2.11. Об'єкти права інтелектуальної власності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 

 

Традиційно інтелектуальна власність охоплює дві правові сфе­ри: авторське право та промислову власність.

Авторське право надає авторам та іншим творцям інтелектуаль­них творів (наука, література, мистецтво) певні права, відповідно до яких вони можуть протягом обмеженого періоду часу дозволя­ти або забороняти використовувати їхні твори в той чи інший спосіб. З авторським правом пов'язані суміжні права (права виконавців, виробників фонограм і відеограм, організацій мовлення).

Промислова власність передбачає охорону винаходу, захист певних комерційних інтересів за допомогою законодавства про комерційні найменування, торговельні марки, географічні зазна­чення, а також законодавства про промислові зразки, компону­вання (топографії) інтегральних мікросхем, сорти рослин і поро­ди тварин, комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 2(viii) Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності «інтелектуальна власність містить права щодо:

літературних, художніх і наукових творів;

виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо- та те­

 

левізійних передач;

винаходів у всіх галузях людської діяльності;

наукових відкриттів",

промислових зразків;

товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових наймену­

 

вань та комерційних позначень;

захисту проти недобросовісної конкуренції, а також усі інші

 

права щодо інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій,

 

літературній і художній галузях»1.

Відповідно до ст. 420 ЦК до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать:

літературні та художні твори;

комп'ютерні програми;

компіляції даних (бази даних);

виконання;

фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мов­

 

лення;

наукові відкриття;

винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

раціоналізаторські пропозиції;

сорти рослин, породи тварин;

комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (зна­

 

ки для товарів і послуг), географічні зазначення;

комерційні таємниці1.

Можна виділити наступні групи об'єктів права інтелектуаль­ної власності, об'єднаних на підставі спільних ознак:

об'єкти авторського права та суміжних прав, що межують з

 

першими. До цієї групи відносять традиційні об'єкти авторсько-

 

правової охорони - наукові, літературні, художні твори. Україн­

 

ське законодавство відносить сюди також комп'ютерні програми

 

та бази даних. До об'єктів суміжних прав належать виконання,

 

фонограми та відеограми, передачі організацій мовлення;

об'єкти промислової власності (об'єкти виключного права

 

на результати творчої діяльності, використовувані у виробництві:

 

винаходи, промислові зразки, корисні моделі, комерційна таєм­

 

ниця (ноу-хау);

засоби індивідуалізації продукції, робіт, послуг (комерційні

 

найменування, торговельні марки, географічні зазначення);

нетрадиційні об'єкти інтелектуальної діяльності (сорти рос­

 

лин і породи тварин, топографії інтегральних мікросхем).