ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

 

Передмова

РОЗДІЛ І

Поняття інтелектуальної власності та система її правової охорони

ГЛАВА 1. Інтелектуальна діяльність як об'єкт правової охорони

§ 1. Інтелектуальна діяльність і цивільно-правовий режим охорони та використання її результатів          

Поняття інтелектуальної діяльності та її результату

Функції цивільного права щодо охорони та використання результатів інтелектуальної діяльності та прирівняних до них засобів індивідуалізації

Відображення в загальних нормах цивільного права особливостей інтелектуальної діяльності та її результатів

Спеціальні інститути цивільного права, що опосередковують інтелектуальну діяльність та її результати  

1.5.      Взаємозв'язок спеціальних інститутів цивільного права, що опосередковують інтелектуальну діяльність та її результати

§ 2. Юридична природа права інтелектуальної власності

Поняття інтелектуальної власності

Поняття права інтелектуальної власності

Специфіка права інтелектуальної власності

Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності

Юридична природа інтелектуальної власності

Правова охорона інтелектуальної власності

Інститут виключного права

Строковість права інтелектуальної власності

Специфіка результатів інтелектуальної діяльності

Інтелектуальна та промислова власність

Об'єкти права інтелектуальної власності

Суб'єкти права інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність і зобов'язальне право

2.14. Інтелектуальна власність і поняття володіння та користування

§ 3. Основні інститути права інтелектуальної власності

Загальні положення

Авторське право та суміжні права

Патенти та споріднені поняття

Засоби індивідуалізації товарів і послуг

Нетрадиційні результати інтелектуальної діяльності

ГЛАВА 2. Історія розвитку законодавства про охорону інтелектуальної власності

§ 1. Історія розвитку авторського права

Формування елементів авторського права

Виникнення ідеї охорони авторського права

Статут королеви Анни

Справа «Дональдсон проти Беккета»       

Еволюція авторського права у Франції

Авторське право та філософські концепції Німеччини

Еволюція авторського права в США

Дві системи авторського права

Становлення міжнародної системи охорони авторського права

Авторське право Російської імперії

Авторське право СРСР

Становлення авторського права в Україні

§ 2. Історія розвитку суміжних прав

Механічне відтворення музичних творів

Вплив механічного запису на права артистів-виконавців

Теорії, що прирівнюють права виконавців до авторського права

2.4.      Теорії, що прирівнюють права виконавця до прав особи

Теорії, ґрунтовані на трудовому праві

Автономні теорії

Становлення міжнародної системи охорони суміжних прав

§ 3. Історія розвитку патентного права

Періодизація історії патентного права

Перші привілеї

Особливі привілеї королівської влади Англії

Національні патенти

Інтернаціоналізація промислової власності

Патентне право Російської імперії

Охорона промислових зразків у Російській імперії

Патентне право СРСР

Охорона промислових зразків у СРСР

Останні законодавчі акти СРСР в галузі патентного права       

Становлення патентного права в Україні

§ 4. Історія розвитку законодавства про регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг: становлення права на товарні знаки

Товарні знаки як знаки походження         

Товарні знаки та виробництво товарів для експорту

Товарні знаки та гільдії

Покарання за використання чужого товарного знака

Занепад гільдій

Товарні знаки XIX ст

Необхідність захисту товарних знаків

Формування законодавства США про товарні знаки

Перший європейський закон про товарні знаки

Розвиток права на товарний знак у XX ст

Британський закон і закон Бенілюкса про товарні знаки

4.12.    Становлення міжнародної системи охорони товарних знаків

§ 5. Історія розвитку законодавства про охорону нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності   

Історія охорони наукових відкриттів

Історія охорони компонувань інтегральних мікросхем

Історія охорони сортів рослин, порід тварин (селекційних досягнень)

Історія охорони раціоналізаторських пропозицій

Історія охорони комерційної таємниці

ГЛАВА 3. Система джерел правового регулювання відносин,

 

пов'язаних з охороною і використанням об'єктів інтелектуальної власності

§ 1. Система джерел авторського права: національні джерела

1.1. Конституція України, кодекси України

1.2.      Закон України «Про авторське право та суміжні права»

1.3.Положення авторського права в інших законодавчих актах України

§ 2. Система джерел авторського права: міжнародні джерела

2.1.      Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Бернська конвенція)

2.2.      Всесвітня конвенція про авторське право (Всесвітня конвенція)

Договір ВОІВ про авторське право (ДАП)           

Стандарти Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угоди TRIPS) щодо наявності, обсягу та використання авторських прав 

§ 3. Система джерел суміжних прав: національні джерела суміжних прав

Загальні положення

Закон України «Про авторське право та суміжні права»

3.3.Цивільний кодекс України

§ 4. Система джерел суміжних прав: міжнародні джерела суміжних прав

4.1.      Римська конвенція про охорону інтересів виконавців,

 

виробників фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція)

Женевська конвенція про охорону інтересів виробників

 

фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (Конвенція про фонограми)

Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програми сигналів, що передаються через супутники (Конвенція про супутники)

Договір ВОІВ про виконання і фонограми (ДВФ)          

Стандарти Угоди TRIPS щодо наявності, обсягу та використання суміжних прав

§ 5. Система джерел патентного права: національні джерела

Загальні положення

Цивільний кодекс України

Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»     

5.4.Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»

§ 6. Система джерел патентного права: договори, які встановлюють міжнародну систему охорони         

Паризька конвенція про охорону промислової власності (Паризька конвенція)

Стандарти Угоди TRIPS щодо наявності, обсягу та використання прав на патенти (частина II, розділ 5) і промислові зразки (частина II, розділ 4)

§ 7. Система джерел патентного права: міжнародні договори, що полегшують одержання охорони промислової власності в кількох країнах

Договір про патенту кооперацію (РСТ)

Договір про патентне право (PLT)

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури (Будапештський договір)

Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків       

§ 8. Система джерел патентного права: договори, що запроваджують міжнародні класифікаційні системи

Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію (Угода про МПК)

Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків

§ 9. Національні джерела правового регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг

9.1.      Правове регулювання відносин, пов'язаних із комерційними найменуваннями       

9.2.      Правове регулювання відносин, пов'язаних із торговельними марками

9.3.      Правове регулювання відносин, пов'язаних із географічними зазначеннями

§ 10. Міжнародні джерела правового регулювання засобів

 

індивідуалізації товарів і послуг: договори, що встановлюють міжнародну систему охорони

Паризька конвенція про охорону промислової власності

Мадридська угода про недопущення неправдивих або таких, що вводять в оману, зазначень походження товарів (Мадридська угода)

Найробський договір про охорону олімпійського символу        

10.4.    Договір про закони, що стосуються товарних знаків (TLT)

10.5.    Стандарти Угоди TRIPS щодо наявності, обсягу та

 

використання прав на товарні знаки (частина II, розділ 2) та на географічні зазначення (частина II, розділ 3)

§11. Міжнародні джерела правового регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг: договори, що полегшують одержання охорони промислової власності в кількох країнах

11.1.    Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (Мадридська угода)

Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків

Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження та їхньої міжнародної реєстрації (Лісабонська угода)  125

§ 12. Міжнародні джерела правового регулювання засобів

 

індивідуалізації товарів і послуг: договори, що засновують міжнародні класифікаційні системи       126

12.1.    Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів

і послуг для реєстрації знаків (Ніццька угода)       126

12.2.    Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображальних елементів знаків (Віденська угода)  127

§ 13. Національні джерела правової охорони нетрадиційних

результатів інтелектуальної діяльності       129

Правова охорона наукового відкриття       129

Правова охорона компонувань інтегральних мікросхем ... 129

Правова охорона сортів рослин, порід тварин

 

(селекційних досягнень)      131

Правова охорона раціоналізаторських пропозицій          133

13.5.    Правова охорона комерційної таємниці    134

§ 14. Міжнародні джерела правової охорони нетрадиційних

результатів інтелектуальної діяльності: правова охорона

 

компонування інтегральних мікросхем      138

14.1.    Вашингтонський договір про інтелектуальну

 

власність на інтегральні мікросхеми

(Вашингтонський договір)   138

14.2.Стандарти Угоди TRIPS щодо наявності, обсягу та використання прав інтелектуальної власності на топології інтегральних мікросхем (частина II, розділ 6)

§ 15. Міжнародні джерела правової охорони нетрадиційних

 

результатів інтелектуальної діяльності: правова охорона

 

сортів рослин, порід тварин (селекційних досягнень)      140

§ 16. Міжнародні джерела правової охорони нетрадиційних

 

результатів інтелектуальної діяльності: правова охорона

 

комерційної таємниці           142

Паризька конвенція про охорону промислової

 

власності (Паризька конвенція)      142

Стандарти Угоди TRIPS щодо наявності,

 

обсягу та використання прав на закриту інформацію

 

(частина II, розділ 7) 143

РОЗДІЛ II

Авторське право та суміжні права

 

ГЛАВА 4. Об'єкти авторського права       145

§ 1. Поняття й ознаки об'єкта авторського права 145

Поняття об'єкта авторського права            145

Ознаки об'єкта авторського права  146

Відтворюваність твору         147

Сприйняття твору    148

Ідеї твору       149

Призначення твору  149

Цінність твору           150

Правове значення окремих елементів твору         150

§ 2. Види об'єктів авторського права          150

Твори, що є об'єктами авторського права 150

Твори, які не є об'єктами авторського права        166

ГЛАВА 5. Суб'єкти авторського права      169

§ 1. Загальні положення      169

Первинні та похідні суб'єкти авторського права  169

Суб'єкти авторських прав за законом і договором           169

Малолітні та неповнолітні як суб'єкти авторських

прав    170

1.4.      Вітчизняні й іноземні громадяни як суб'єкти

 

авторських прав        170

§ 2. Автори твору     170

Виникнення авторських прав у творця твору      170

Упорядники як суб'єкти авторського права          171

Перекладачі як суб'єкти авторського права           171

Співавторство           171

§ 3. Інші суб'єкти авторського права          174

Суб'єкти службового твору 174

Спадкоємці автора   174

Правонаступники автора    175

Організації колективного управління

майновими правами            176

ГЛАВА 6. Права авторів      178

§ 1. Загальні положення      178

Зміст авторського права      178

Види авторських прав         178

§ 2. Особисті немайнові права авторів      179

Природа особистих немайнових прав       179

Ознаки особистих немайнових прав         179

Право авторства       180

Право на авторське ім'я       181

Право на оприлюднення твору та на його

відкликання   183

2.6.      Право на захист репутації автора   185

§ 3. Майнові права авторів  186

Загальні положення  186

Право на відтворення          188

Право на розповсюдження 190

Право на прокат       190

Право на надання в тимчасове користування      191

Право на імпорт        192

Право на публічний показ   192

Право на публічне виконання        193

Право на передачу в ефір і сповіщення

для загального відома по кабелю    194

Право на доведення до загального відома            195

Право на ретрансляцію        196

Право на переклад    196

Право на переробку  196

Право доступу до твору образотворчого мистецтва        197

Право слідування      197

Інші права автора     198

§ 4. Вільне використання творів     199

Загальні положення  199

Використання з виплатою винагороди:

ліцензії за законом    199

Приватна копія. Особисте використання  200

Відтворення примірників твору для навчання     202

Цитування     205

Використання з інформаційною метою     206

Твори, що їх вважають частиною громадських заходів ... 207

Використання для судового й адміністративного

 

провадження 207

4.9.      Інші випадки вільного та безоплатного використання .... 207

 

§ 5. Строк дії авторського права     209

Підстави для обмеження строку охорони майнового

 

права автора  209

Строки правової охорони    210

Перехід творів у суспільне надбання          211

ГЛАВА 7. Передання майнових авторських прав           212

§ 1. Розпорядження майновими авторськими правами  212

Автор — твір — користувач           212

Матеріально-правові вимоги до договорів           212

Передання та перехід майнових авторських прав            213

Еволюція договірних відносин в Україні

в галузі авторського права   213

§ 2. Авторський договір       215

Поняття авторського договору       215

Класифікація авторських договорів            215

Передача майнових прав за авторським договором        216

Умови авторського договору          216

Зміст авторського договору 218

Відповідальність сторін за порушення авторського

 

договору        220

Припинення дії авторського договору       221

ГЛАВА 8. Суміжні права     223

§ 1. Загальні положення про суміжні права          223

Різновиди суміжних прав    223

Необхідність охорони прав виконавців     223

Необхідність охорони прав виробників фонограм,

 

відеограм       224

Необхідність охорони прав організацій мовлення           224

Сфера дії суміжних прав в Україні  225

Виникнення суміжних прав            225

Строк дії суміжних прав       226

Вільне використання об'єктів суміжних прав       226

Використання фонограм або відеограм,

 

опублікованих із комерційною метою       227

§ 2. Права виконавця           229

2.1.      Особисті немайнові права виконавця       229

Майнові права виконавця   230

Випадки, на які виключне право виконавця

не поширюється       236

Вичерпання прав виконавця          236

Передання виключних прав виконавця    236

§ 3. Права виробників фонограм або відеограм     237

Визначення виробника фонограми або відеограми         237

Права виробника фонограми або відеограми

та охорона авторських прав і прав виконавців     237

Виключні права виробника фонограми або відеограми  238

Вичерпання та передання виключних прав

виробника фонограми         241

§ 4. Права організацій мовлення    241

Загальні положення  241

Виключні права організації мовлення        241

ГЛАВА 9. Колективне управління авторським правом

і суміжними правами           245

§ 1. Поняття колективного управління та його роль

у здійсненні авторського права і суміжних прав   245

Поняття колективного управління 245

Особливості колективного управління      245

Основні сфери колективного управління  245

Повне колективне управління        246

Неповне колективне управління    246

Види організацій колективного управління          246

Форми організацій колективного управління       247

§ 2. Механізм створення, функції й обов'язки організацій

колективного управління правами 247

Механізм створення організацій колективного

 

управління правами 247

Специфіка організацій колективного управління 248

Керівництво та контроль за діяльністю

організацій колективного управління        248

2.4.      Повноваження організацій колективного управління

 

правами         248

2.5.      Організації колективного управління правами

та користувачі           249

2.6.      Функції організацій колективного управління

правами         249

Обов'язки організацій колективного управління

 

правами         250

Права володільців авторських і суміжних прав

 

та іноземних організацій колективного управління

правами         250

2.9.      Контроль за діяльністю організацій колективного

 

управління правами 251

ГЛАВА 10. Захист авторських і суміжних прав    253

§ 1. Порушення авторських та суміжних прав      253

Охорона — захист — порушення   253

Порушник авторських і суміжних прав      253

Категорії порушників авторських і суміжних прав           253

Порушення, що дають підстави для судового захисту     254

Види порушень авторських і суміжних прав         255

Втрата права на захист порушених прав   255

Порядок і основні форми захисту авторських

і суміжних прав         255

1.8.      Юрисдикційна форма захисту авторських

і суміжних прав         255

1.9.      Загальний порядок захисту порушених

авторських і суміжних прав 256

1.10.    Спеціальний порядок захисту порушених

авторських і суміжних прав 256

1.11.    Неюрисдикційна форма захисту

авторських і суміжних прав 256

§ 2. Способи цивільно-правового захисту авторських

і суміжних прав         257

Способи захисту цивільних прав та інтересів      257

Визнання авторських і суміжних прав       257

Відновлення становища, що існувало до порушення

 

права  258

Припинення дій, що порушують право

або створюють загрозу його порушення   258

Примусове виконання обов'язку в натурі  258

Відшкодування збитків         259

Стягнення незаконно одержаного доходу 259

Виплата компенсації            259

2.9.      Компенсація моральної шкоди       260

Припинення або зміна правовідносин      261

Визнання недійсним рішення органу державного

 

управління або органу місцевого самоврядування,

яке не відповідає законодавству     261

§ 3. Адміністративна та кримінальна відповідальність

за порушення авторських і суміжних прав            261

Адміністративна відповідальність  261

Адміністративна відповідальність за порушення

 

авторських і суміжних прав 262

Адміністративна відповідальність за демонстрування

 

фільмів без прокатного посвідчення          262

Адміністративна відповідальність

за розповсюдження фільмів шляхом виготовлення

 

фільмокопій без прокатного посвідчення  262

Адміністративна відповідальність за порушення

 

умов розповсюдження та демонстрування фільмів,

 

передбачених прокатним посвідченням   263

Адміністративна відповідальність за недотримання

 

квоти демонстрування національних фільмів

при використанні національного екранного часу            263

Адміністративна відповідальність за незаконне

 

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів,

 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних            263

Адміністративна відповідальність за порушення

 

законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт

 

дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт

 

обладнання чи сировини для їх виробництва      264

Накладення штрафу на порушника авторських

і суміжних прав         264

Конфіскація творів і об'єктів суміжних прав          265

Кримінальна відповідальність за порушення

 

авторського права та суміжних прав         265

Кримінальна відповідальність за незаконне

 

виготовлення, використання або збут незаконно

 

виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного

 

збору чи контрольних марок           266

Кримінальна відповідальність за незаконне

 

виготовлення контрольних марок, а також підробку,

 

використання або збут незаконно виготовлених, одержаних

 

чи підроблених контрольних марок для маркування

 

упаковок примірників аудіовізуальних творів і фонограм .... 266

РОЗДІЛ III Патентне право

ГЛАВА 11. Об'єкти патентного права      268

§ 1. Поняття й ознаки винаходу     268

Поняття винаходу     268

Об'єкт винаходу        269

Продукт як об'єкт винаходу 269

Процес як об'єкт винаходу  270

Об'єкти, які не визнають винаходами       270

Новизна         271

Винахідницький рівень        272

Придатність для промислового використання     273

§ 2. Поняття й ознаки корисної моделі      274

Поняття корисної моделі     274

Корисні моделі та винаходи і промислові зразки 275

Корисна модель як об'єкт українського патентного

права  275

Специфіка охорони корисних моделей     276

Об'єкт корисної моделі        276

Новизна корисної моделі     277

Придатність для промислового використання     277

§3. Поняття й ознаки промислового зразка           278

Поняття промислового зразка        278

Придатність промислового зразка для набуття права

 

інтелектуальної власності на нього            278

Об'єкт промислового зразка           279

Промисловий зразок і твір декоративно-прикладного

 

мистецтва      279

Розмежування промислових зразків і винаходів  279

Промисловий зразок і торговельна марка 280

Розмежування промислових зразків і корисних моделей ... 280

Новизна промислового зразка        280

ГЛАВА 12. Суб'єкти патентного права     283

§ 1. Автори винаходів, корисних моделей,

промислових зразків            283

Суб'єкти відносин, пов'язаних зі створенням,

 

реєстрацією та використанням об'єктів патентного права         283

Автор технічного та художньо-конструкторського

 

рішення          283

Рівність у правах та обов'язках. Представництво 284

Співавторство           284

§ 2. Патентоволодільці         285

Поняття патентоволодільця            285

Право винахідника або автора промислового зразка

та його роботодавця на спільне одержання патенту       285

Співволодільці патенту        287

Іноземні патентоволодільці 287

§ 3. Спадкоємці          287

Спадкоємці як суб'єкти патентного права 287

Спадкування патентних прав         287

Співспадкоємці патенту      288

Оформлення спадкових прав у галузі патентного права 288

§ 4. Патентне відомство      288

§ 5. Апеляційна палата        289

§ 6. Представники у справах інтелектуальної власності

(патентні повірені)    290

Функції патентного повіреного      290

Поняття патентного повіреного в Україні 291

Вимоги до атестації патентних повірених в Україні        291

Права патентного повіреного         291

Обов'язки патентного повіреного  292

Всеукраїнська асоціація

патентних повірених           292

ГЛАВА 13. Оформлення патентних прав             294

§ 1. Загальні положення      294

1.1.      Офіційне визнання розробки об'єктом патентного

права  294

Порядок оформлення патентних прав       294

Особливі збори за патентування

об'єктів патентного права   294

Розгляд заявки за участю заявника 295

Право першого заявника     295

Стадії оформлення патентних прав           295

§ 2. Складання та подання заявки  295

Поняття заявки на видачу патенту 295

Вимога єдності заявки         296

Дата подання заявки            296

Міжнародна заявка   296

Склад заявки 297

Документ про сплату збору 300

§ 3. Розгляд заявки в патентному відомстві          300

Статус експертизи заявки    300

Права заявника         301

Надання додаткових матеріалів      301

Експертиза додаткових матеріалів  302

Формальна експертиза заявки        302

Здійснення формальної експертизи заявки           303

Рішення за результатами формальної експертизи 303

Відстрочена експертиза       303

Відкликання заявки  304

 

Поділ заявки  304

Перетворення заявки           304

Конфіденційність заявки      304

Умови тимчасової чинності майнових прав на винахід 305

Інформаційний пошук          305

Експертиза заявки по суті    305

Право на пріоритет  305

Подання заяви на пріоритет           306

Заявления пріоритету кількох попередніх заявок 306

Подання заперечення до Апеляційної палати      307

Перевірка патентоздатності заявленої розробки   307

Результати експертизи по суті        307

§ 4. Видача патенту  308

Державна реєстрація права на винахід, корисну модель,

 

промисловий зразок 308

Публікація про державну реєстрацію права на винахід,

 

корисну модель, промисловий зразок       308

Оскарження рішення за заявкою    308

Видача патенту         309

§ 5. Особливості патентного права в Україні на секретний

винахід і секретну корисну модель 309

5.1.      Віднесення інформації, яку містить заявка,

до державної таємниці         309

5.2.      Віднесення заявленого винаходу та корисної моделі

до державної таємниці         310

Розсекречення секретного винаходу та секретної

 

корисної моделі         311

Інші особливості охорони секретного винаходу

та секретної корисної моделі           311

ГЛАВА 14. Права авторів винаходів, корисних моделей

і промислових зразків. Передання майнових прав          314

§ 1. Особисті немайнові права на винахід, корисну модель,

промисловий зразок 314

Юридична природа особистих немайнових прав           314

Право авторства       314

Право на авторське ім'я       315

Право на захист репутації автора   316

§ 2. Майнові права на винахід, корисну модель,

промисловий зразок 316

Патент як форма охорони винаходів, корисних

 

моделей, промислових зразків        316

Юридична природа патенту           316

Підстави для набуття права на винахід, корисну

модель, промисловий зразок          317

Умови видачі патенту          318

Характер прав патентоволодільця 318

Майнові права на винахід, корисну модель,

 

промисловий зразок відповідно до Цивільного кодексу

 

України          318

Право на використання винаходу, корисної моделі,

 

промислового зразка            319

Право розпоряджатися майновими правами

на об'єкти патентного права           319

2.9.      Відступлення патентних прав        319

2.10.    Види договорів про розпорядження

майновими правами на об'єкти патентного права          320

Строк чинності майнових прав на винахід           323

Строк чинності майнових прав на корисну модель        323

Строк чинності майнових прав на промисловий зразок.... 324

Винятки з майнових прав на винахід,

корисну модель, промисловий зразок       324

§ 3. Обов'язки патентоволодільця  327

Поняття зборів          327

Збір за подання заявки         327

Збір за проведення експертизи заявки

на винахід по суті     327

Збір за видачу патенту         328

Річний збір     328

Використання винаходу, корисної моделі 329

Використання промислового зразка          329

Використання патентоволодільцем винаходу,

корисної моделі, промислового зразка      330

3.9.      Умови надання примусової ліцензії           330

3.10.    Маркування запатентованих винаходів    330

§ 4. Дострокове припинення чинності прав на винахід,

 

корисну модель, промисловий зразок та визнання

 

їх недійсними            331

4.1.      Дострокове припинення чинності майнових прав

на винахід, корисну модель, промисловий зразок           331

Відновлення чинності достроково припинених

 

виключних майнових прав на винахід, корисну модель,

 

промисловий зразок 331

Визнання прав на винахід, корисну модель,

 

промисловий зразок недійсними   331

Правові наслідки припинення чинності

 

виключних майнових прав на винахід, корисну модель,

 

промисловий зразок 332

ГЛАВА 15. Захист прав на винахід, корисну модель,

промисловий зразок 334

§ 1. Порушення прав на винахід, корисну модель,

промисловий зразок 334

Порушення права авторства           334

Порушення права на подання заявки на видачу патенту            334

Порушення права на авторське ім'я           334

Неправомірне використання винаходу, корисної

моделі, промислового зразка, захищених патентом         335

Порушення ліцензійного договору 335

Позадоговірне порушення патентних прав           335

Заміна одних ознак іншими в запозиченому об'єкті

 

патентного права     336

1.8.      Кримінально-правові порушення   336

§ 2. Способи захисту прав   336

Захист прав на винахід, корисну модель,

 

промисловий зразок 336

Способи захисту прав на винахід, корисну модель,

 

промисловий зразок 337

Адміністративний порядок захисту           337

Цивільно-правові засоби захисту прав      338

Кримінальна відповідальність за порушення прав           339

РОЗДІЛ IV

Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг

ГЛАВА 16. Правове регулювання комерційного

(фірмового) найменування  341

§ 1. Поняття й ознаки комерційного (фірмового)

найменування           341

Значення комерційного найменування     341

Поняття комерційного найменування       342

Комерційні найменування та торговельні марки 342

Вимоги до комерційного найменування   343

Структура комерційного найменування    344

Істинність комерційного найменування    344

Виключність комерційного найменування           345

Постійність комерційного найменування  345

Суб'єкти права на комерційні найменування       345

§ 2. Зміст права на комерційне найменування     346

Суть права на комерційне найменування 346

Характеристика суб'єктивного права

на комерційне найменування         346

Майнові права на комерційне найменування      347

Відступлення права на комерційне найменування          347

Надання дозволу на використання комерційного

 

найменування           348

Припинення права на комерційне найменування           348

§ 3. Захист права на комерційне найменування   349

Поняття захисту права на комерційне найменування     349

Форми захисту права на комерційне найменування       349

Способи захисту права на комерційне найменування    350

Кримінальна відповідальність за порушення

права на комерційне найменування          350

ГЛАВА 17. Правова охорона торговельної марки           353

§ 1. Поняття й ознаки торговельної марки            353

Поняття торговельної марки           353

Функції торговельних марок           353

Способи ідентифікації! товарів і послуг     354

Підгрупи торговельних марок         355

Торговельна марка та географічна назва   355

Колективна марка    356

Асоціативна марка   356

Індивідуальна торговельна марка   356

Регіональна торговельна марка      356

 

Міжнародна марка    357

Описова марка          357

Похідна торговельна марка 357

Добре відома марка  357

Сильна та слабка торговельні марки         359

Конфліктуюча торговельна марка  359

Тотожна торговельна марка            360

Схожість торговельних марок         360

Торговельна марка, схожа настільки,

що її можна сплутати з іншими марками   360

Торговельна марка спільного володіння   361

Розмивання (ослаблення) торговельної марки     361

Мотив торговельної марки  361

Елемент торговельної марки           361

Юридично-правова природа торговельної марки           362

Ознаки торговельних марок           363

Суб'єкти прав на торговельні марки          363

§ 2. Правова охорона торговельних марок           363

Охороноздатність торговельної марки      363

Обсяг правової охорони

торговельної марки  364

Розрізняльна здатність торговельної марки          365

Підстави для відмови в наданні правової охорони          365

Позначення, які не можуть бути зареєстровані

як торговельні марки            366

Охорона прав на добре відому марку        367

Охорона прав споживача    367

Охорона від недобросовісної конкуренції  368

§ 3. Оформлення прав на торговельну марку       368

Набуття права на торговельну марку         368

Реєстрація торговельної марки       369

Прийняття рішення про реєстрацію торговельної

марки  369

Заявка на реєстрацію марки для товарів і послуг 370

Перша заявка на реєстрацію торговельної марки 370

Право пріоритету на торговельну марку   370

Виставковий пріоритет торговельної марки         371

Незалежність реєстрації торговельних марок       371

            Дата реєстрації торговельної марки           371

Експертиза заявки на реєстрацію торговельної марки .... 372

Відмова в реєстрації торговельної марки   373

Відхилення заявки на реєстрацію торговельної марки.... 373

Відкликання заявки на реєстрацію торговельної марки 374

Оскарження рішення про заявку на реєстрацію

 

торговельної марки  375

Відступлення права за заявкою на реєстрацію

 

торговельної марки  375

Зареєстрована торговельна марка  375

Володілець реєстрації торговельної марки

 

(свідоцтва)     376

Реєстр торговельних марок 376

Втрата чинності реєстрації торговельної марки   376

Видача свідоцтва      377

Поновлення реєстрації торговельної марки          378

Пільговий строк для поновлення реєстрації

 

торговельної марки  378

Недійсність реєстрації торговельної марки           378

Національна заявка на реєстрацію торговельної

марки  378

Міжнародна реєстрація марки        379

Дата міжнародної реєстрації марки            379

Володілець міжнародної реєстрації марки 379

Попереджувальне маркування        379

§ 4. Права, що випливають зі свідоцтва на торговельну

марку  380

Майнові права на торговельну марку        380

Право на заборону використовувати торговельну марку .... 381

Право попереднього користувача на торговельну марку .. 381

Передання права власності на торговельну марку           382

Ліцензування торговельної марки  382

Використання необтяжливої марки           384

4. 7. Обмеження прав володільця торговельної марки    385

4.8.      Використання торговельних марок щодо товару,

який частково втратив свої властивості    385

4.9.      Використання торговельних марок у рекламі

 

порівняльного характеру     385

§ 5. Захист прав на торговельну марку      386

Порушення прав на торговельну марку     386

Способи захисту прав на торговельну марку       387

Як завадити іншим особам використовувати

 

торговельну марку    387

Заходи проти «розмивання» торговельної марки 388

Цивільно-правові засоби охорони торговельних марок  389

Засоби адміністративного характеру          391

Кримінально-правові засоби охорони торговельних

 

марок  392

Судова практика України про захист прав

'на торговельні марки          393

ГЛАВА 18. Правова охорона географічного зазначення 395

§ 1. Поняття географічного зазначення та його ознаки   395

Поняття географічного зазначення 395

Природні умови та людський фактор        395

Географічні зазначення та торговельні марки       396

Географічні зазначення та комерційні найменування      397

Від зазначення джерела до спеціальних термінів 398

Ознаки географічних зазначень      398

Види географічних зазначень          399

Функції географічних зазначень      400

§ 2. Охорона прав на географічне зазначення      401

Суб'єкти права на географічне зазначення            401

Надання правової охорони географічним зазначенням   401

Умови надання правової охорони 402

Охорона однакових і омонімічних географічних

 

зазначень       402

Підстави для відмови в наданні

правової охорони географічному зазначенню      402

§ 3. Порядок реєстрації географічного зазначення

та (або) права на нього        403

Право на реєстрацію географічного зазначення   403

Право на використання зареєстрованого

 

географічного зазначення    403

Подання заявки на реєстрацію географічного зазначення .. 403

Експертиза заявки    405

Додаткові матеріали на запит закладу експертизи           405

Відмова в реєстрації 405

Публікація відомостей про заявку   406

Подання заперечення          406

Відкликання заявки  407

3.10.Оскарження рішення за заявкою       

Реєстрація географічного зазначення         408

Видача свідоцтва на право використання

 

зареєстрованого географічного зазначення           409

Реєстрація географічного зазначення

в іноземних державах          409

§ 4. Права та обов'язки, що випливають з реєстрації

географічного зазначення    410

Права на географічне зазначення   410

Чинність прав, що випливають із реєстрації

 

географічного зазначення    410

Використання географічного зазначення  410

Попереджувальне маркування        410

Обмеження прав володільця свідоцтва     411

4.6.      Обов'язки володільця свідоцтва     411

§ 5. Порядок визнання недійсною та припинення правової

охорони географічного зазначення 411

Підстави для визнання недійсною та припинення

 

правової охорони географічного зазначення        411

Визнання реєстрації географічного зазначення

 

недійсною      411

Припинення дії реєстрації географічного зазначення      412

Порядок визнання недійсною та припинення дії

 

реєстрації географічного зазначення          412

§ 6. Захист прав на географічне зазначення          413

Порушення прав на використання географічного

 

зазначення     413

Випадки, які не є порушенням прав володільця

 

свідоцтва       413

Способи захисту прав          414

РОЗДІЛ V

Правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності

ГЛАВА 19. Правова охорона наукового відкриття          416

§ 1. Поняття й ознаки наукового відкриття           416

Поняття наукового відкриття          416

Відкриття й винаходи          417

Необхідність і способи правового регулювання

 

наукового відкриття 418

Закономірність як об'єкт наукового відкриття       418

Властивість матеріального світу як об'єкт наукового

 

відкриття        419

Явище матеріального світу як об'єкт наукового

 

відкриття        420

Вирішення завдання пізнання         420

Новизна як ознака наукового відкриття     421

Пріоритет наукового відкриття       421

 

Масштабність наукового відкриття            421

Достовірність відкриття       421

Споживча вартість наукових відкриттів    422

Положення, невідповідні вимогам,

які висувають до відкриття  422

1.14.    Можливі принципи спеціальної

правової охорони наукових відкриттів      423

§ 2. Суб'єкти права на відкриття    423

Специфіка відкриття 423

Автори як суб'єкти права на відкриття      424

Спадкоємці як суб'єкти права

на відкриття   424

2.4.      Співавтори як суб'єкти права

на відкриття   424

2.5.      Наукові установи як суб'єкти наукового відкриття           424

§3. Оформлення права на відкриття          425

Складання та подання заявки         425

Попередня експертиза заявки         425

Наукова перевірка заявки    426

Основні цілі системи державної експертизи

та реєстрації наукових відкриттів   426

Вимоги до системи реєстрації й охорони наукових

 

відкриттів       427

Визнання або невизнання заявленого положення

 

відкриттям     427

3.7.      Видача диплома на відкриття         427

§ 4. Права авторів відкриттів          428

Особисті немайнові права авторів відкриттів       428

Засвідчення права на відкриття      428

Право авторів відкриттів на винагороду   429

§ 5. Захист прав на наукові відкриття        429

Функції правової охорони наукових відкриттів    429

Захист прав авторів відкриттів у СРСР     429

ГЛАВА 20. Правова охорона компонування

інтегральної мікросхеми       431

§ 1. Загальні положення про компонування

інтегральної мікросхеми       431

Поняття інтегральної мікросхеми   431

Поняття компонування ІМС           432

Характеристика ознак компонування ІМС           432

§ 2. Суб'єкти права на компонування ІМС           433

Загальні положення  433

Поняття автора компонування ІМС          433

Співавторство на компонування ІМС       433

Роботодавець (замовник) як суб'єкт права

на компонування ІМС         434

2.5.      Спадкоємці автора компонування ІМС     434

§ 3. Права авторів та інших правоволодільців

компонування ІМС  434

Загальні положення  434

Особисті немайнові права авторів

компонувань ІМС та інших правоволодільців      434

3.3.      Майнові права авторів компонувань ІМС

та інших правоволодільців  435

§ 4. Право на реєстрацію компонування ІМС та його захист .... 436

Порядок реєстрації компонування ІМС     436

Засвідчення права інтелектуальної власності

на компонування ІМС         438

Визнання реєстрації компонування ІМС недійсною       438

Обов'язки володільців прав на зареєстроване

 

компонування ІМС  438

Передання прав на використання компонування ІМС   439

Використання зареєстрованого компонування ІМС

без дозволу володільця прав на нього       440

4.7.      Дії, які не визнають порушенням прав

на зареєстроване компонування ІМС        441

Порушення прав володільця зареєстрованого

 

компонування ІМС  442

Способи захисту прав          442

ГЛАВА 21. Правова охорона раціоналізаторських

пропозицій    444

§ 1. Поняття й ознаки раціоналізаторської пропозиції      444

1.1. Поняття раціоналізаторської пропозиції         444

1.2. Ознаки раціоналізаторської пропозиції          444

§ 2. Права на раціоналізаторські пропозиції          446

Суб'єкти права на раціоналізаторську пропозицію          446

Права суб'єктів права на раціоналізаторську

 

пропозицію   447

2.3.      Захист прав авторів раціоналізаторських пропозицій     447

§ 3. Оформлення права на раціоналізаторську пропозицію .... 448

3.1.      Нормативно-правове регулювання оформлення права

на раціоналізаторську пропозицію 448

3.2.      Процедура оформлення права

на раціоналізаторську пропозицію 449

3.3.      Видача свідоцтва на раціоналізаторську пропозицію      450

§4. Використання раціоналізаторської пропозиції           450

Дата початку використання раціоналізаторської

 

пропозиції      450

Порядок виплати винагороди за раціоналізаторські

 

пропозиції      451

Підстави для виплати підприємством винагороди

 

авторам раціоналізаторської пропозиції    452

ГЛАВА 22. Правова охорона сортів рослин

і порід тварин (селекційних досягнень)     453

§ 1. Поняття й ознаки сорту рослин, породи тварин      453

Поняття селекційного досягнення  453

Ознаки охороноздатності сорту рослин, породи тварин. 453

Вирішення конкретного практичного завдання   453

Поняття сорту рослин          453

Поняття породи тварин       454

Новизна сорту рослин, породи тварин     454

Вирізняльність сорту рослин, породи тварин      455

Однорідність сорту рослин, породи тварин         455

Стабільність сорту рослин, породи тварин          456

§ 2. Суб'єкти права на сорт рослин, породу тварин        456

Види суб'єктів права на сорт рослин, породи тварин     456

Поняття автора сорту рослин, породи тварин     456

Роботодавець як суб'єкт права на сорт рослин, породу

 

тварин            457

Спадкоємці автора сорту рослин, породи тварин           457

2.5.      Інші суб'єкти права на сорт рослин, породу тварин        457

§ 3. Оформлення права на сорт рослин, породу тварин              458

3.1. Загальні положення й особливості оформлення прав          458

Складання та подання заявки на видачу патенту            458

Проведення формальної експертизи          459

Проведення кваліфікаційної експертизи    459

Державна реєстрація сорту рослин, породи тварин і

 

права на сорт, породу          459

Видача документів про права на сорт, породу     460

§ 4. Права авторів сорту рослин, породи тварин

і патентоволодільців 460

Види прав на сорт рослин, породу тварин           460

Майнові права на сорт рослин, породу тварин,

 

засвідчені патентом  460

Права авторів сорту рослин, породи тварин        461

Права, пов'язані зі створенням сорту рослин, породи

 

тварин            461

Права, пов'язані з офіційним визнанням сорту рослин,

 

породи тварин охороноздатними  461

Права, пов'язані з використанням сорту рослин,

породи тварин          462

Права патентоволодільців на сорт рослин, породу

 

тварин            462

Обов'язки володільців патенту на сорт рослин,

породу тварин          463

4.9.      Тимчасова правова охорона сорту рослин, породи

 

тварин            463

4.10.    Строк чинності майнових прав на сорт рослин,

породу тварин          464

4.11.    Дострокове припинення майнових прав

на сорт рослин          464

§ 5. Захист прав на сорт рослин, породу тварин 465

Захист прав селекціонерів і патентоволодільців   465

Захист прав на сорти рослин в Україні     465

ГЛАВА 23. Правова охорона комерційної таємниці        468

§ 1. Поняття й ознаки комерційної таємниці        468

Поняття комерційної таємниці       468

Види інформації, що не можуть становити

комерційну таємницю         468

Строк дії охорони прав на комерційну таємницю           469

Комерційна таємниця та дотримання формальностей    469

Вимоги до комерційної таємниці   469

Основи охорони комерційної таємниці     470

Ознаки комерційної таємниці         470

§ 2. Суб'єкти права на комерційну таємницю      471

§ 3. Права на комерційну таємницю          472

Суть права на комерційну таємницю        472

Види майнових прав на комерційну таємницю   472

Володілець майнових прав на комерційну таємницю     472

Передання права на інформацію, що містить

 

комерційну таємницю         473

Збереження комерційної таємниці при припиненні

 

договору        474

Права роботодавця за відсутності трудового контракту із

 

працівником  474

Можливості та межі охорони комерційної

таємниці за трудовим контрактом  474

3.8.      Припинення права на комерційну таємницю      475

§ 4. Охорона прав на комерційну таємницю        475

Правомірні способи одержання комерційної таємниці... 475

Неправомірні способи одержання комерційної

таємниці        476

Охорона комерційної таємниці суб'єктом

 

підприємницької діяльності 477

Охорона комерційної-таємниці від третіх осіб      478

Охорона комерційної таємниці органами державної

 

влади  480

Охорона комерційної таємниці від іноземних держав     480

Захист прав володільців комерційної таємниці    480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко

 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

Навчальний посібник

 

Шеф-редактор

В. С КОВАЛЬСЬКИЙ, кандидат юридичних наук

 

Юрінком Інтер —редакція наукової та навчальної літератури

 

Редактор 7! С. Мачинська

Комп'ютерний набір Л. М. Сисоєва

Комп'ютерна верстка О. М. Коваленко

Художнє оформлення М. П. Черненко

 

Підписано до друку 15.10.2004. Формат 84x108/32. Друк офсетний . Папір офсетний № 1. Гарн. Petersburg. Умови, друк. арк. 26,88. Обл.-вид. арк. 25,25.

Наклад 5 000 прим. Зам. № 4— 172. Ціна договірна.

 

Оригінал-макет виготовлено комп'ютерним центром СП «Юрінком Інтер»

 

(Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготівників

і розповсюджувачів видавничої продукції—

серія ДК№ 19 від 20.03.2000.)

 

З питань придбання літератури звертатися до видавництва «Юрінком Інтер» за адресою: 04209, Київ-209, вул. Героїв Дніпра, 31-6; тел. 411-64-03

 

Виготовлено в ЗАТ «Київська книжкова фабрика»

03151, Київ-151, вул. Ушинського, 40.

Свідоцтво: серія ДК № 787 від 28.01.2002 р.