ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів. - 2-е вид., перероб. та допов. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - С. 24-87.

Підопригора О. А. Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник для студентів юрид. вузів і ф-тів ун-тів. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - С 3-20.

Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. -Наук.-практ. вид.: У 4-х т. - Т. 1: Право інтелектуальної власності. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. - С. 17-28.

Гражданское право: В 2-х т. - Т. 1: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. —

М.: БЕК, 2003. - С. 623-637.

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК «Велби», 2004. -С. 9-33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ ПЕРЕВІРЕНО