ПЕРЕДМОВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

 

Пропонований навчальний посібник присвячений національним і міжнародним аспектам права інтелектуальної власності. Автори мали не меті системно викласти питання правової охорони інтелек­туальної власності.

У розділі І посібника, що має загальний характер, детально розкрито поняття інтелектуальної власності, визначено його складові частини та відмінності від споріднених правових категорій. З огляду на інтерес студентів до історичних і міжнародних питань права інтелектуаль­ної власності окремі глави розділу присвячені історії розвитку зако­нодавства про інтелектуальну власність та системі національних і міжнародних джерел правового регулювання відносин, пов'язаних з охороною і використанням об'єктів інтелектуальної власності.

Наступні чотири розділи посібника присвячені аналізу чотирьох основних інститутів права інтелектуальної власності, а саме авторсь­кому праву та суміжним правам (розділ II), патентному праву (розділ III), законодавству про правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг (розділ IV) та законодавству про правову охорону нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності (розділ V).

Зазначені розділи подібні за структурою, що дозволяє досить легко орієнтуватися у книжці. У кінці кожної глави (усього їх 23) наведе­но перелік питань для повторення та список додаткової літератури. Кожний розділ складається з глав, параграфів, підпараграфів, що сприяє повноті та чіткості висвітлення конкретних питань права інте­лектуальної власності.

Навчальний посібник написано на підставі чинного законодавства про інтелектуальну власність, яке містить відповідні норми Цивіль­ного кодексу України (далі — ЦК), спеціальне законодавство, при­свячене окремим об'єктам інтелектуальної власності, а також поло­ження міжнародних договорів, угод, конвенцій про правову охорону інтелектуальної власності.

Книга становить інтерес не тільки для студентів юридичних вузів і юристів, а й для творчих працівників, а також спеціалістів органі­зацій, які використовують результати творчої діяльності.

Видання призначене для спеціалістів, які працюють у галузі

 

інтелектуальної власності, науки, літератури, мистецтва, видавничої справи, для суддів, державних службовців, студентів, викладачів і широкого кола читачів.