3.3. Патенти та споріднені поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

 

Патенти на винаходи. Винахід - це ідея, яка уможливлює прак­тичне вирішення конкретної проблеми в галузі техніки. Як пра­вило, винаходи охороняють за допомогою патентів.

Основна мета патентної системи проста й доцільна: забезпе­чити прогрес у галузі промислових технологій в інтересах спільноти. Для заохочення технічних вдосконалень і сприяння їхньо­му розкриттю будь-яка особа, яка розробила вдосконалення, інший виріб чи спосіб його виготовлення, нову речовину і (або) спосіб ЇЇ одержання, може після розкриття деталей патентному бюро своєї або іншої країни одержати набір виключних прав на певний період часу.

Корисні моделі. Другий спосіб охорони винаходів полягає в реєстрації або видачі патенту на корисну модель. Вираз «корисна модель» вживають для найменування винаходів певних видів. У більшості національних законодавств, що містять положення про корисні моделі, до цієї категорії належать винаходи в галузі меха­ніки.

Корисні моделі покликані заохочувати винахідників та інвес­торів вкладати свої знання та кошти в розробку й охорону техні­чних вдосконалень, які не відповідають критеріям патентоздатності. Вартість такої охорони значно нижча, а процедура приско­рена.

Промислові зразки. У широкому плані промисловий зразок можна визначити як орнаментальне або естетичне зовнішнє офор­млення корисного виробу. Орнаментальне зовнішнє оформлен­ня може містити форму, орнамент, колір виробу. Воно має милу­вати око. Виріб має піддаватися тиражуванню у промислових масштабах. Звідси назва «промисловий зразок». Якщо останній критерій не задовольняється, об'єкт можна класифікувати як твір мистецтва, що його охороняє авторське право.

Відповідно до законодавства ряду країн, щоб підлягати охо­роні, промисловий зразок має бути новим, за законами інших країн він має бути оригінальним.

Промислові зразки зазвичай охороняють від недозволеного виготовлення копій або імітації.

З розвитком мистецтва дизайну споживачі все більше праг­нуть поєднання корисності товарів з приємним зовнішнім вигля­дом останніх. Фірми-виробники збільшують витрати на дизайн і охорону результатів творчої праці дизайнерів шляхом реєстрації відповідних промислових зразків.