3.4. Засоби індивідуалізації товарів і послуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

 

Торговельні марки. Ідея торговельної марки не є новою. Про­тягом багатьох століть купці та промисловці роблять на своїх ви­робах спеціальні позначки, що відрізняють їх від продукції кон­курентів. Втім тривалий час використання торговельних марок було прив'язане лише до певних видів товарів, які продавали да­леко від місць виготовлення. Значну частину товарів використо­вували на місці, отже, вони не потребували торговельних марок. Торговельні марки у їх сучасному розумінні вперше з'явили­ся у XVIII ст. внаслідок розвитку міжнародних зв'язків і прий­няття законів, що гарантували свободу торгівлі та промисловості. Швидке зростання обсягів внутрішньої та міжнародної торгівлі зумовило ширше використання торговельних марок як засобів пізнання та розрізнення товарів в інтересах виробників, торгівців і споживачів.

Комерційні (фірмові) найменування. Комерційні найменуван­ня містять назву, терміни або найменування, які засвідчують ха­рактер діяльності фірми та допомагають відрізнити її від інших виробників.

У той час як торговельні марки допомагають відрізнити това­ри та послуги певного виробника, найменування фірми ідентифі­кує будь-яке підприємство безвідносно до товарів і послуг, реалі­зовуваних ним на ринку, і засвідчує репутацію відповідної фірми. Комерційне найменування є цінним активом останньої, а також джерелом корисної інформації для споживачів.

Охорона найменувань відповідає інтересам як виробників, так і споживачів, однаковою мірою зацікавлених у наявності право­вих інструментів, що запобігають використанню комерційного найменування способами, які вводять в оману або призводять до плутанини.

Географічні зазначення. Зазначення походження та наймену­вання місця походження, відомі як географічні зазначення, є од­ним із видів комерційних позначень.

Зазначення походження - це найменування, вираз або знак, який вказує на те, що виріб або послуга має своє позначення у країні, регіоні або конкретному місці. Як правило, використання неправдивих або таких, що вводять в оману, зазначень походжен­ня є протиправним.

Географічне зазначення служить для позначення виробу, ха­рактерні риси якого є виключно або в основному наслідком гео­графічного оточення, природного і (або) людського фактору. Вживання географічного зазначення є правомірним тільки для певного кола осіб і підприємств, розташованих у відповідному географічному районі, і тільки у зв'язку з конкретними вироба­ми, що походять звідти.