ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підручник для студентів неюрид. вузів. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - С. 30-34.

Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів. - 2-е вид., перероб. та допов. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - С. 50-65.

Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник для студентів юрид. вузів і ф-тів ун-тів. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - С 8-15.

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Россий­ской Федерации: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК «Вел-6и», 2004. - С. 34-63.

Введение в интеллектуальную собственность. - ВОИС, 1998. -С. 17-25.