 V32-

Друк офс. Папір офс. Гарнітура шкільна. Умови, друк. арк. 21,2. Обл.-вид. арк. 20,1.

Зам. 3-2300

Видавництво «Кондор»

Свідоцтво про реєстрацію

ДК№ 1157 від 17.12.2002 р.

ЗАТ"ВІПОЛ",ДК№15 03151, м. Київ, вул. Волинська, 60